Veuillez remplir ce champ

Úvodem

Co jsou a jak pracují delegace

Delegace Evropského parlamentu jsou oficiální skupiny poslanců EP, které rozvíjejí vztahy s parlamenty zemí mimo EU, regionů nebo organizací.

Členové delegací debatují na pravidelných schůzích v Bruselu a ve Štrasburku o situaci v partnerských zemích a o vazbách mezi těmito partnerskými zeměmi a EU. Delegace zvou odborníky, kteří pracují mimo Parlament - např. na velvyslanectvích či univerzitách nebo v diplomatických službách EU -, aby před poslanci EP přednášeli a vyměnili si s nimi názory.

Delegace často zvou hosty, jejichž hlas by jinak mohl zůstat nevyslyšen: členy politické opozice nebo občanské společnosti. Jejich vystoupení na krátkých, mnohdy pouze jednohodinových schůzích rozšiřují porozumění poslanců EP.

Delegace rovněž pořádají „meziparlamentní setkání", kde mají možnost diskutovat o jednotlivých otázkách přímo s volenými zástupci zemí, na něž se zaměřují.

Tato setkání se konají nejvýše dvakrát ročně a trvají několik hodin nebo dní. Místa konání se střídají: na jedno setkání cestují poslanci EP do příslušného parlamentu mimo EU, zatímco příště přivítají poslanci EP své hosty v Evropském parlamentu.

Když poslanci EP, aby se zúčastnili těchto setkání, cestují mimo EU, snaží se taktéž setkat s lidmi mimo příslušný parlament a navštívit projekty financované z rozpočtu EU.

Stálé delegace

Evropský parlament má v současné době 44 stálých delegací. Jejich počet se může v příštím volebním období, které začne v roce 2019, změnit. Parlament může rovněž rozhodnout o zřízení delegací ad hoc, které by se mezitím zaměřovaly na specifickou oblast.

Bezprostředně po posledních volbách přijal Parlament usnesení o početním složení meziparlamentních delegací. Toto usnesení obsahuje seznam delegací působících během tohoto volebního období a počet poslanců EP, kteří jsou členy každé z nich.

Rozdělení a velikost delegací se mohou mezi jednotlivými volebními obdobími značně lišit. Např. v předchozím volebním období (2009-2014) byla pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Srbsko, Černou Horu a Kosovo jedna delegace. Od poloviny roku 2014 pokrývají tyto země čtyři samostatné delegace.

Složení

Největší delegace jsou zpravidla ty, které se účastní „parlamentních shromáždění", na nichž zasedá několik parlamentů.

Např. delegace Evropského parlamentu v dvakrát ročně pořádaném fóru, které sdružuje všechny parlamenty skupiny afrických, karibských a tichomořských (AKT) zemí, čítá 78 poslanců EP. Když tito poslanci přijedou na uvedené shromáždění, setkají se se 78 poslanci, po jednom z každé ze 78 zemí skupiny AKT.

Avšak takováto velikost delegace je neobvyklá. Většina delegací Parlamentu má 15 nebo méně členů. Nejmenší mají pouze 8 členů.

Ať je jejich velikost jakákoli, všechny delegace mají stejnou strukturu: mají předsedu a dva místopředsedy, které volí delegace sama. Všechny členy delegací jmenují politické skupiny Parlamentu, přičemž celkové složení delegace odráží celkovou politickou rovnováhu Parlamentu.

Každý poslanec EP je členem nějaké delegace. Někteří jsou členy více delegací.

Pravidla

Delegace se musí řídit přísnými pravidly stanovenými v oficiálním dokumentu nazvaném „Prováděcí ustanovení, kterými se řídí činnost delegací a osob vyslaných na pracovní cesty mimo Evropskou unii".

Tento dokument stanoví obecný cíl delegací, jímž je „udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a [...] podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie".

Ustanovení rovněž popisují, jak by měly delegace Parlamentu spolupracovat s parlamentními výbory a jak by měla jejich činnost respektovat postoje a standardy Parlamentu.

Za účelem omezení nákladů je důsledně kontrolován počet poslanců cestujících mimo EU a všechny cesty vyžadují předchozí povolení.

Delegace EP - aktéři s globálním dosahem © European Parliament

Prezentace a pravomoci

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu a přispívají k posílení úlohy a zviditelnění Evropské unie ve světě.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 Smlouvy o Evropské unii) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 29. října 2015)