Domov

Tekoče delo

Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni parlamentarni odbori, in podaja pregled opravljenega dela v odborih pri spremljanju vloženih poročil ali načrtovanju poročil za prihodnja zasedanja.
Seznam se osredotoča na „glavne dosjeje" parlamentarnih odborov in vključuje dosjeje, ki ustrezajo določenim merilom.

Zakonodajni dialog s Komisijo in Svetom

Konferenca predsednikov odborov z navedbo prednostnih nalog na vsakem zakonodajnem področju pripravi prispevek Parlamenta k letnemu delovnemu programu Komisije. Vsako leto pripravi tudi skupno srečanje s kolegijem komisarjev ter se večkrat letno sreča s predsedstvom Sveta, da se pripravijo prednostne naloge predsedstev in razpravlja o njih ter seznani z delom v teku.

Priporočilo glede dnevnega reda plenarnih zasedanj

Konferenca predsednikov odborov konferenci predsednikov vsak mesec predloži priporočilo glede osnutka dnevnega reda za naslednje delno zasedanje in mesečno poročilo o pregledu skladnosti osnutkov zakonodaje s pravili o delegiranih in izvedbenih aktih v pogodbah.

Sodelovanje med odbori

Konferenca predsednikov odborov služi kot stičišče razprav o horizontalnih vprašanjih in skupnih težavah, s katerimi se srečujejo odbori, z oblikovanjem skupnih pristopov in smernic glede dejavnosti odborov pa dejavno prispeva k izmenjavi najboljših praks. Konferenci predsednikov lahko predloži priporočila glede dela odborov. Konferenca predsednikov odborov igra tudi posredniško vlogo med parlamentarnimi odbori. Obravnava prošnje za sodelovanje in predlaga rešitve v sporih glede pristojnosti.