Strona główna

Biuletyn departamentów tematycznych

Departamenty tematyczne Dyrekcji Generalnych ds. Polityki Wewnętrznej i ds. Polityki Zewnętrznej są jednostkami badawczymi, które zapewniają fachową wiedzę, przeprowadzają analizy i udzielają porad, a także pełnią funkcję wewnętrznych, niezależnych ośrodków analitycznych. Wydawany przez nie biuletyn zawiera comiesięczny przegląd najważniejszych wydarzeń organizowanych w najbliższym czasie w Parlamencie Europejskim, podsumowanie obecnie przygotowywanych kluczowych analiz, a także bezpośredni odnośnik do głównych analiz, które niedawno opublikowano.

Prace w toku

Harmonogram „Prace w toku" przedstawia procedury ustawodawcze nad którymi obecnie pracuje każda komisja parlamentarna. Zawarte w nim ogólne informacje na temat prac przeprowadzanych w komisjach służą do monitorowania przedstawianych sprawozdań oraz planowania sprawozdań na nadchodzące sesje.
W wykazie skupiono się na głównych dossier, za które odpowiedzialne są poszczególne komisje parlamentarne oraz ujęto dossier spełniające określone kryteria.

Dialog ustawodawczy z Komisją i Radą

Konferencja Przewodniczących Komisji przygotowuje listę, która stanowi wkład Parlamentu do rocznego programu prac Komisji w postaci listy priorytetów z każdej dziedziny prawodawstwa. Jej członkowie co roku odbywają również wspólne posiedzenie z kolegium komisarzy i kilka razy do roku spotykają się z przedstawicielami prezydencji Rady w celu przygotowania i omówienia priorytetów prezydencji i podsumowania trwających prac

Konferencja Przewodniczących Komisji

Konferencja Przewodniczących Komisji jest organem politycznym koordynującym pracę komisji i zapewniającym sprawną współpracę między nimi. Składa się z przewodniczących wszystkich komisji stałych oraz specjalnych i zbiera się we wtorki podczas sesji miesięcznych w Strasburgu. Przewodniczący wybierany jest spośród członków Konferencji na dwuipółroczną kadencję.

Zalecenia dotyczące porządku dziennego sesji plenarnych

Konferencja Przewodniczących Komisji przedkłada Konferencji Przewodniczących miesięczne zalecenie dotyczące projektu porządku dziennego następnej sesji miesięcznej wraz z comiesięcznym sprawozdaniem kontrolnym dotyczącym zgodności projektów aktów ustawodawczych z postanowieniami Traktatu dotyczącymi aktów delegowanych i wykonawczych.

Współpraca między komisjami

Konferencja Przewodniczących Komisji stanowi forum, na którym omawia się kwestie horyzontalne i wspólne problemy, z którymi muszą mierzyć się komisje, a także aktywnie przyczynia się do wymiany najlepszych praktyk, w szczególności poprzez przyjmowanie wspólnego podejścia lub wytycznych dotyczących działalności komisji. Może ona przedstawiać Konferencji Przewodniczących wszelkie zalecenia dotyczące pracy komisji. Konferencja Przewodniczących Komisji odgrywa również rolę mediatora między komisjami parlamentarnymi. Zajmuje się ona wnioskami o współpracę i proponuje rozwiązania sporów kompetencyjnych.