Predstavitev

Predstavitev in pristojnosti

Delegacijevzdržujejo in razvijajo mednarodne stike Parlamenta ter prispevajo k okrepitvivloge in prepoznavnosti Evropske unije v svetu.

Dejavnostidelegacij so torej na eni strani usmerjene v vzdrževanje in krepitev stikov sparlamenti držav, ki so tradicionalno partnerice Evropske unije, na drugi paprispevajo k temu, da se v tretjih državah spodbujajo vrednote, na katerihtemelji Evropska unija, in sicer načela svobode, demokracije, spoštovanjačlovekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države (člen 6 Pogodbe oEvropski uniji).

Mednarodni stikiParlamenta se urejajo po načelih mednarodnega javnega prava.

Mednarodni stiki Parlamenta sousmerjeni v spodbujanje parlamentarne dimenzije mednarodnih odnosov, kjerkolije mogoče in primerno.

(Člen 3, načela, kiurejajo dejavnosti delegacij in ki jih je sprejela konferenca predsednikov 29. oktobra2015)

EP delegations, actors with a global reach

Cover for the video on How the EP delegations work
To watch the video, click on the link below
Kaj so delegacije Evropskega parlamenta

Delegacije Evropskega parlamenta so uradne skupine poslancev Evropskega parlamenta, ki ohranjajo in poglabljajo odnose s parlamenti držav, ki niso članice EU, regijami in organizacijami.

Služijo kot osnovna povezava Evropskega parlamenta z drugimi zakonodajnimi organi tako doma kot v tujini.

V sodelovanju s parlamentarnimi odbori in poslanci Evropskega parlamenta, ki podpirajo demokracijo in človekove pravice zunaj meja EU, utrjujejo položaj naše institucije.

S parlamentarno diplomacijo na rednih razpravah promovirajo tudi EU na splošno in svoje partnerje spodbujajo k spoštovanju njenih vrednot in interesov.

Medparlamentarne seje

Delegacije organizirajo medparlamentarne seje z izvoljenimi predstavniki zunaj EU, na katerih lahko partnerji razpravljajo iz oči v oči.

Te seje običajno potekajo enkrat ali dvakrat letno in trajajo nekaj ur ali dni.

Potekajo na različnih mestih: poslanci Evropskega parlamenta bodo za eno sejo potovali v drug parlament zunaj EU; za drugo sejo pa bo delegacija EU gostila svoje goste v Evropskem parlamentu.

Ko poslanci Evropskega parlamenta potujejo iz EU, se skušajo srečati tudi z ljudmi zunaj parlamenta, ki gosti sejo, in obiskati projekte, ki jih financira EU.

Razprave v Bruslju in Strasbourgu

Delegacije se sestajajo tudi v Bruslju in Strasbourgu, same oziroma z drugimi delegacijami ali odbori.

Na teh kratkih sejah načrtujejo medparlamentarna srečanja in razpravljajo o razmerah v partnerskih državah.

Delegacije pogosto povabijo zunanje goste, ki imajo predstavitve in izmenjave stališč s poslanci Evropskega parlamenta. Veliko govorcev dela za druge institucije EU, najpogosteje za Evropsko komisijo ali diplomatsko službo EU, ali za veleposlaništva oziroma univerze.

Delegacije včasih povabijo tudi goste, katerih glas bi bil drugače morda preslišan, na primer člane politične opozicije ali pripadnike civilne družbe.

48 stalnih delegacij

V Evropskem parlamentu je trenutno 48 stalnih delegacij.

Ta številka je bila določena s sklepom o številu medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah.

Ta sklep, sprejet aprila 2019, navaja delegacije, ki bodo delovale v devetem parlamentarnem obdobju (2019-2024), in jih združuje po regijah.

Porazdelitev delegacij se lahko od obdobja do obdobja močno razlikuje. V sedmem parlamentarnem obdobju (2009-2014) je bila na primer za Albanijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro in Kosovo odgovorna samo ena delegacija. Od sredine leta 2014 pa so za te države pristojne štiri ločene delegacije.

Parlament se lahko kadar koli odloči tudi za napotitev uradnih skupin svojih poslancev v države, ki niso članice EU, v odziv na politične dogodke ali za sodelovanje na konferencah oziroma drugih dogodkih.

Sestava

Vse delegacije imajo enako sestavo: imajo predsednika in dva podpredsednika, ki jih izvolijo člani delegacije.

Vse člane delegacij imenujejo politične skupine Evropskega parlamenta, sestava vsake delegacije pa odraža politično ravnotežje v njem.

Vsak poslanec Evropskega parlamenta je tudi član stalne delegacije, nekateri pa so celo člani več delegacij.

Največje delegacije so običajno tiste, ki sodelujejo na parlamentarnih skupščinah, na katerih se sreča več parlamentov.

Tak primer je delegacija, ki se dvakrat na leto udeleži foruma vseh parlamentov skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) in jo sestavlja 78 poslancev Evropskega parlamenta.

Vendar je tako velika delegacija neobičajna. Večino delegacij sestavlja 20 ali manj članov, najmanjša pa jih ima le 8.

Pravila

Delegacije morajo upoštevati stroga pravila, ki so določena v več dokumentih in sklepih.

Dva uradna poslovnika Evropskega parlamenta omenjata tudi delegacije, poleg tega pa zanje velja veliko pravil za odbore.

V zadnjem sklepu Evropskega parlamenta o številu delegacij so bili določeni nekateri postopki in podrobno opisani načini usklajevanja med odbori in delegacijami, tudi na potovanjih.

Najobsežnejša pravila, ki jih morajo upoštevati delegacije, so zbrana v uradnem dokumentu z naslovom Izvedbene določbe, ki urejajo delo delegacij in misij zunaj Evropske unije.

V njem je opredeljen tudi glavni cilj delegacij Parlamenta, in sicer: „vzdrževanje in krepitev stikov s parlamenti držav, ki so tradicionalno partnerice Evropske unije, in [...] spodbujanje [...] vrednot, na katerih temelji Evropska unija".

V določbah je še opisano, kako bi morale delegacije spoštovati stališča in standarde Evropskega parlamenta.

Drugi členi pojasnjujejo, kateri poslanci Evropskega parlamenta se lahko pridružijo potovanjem delegacije zunaj EU. Da bi zmanjšali stroške, je treba število udeležencev strogo nadzorovati, pri čemer je za vsako potovanje potrebno predhodno dovoljenje.

Odnosi z odbori

Evropski parlament ima tri stalne odbore in dva pododbora, ki se osredotočajo na dejavnosti zunaj EU (v nadaljnjem besedilu: zunanje delovanje). Ti odbori imajo prednosten odnos z delegacijami.

Odbori in delegacije se medsebojno obveščajo o svojih sestankih in razpravah ter se medsebojno vabijo k sodelovanju v postopkih in pri nalogah, tudi kadar potujejo zunaj EU.

Odbor za zunanje zadeve (AFET) pri tem igra osrednjo vlogo. Delegacije usklajuje in zanje izvaja politični nadzor, in sicer ne le za stalne delegacije, temveč za vse poslance Evropskega parlamenta, ki so na službenem potovanju v državah zunaj EU.

Odbor za mednarodno trgovino (INTA) se povezuje z vsemi delegacijami, ko so na dnevnem redu mednarodna gospodarska in trgovinska vprašanja. Delegacija, ki skrbi za sporazum o gospodarskem partnerstvu CARIFORUM-EU, je še posebej tesno povezana z odborom INTA.

Odbor za razvoj (DEVE) pa usklajuje delegacije, ki obravnavajo razvojna vprašanja. Delegacija pri skupini držav AKP je ena od mnogih delegacij, ki sodelujejo z odborom DEVE.

Preden se delegacija sestane z izvoljenimi predstavniki držav zunaj EU, odbori predlagajo politične teme, ki bi jih lahko oziroma morala obravnavati. Po seji predsednik delegacije poroča odboru AFET.

Osredotočenje na demokracijo in človekove pravice

Številne delegacije sodelujejo s skupino za podporo demokraciji in usklajevanje volitev v Evropskem parlamentu. Ta organ pod vodstvom predsednikov odborov AFET in DEVE nadzira parlamentarna prizadevanja za demokracijo in človekove pravice zunaj EU.

Ena od glavnih dejavnosti skupine je organizacija misij za opazovanje volitev.

Poslanci Evropskega parlamenta potujejo v države, ki niso članice EU, in sicer od 10- do 12-krat letno, da bi opazovali volilne postopke. Njihove izkušnje, ki jih imajo kot izvoljeni predstavniki, povečujejo politično verodostojnost njihovih ocen.

Drugi projekti, ki jih nadzira skupina za podporo demokraciji in usklajevanje volitev, so namenjeni pomoči parlamentom v državah, ki niso članice EU, da bi se povečal njihov vpliv in da bi dosegli svoj polni potencial.

„Prijateljske" in druge neuradne skupine

Poslanci Evropskega parlamenta občasno oblikujejo neuradne skupine, v katerih razpravljajo o odnosih z državami, ki niso članice EU.

Te „prijateljske skupine", ki jih včasih sponzorirajo lobisti ali tuje vlade, niso uradne organizacije Evropskega parlamenta.

Če te skupine potujejo v tujino, nimajo uradnega statusa in lokalni uradi EU jim zato ne zagotavljajo pomoči, ki jo nudijo stalnim delegacijam. Te skupine se ne usklajujejo z odbori in ne morejo govoriti v imenu Evropskega parlamenta.

Poslanci Evropskega parlamenta, ki sodelujejo v njih, morajo biti jasni glede svojega statusa in se izogibati vmešavanju v delo uradnih parlamentarnih organov.
Data Protection in Delegations