Oversigt

Præsentation og beføjelser

Delegationerne har til opgave at bevare og udvikle Parlamentets internationale kontakter og bidrage til at styrke Den Europæiske Unions rolle og synlighed i verden.

I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at bevare og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at bidrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt folkerettens principper.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 29. oktober 2015)

EP delegations, actors with a global reach

Cover for the video on How the EP delegations work
To watch the video, click on the link below
Forstå Europa-Parlamentets delegationer

Europa-Parlamentets delegationer er officielle grupper, som består af medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP'er), der opretholder og uddyber forbindelser med parlamenter i tredjelande, regioner eller organisationer.

På denne måde fungerer delegationerne som Parlamentets primære forbindelsesled til andre lovgivende forsamlinger, både hjemme og i udlandet.

I samarbejde med Parlamentets udvalg og med MEP'er, der støtter demokrati og menneskerettigheder uden for EU's grænser, bestyrker delegationerne Europa-Parlamentets holdninger.

Ved at udøve parlamentarisk diplomati gennem regelmæssige drøftelser fremmer delegationerne også EU generelt og tilskynder deres partnere til at respektere EU's værdier og interesser.

Interparlamentariske møder

Delegationerne organiserer interparlamentariske møder med folkevalgte repræsentanter fra lande uden for EU. Dette giver partnerne mulighed for at drøfte spørgsmål ansigt til ansigt.

Disse møder afholdes normalt en eller to gange om året og varer nogle timer eller dage.

Mødestedet varierer: Hver anden gang vil medlemmerne rejse til et andet parlament uden for EU, og hver anden gang vil EU-delegationen være vært for sine gæster i Europa-Parlamentet.

Når MEP'erne rejser uden for EU til disse møder, forsøger de samtidig at mødes med personer, som ikke sidder i værtsparlamentet, og besøge EU-finansierede projekter.

Drøftelser i Bruxelles og Strasbourg

Delegationerne holder også møder i Bruxelles og Strasbourg, alene eller sammen med andre delegationer eller udvalg.

Disse korte møder giver delegationerne mulighed for at planlægge deres interparlamentariske møder og drøfte situationen i deres partnerlande.

Delegationerne inviterer ofte gæster udefra til at holde oplæg og udveksle synspunkter med medlemmer af Europa-Parlamentet. Mange af talerne arbejder for andre EU-institutioner - oftest Kommissionen eller EU's diplomatiske tjeneste - eller på ambassader eller universiteter.

Delegationerne inviterer også sommetider gæster, hvis stemmer ellers ikke ville blive hørt: eksempelvis medlemmer af den politiske opposition eller repræsentanter for civilsamfundet.

De 48 stående delegationer

Europa-Parlamentet har på nuværende tidspunkt 48 "stående" - det vil sige permanente - delegationer.

Dette antal blev fastlagt ved "afgørelse om antallet af interparlamentariske delegationer, delegationer til blandede parlamentariske udvalg og delegationer til parlamentariske samarbejdsudvalg og til multilaterale parlamentariske forsamlinger".

Denne afgørelse, som blev vedtaget i april 2019, indeholdt en liste over de delegationer, der skulle fungere under den niende valgperiode (2019-2024), og grupperede dem i regioner.

Delegationernes fordeling kan variere betydeligt fra den ene valgperiode til den anden. For eksempel beskæftigede én delegation sig i syvende valgperiode (2009-2014) med Albanien, Bosnien og Hercegovina, Serbien, Montenegro og Kosovo. Disse lande har siden midten af 2014 været dækket af fire forskellige delegationer.

Parlamentet kan også til enhver tid beslutte at sende officielle grupper af MEP'er til lande uden for EU som reaktion på den politiske udvikling eller for at deltage i konferencer eller andre arrangementer.

Sammensætning

Alle delegationerne har samme struktur: De har en formand og to næstformænd, som er valgt af delegationens medlemmer.

Alle delegationens medlemmer er udnævnt af parlamentets politiske grupper, således at hver delegations sammensætning afspejler Parlamentets overordnede politiske balance.

Hver eneste MEP er medlem af en stående delegation. Nogle tilhører mere end en.

De største delegationer er normalt dem, der deltager i parlamentariske forsamlinger, hvor flere parlamenter samles.

For eksempel er der 78 MEP'er i Europa-Parlamentets delegation til det halvårlige forum, som samler alle parlamenterne i Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS).

En så stor delegation er dog usædvanlig. De fleste af Parlamentets delegationer består af 20 medlemmer eller færre. De mindste har kun 8 medlemmer.

Regler

Delegationerne skal følge strenge regler, som er fastlagt i en række dokumenter og afgørelser.

To af artiklerne i Parlamentets officielle forretningsorden drejer sig om delegationerne. Dertil kommer, at mange af de regler, der gælder for udvalgene, også gælder for delegationerne.

Europa-Parlamentets seneste afgørelse om antallet af delegationer præciserede også visse procedurer. De måder, hvorpå udvalg og delegationer bør koordinere deres arbejder, herunder når de rejser, er nærmere beskrevet i afgørelsen.

De mest omfattende regler for delegationerne findes i et officielt dokument kaldet "Gennemførelsesbestemmelser for delegationers virksomhed og rejser uden for Den Europæiske Union".

I denne tekst fastsættes det overordnede formål med Parlamentets delegationer: "at bevare og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, [...] at fremme de værdier, EU bygger på [...]".

Bestemmelserne beskriver også, hvordan Parlamentets delegationer bør respektere Parlamentets holdninger og standarder.

Andre artikler forklarer, hvilke medlemmer af Europa-Parlamentet der kan deltage i en delegations rejser uden for EU. For at holde omkostningerne nede er antallet af deltagere nøje reguleret, og alle rejser kræver forudgående tilladelse.

Forbindelser til udvalgene

Europa-Parlamentet har tre fuldgyldige udvalg og to underudvalg, der beskæftiger sig med aktiviteter uden for EU ("eksterne foranstaltninger"). Disse udvalg har særlige forbindelser til delegationerne.

Udvalgene og delegationerne holder hinanden orienteret om deres møder og drøftelser og indbyder hinandens medlemmer til at deltage i deres arbejde og opgaver, også når de rejser uden for EU.

Blandt de forskellige udvalg spiller Udenrigsudvalget (AFET) den mest betydningsfulde rolle for delegationerne. Dette udvalg koordinerer og fører politisk tilsyn med delegationerne - ikke kun i forbindelse med stående delegationer, men med alle MEP'er, der rejser til lande uden for EU på vegne af Parlamentet.

Udvalget om International Handel (INTA) samarbejder med alle delegationer, når deres dagsorden kommer ind på internationale økonomiske og handelsmæssige spørgsmål. Den delegation, der fokuserer på den økonomiske partnerskabsaftale med Cariforum, er særlig tæt knyttet til INTA.

Endelig koordinerer Udviklingsudvalget (DEVE) de delegationer, der beskæftiger sig med udviklingsspørgsmål. Delegationen til Gruppen af AVS-stater er en af mange delegationer, der arbejder sammen med DEVE.

Inden en delegation mødes med valgte repræsentanter fra lande uden for EU, foreslår udvalgene politiske emner, som delegationen kan eller bør tage op. Efter mødet rapporterer delegationens formand tilbage til AFET.

Fokus på demokrati og menneskerettigheder

Mange delegationer inddrager også Europa-Parlamentets Gruppe for Demokratistøtte og Valgkoordinering (DEG) i deres arbejde. Dette organ, der ledes af formændene for AFET- og DEVE-udvalgene, fører tilsyn med Parlamentets indsats for at styrke demokratiet og menneskerettighederne uden for EU.

En af gruppens vigtigste aktiviteter er at tilrettelægge valgobservationsmissioner.

Mellem 10 og 12 gange om året rejser MEP'er til lande uden for EU for at observere afstemningsprocesser. Deres erfaringer som valgte repræsentanter tilfører deres evalueringer politisk troværdighed.

Andre projekter, der overvåges af DEG, tager sigte på at hjælpe parlamenter i lande uden for EU til at blive stærkere og udnytte deres fulde potentiale.

"Venskabsgrupper" og andre uofficielle grupper

MEP'er danner indimellem uofficielle grupper for at drøfte forbindelserne med lande uden for EU.

Disse "venskabsgrupper", der undertiden er sponsoreret af lobbyister eller udenlandske regeringer, er ikke officielle organer i Europa-Parlamentet.

Hvis disse grupper rejser til udlandet, har de ingen officiel status, og de lokale EU-kontorer yder dem derfor ikke den hjælp, de tilbyder stående delegationer. Disse grupper koordinerer ikke med udvalgene og kan ikke tale på vegne af Parlamentet.

MEP'er, som indgår i disse grupper, er forpligtede til at være åbne om deres status og til at undlade at blande sig i arbejdet i Parlamentets officielle organer.
Data Protection in Delegations