Αρχική σελίδα

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών είναι το πολιτικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξετάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα όλα τα θέματα που αφορούν την καλή λειτουργία των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών: καθήκοντα

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις προς τη Διάσκεψη των Προέδρων σχετικά με τις εργασίες των αντιπροσωπειών.
Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών καταρτίζει σχέδιο ετήσιου χρονοδιαγράμματος των διακοινοβουλευτικών συναντήσεων και των συνεδριάσεων των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών.
Το Προεδρείο και η Διάσκεψη των Προέδρων μπορούν να αναθέτουν ορισμένα καθήκοντα στη Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών.

Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών: σύνθεση

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών απαρτίζεται από τους προέδρους όλων των μόνιμων διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και εκλέγει τον πρόεδρό της.

Μέλη