Domovská stránka

Informačný bulletin týkajúci sa tematických sekcií

Prebiehajúce práce

Zoznam prebiehajúcich prác zobrazuje legislatívne postupy práve prebiehajúce v každom parlamentnom výbore. Poskytuje prehľad práce vo výboroch, ktorý slúži na prijímanie opatrení v nadväznosti na predložené správy, ako aj na plánovanie správ na nasledujúce schôdze.
Zoznam sa sústreďuje na spisy „hlavných" parlamentných výborov a zahŕňa spis, ktorý zodpovedá určitým kritériam.

Legislatívny dialóg s Komisiou a Radou

Konferencia predsedov výborov vypracúva zoznam priorít pre každú legislatívnu oblasť, a tým v mene Parlamentu prispieva k ročnému pracovnému programu Komisie. Organizuje tiež každoročné spoločné stretnutie s kolégiom komisárov a niekoľkokrát do roka sa stretáva s predsedníctvom Rady, aby pripravila a prediskutovala priority predsedníctiev a posúdila prebiehajúcu činnosť.

Konferencia predsedov výborov

Konferencia predsedov výborov je politický orgán, ktorý koordinuje činnosť výborov a zabezpečuje bezproblémovú spoluprácu medzi nimi. Je zložená z predsedov všetkých stálych a osobitných výborov a zasadá vždy v utorok počas schôdzí v Štrasburgu. Predseda je volený spomedzi jej členov na dva a pol roka.

Odporúčanie týkajúce sa programu plenárnych schôdzí

Konferencia predsedov výborov predkladá Konferencii predsedov každý mesiac odporúčanie návrhu programu nasledujúcej plenárnej schôdze, ako aj mesačnú správu o kontrole zlučiteľnosti návrhu právnych predpisov s pravidlami zmluvy o delegovaných a vykonávacích aktoch.

Spolupráca výborov

Konferencia predsedov výborov slúži ako fórum na diskusiu o horizontálnych otázkach a spoločných problémoch výborov a aktívne prispieva k výmene najlepších postupov, konkrétne prostredníctvom prijímania spoločných prístupov alebo usmernení týkajúcich sa činností výborov. Konferencii predsedov môže predkladať akékoľvek odporúčania týkajúce sa práce výborov. Konferencia predsedov výborov zohráva tiež úlohu sprostredkovateľa medzi parlamentnými výbormi. Zaoberá sa žiadosťami o spoluprácu a navrhuje riešenia na urovnanie kompetenčných sporov.