Úvodní stránka

Probíhající činnost

Probíhající činnost zahrnuje legislativní postupy, které právě probíhají v jednotlivých parlamentních výborech. Jedná se o přehled činnosti výborů, pokud jde o následné kroky v návaznosti na předložené zprávy nebo harmonogram zpráv pro nadcházející dílčí zasedání.
Přehled se zaměřuje na „hlavní" spisy parlamentních výborů a zahrnuje spisy splňující určitá kritérií.

Legislativní dialog s Komisí a Radou

Konference předsedů výborů připravuje příspěvek Parlamentu k ročnímu pracovnímu programu Komise tím, že vytváří seznam priorit v jednotlivých legislativních oblastech. Každoročně také pořádá společnou schůzi se sborem komisařů a několikrát ročně se setkává s předsednictvím Rady s cílem připravit a projednat priority daného předsednictví a hodnotit probíhající činnost.

Doporučení týkající se pořadu jednání plenárních zasedání

Konference předsedů výborů předkládá Konferenci předsedů každý měsíc doporučení týkající se návrhu pořadu jednání dalšího dílčího zasedání a spolu s ním i zprávu o kontrole souladu legislativních návrhů s ustanoveními Smlouvy o aktech v přenesené pravomoci a o prováděcích aktech.

Spolupráce mezi výbory

Konference předsedů výborů slouží jako fórum pro projednávání horizontálních otázek a společných problémů, kterým výbory čelí, a aktivně přispívá k výměně osvědčených postupů tím, že přijímá společné postupy a vydává pokyny týkající se činností výborů. Konference předsedů výborů může dávat Konferenci předsedů doporučení týkající se činnosti výborů. Konference předsedů výborů hraje také roli prostředníka mezi parlamentními výbory. Zabývá se žádostmi o spolupráci a navrhuje řešení sporů o příslušnost.