Представяне

Представяне и правомощия

Делегациитеподдържат и развиват международните връзки на Парламента и допринасят заутвърждаването на ролята и за засилването на видимостта на Европейския съюз посвета.

Съответнодейностите на делегациите са насочени, от една страна, към поддържане изасилване на връзките с парламентите на държави, които са традиционни партньорина Европейския съюз, а от друга страна, допринасят за популяризирането в третидържави на ценностите, върху които се основава Европейският съюз, а именно напринципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основнитесвободи и принципите на правовата държава (член 6 от Договора за Европейскиясъюз).

Международнитевръзки на Парламента се ръководят от принципите на международното публичноправо.

Международнитевръзки на Парламента имат за цел да насърчават, където това е възможно ицелесъобразно, парламентарното измерение на международните отношения.

(Член 3,принципи за дейността на делегациите, приети от Председателския съвет на 29октомври 2015 г.)

EP delegations, actors with a global reach

Cover for the video on How the EP delegations work
To watch the video, click on the link below
Какво представляват делегациите на Европейския парламент

Делегациите на Европейския парламент (ЕП) са официални групи от членове на ЕП, които поддържат и задълбочават отношенията с парламентите на държави, региони или организации извън ЕС.

По този начин делегациите служат като основна връзка на Парламента с други законодателни органи както в ЕС, така и извън него.

Като работят в сътрудничество с комисиите на Парламента и с членовете на ЕП в подкрепа на демокрацията и правата на човека отвъд границите на ЕС, делегациите укрепват позициите на Европейския парламент.

Провеждайки парламентарна дипломация посредством редовни обсъждания, делегациите също така популяризират ЕС като цяло и насърчават своите партньори да зачитат ценностите и интересите на ЕС.

Междупарламентарни заседания


Делегациите организират междупарламентарни заседания с избрани представители от страни извън ЕС. Това дава възможност на партньорите да обсъдят въпроси лице в лице.

Тези заседания обикновено се провеждат веднъж или два пъти годишно и продължават няколко часа или няколко дни.

Провеждат се при редуване на местата: за едно заседание членовете на ЕП пътуват до друг парламент извън ЕС, а за следващото заседание делегацията на ЕС посреща партньорите си в Европейския парламент.

Когато членовете на ЕП пътуват извън територията на ЕС за тези заседания, те се стремят също така да се срещат и с хора извън парламента домакин и да посещават финансирани от ЕС проекти.

Дискусии в Брюксел и Страсбург

Делегациите също така провеждат заседания в Брюксел и Страсбург - самостоятелно или съвместно с други делегации или комисии.

Тези кратки заседания дават възможност на делегациите да планират своите междупарламентарни срещи и да обсъждат положението в страните партньори.

Делегациите често канят външни гости, които да направят изложения и да обменят мнения с членовете на ЕП. Много от тези оратори работят за други институции на ЕС - най често Европейската комисия или дипломатическата служба на ЕС - или за посолства или университети.

Делегациите понякога канят гости, чийто глас иначе може да не бъде чут: например членове на политическата опозиция или членове на гражданското общество.

48-те постоянни делегации

Понастоящем Европейският парламент има 48 постоянни делегации.

Този брой беше установен с Решение относно броя на междупарламентарните делегации, делегациите в съвместните парламентарни комитети, делегациите в комитетите за парламентарно сътрудничество и делегациите в многостранните парламентарни асамблеи.

Това решение, прието през април 2019 г., изброява делегациите, които ще работят през деветия парламентарен мандат (2019 - 2024 г.), и ги групира по региони.

При различните мандати разпределението на делегациите може да се различава значително. Например през седмия законодателен мандат (2009 - 2014 г.) една-единствена делегация работи с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово. От средата на 2014 г. насам за връзките с тези страни има четири отделни делегации.

Парламентът може по всяко време да реши да изпрати официални групи от свои членове в страни извън ЕС в отговор на политическите събития или за участие в конференции или други прояви.

Състав

Всички делегации имат една и съща структура: имат един председател и двама заместник-председатели, които се избират от членовете на делегацията.

Всички членове на делегацията се определят от политическите групи на Парламента, като общият състав на всяка делегация отразява цялостния политически баланс в Парламента.

Всеки един член на ЕП е член на постоянна делегация. Някои са членове на повече от една.

Най-големите делегации обикновено са тези, които участват в парламентарни асамблеи, чрез които се срещат няколко парламента.

Например в делегацията на Европейския парламент във форума, който събира два пъти годишно всички парламенти от групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (държавите от АКТБ), има 78 членове на ЕП.

Такава голяма делегация обаче е необичайна. По-голямата част от делегациите на Парламента се състоят от не повече от 20 членове. Най-малките делегации имат само 8 членове.

Правила

Делегациите трябва да спазват строги правила, които са изложени в няколко документа и решения.

Две разпоредби от официалния Правилник за дейността на Парламента се отнасят за делегациите. Освен това много от разпоредбите за комисиите са приложими и за делегациите.

В последното решение на Европейския парламент относно броя на делегациите бяха посочени изрично и някои процедури. Начините, по които комисиите и делегациите следва да се координират, включително когато пътуват, са подробно описани в решението.

Най-обстойните правила за делегациите се съдържат в официален документ, озаглавен „Разпоредби за прилагане относно дейността на делегациите и командировките извън Европейския съюз".

Този текст определя общата цел на делегациите на Парламента: „поддържане и засилване на връзките с парламентите на държави, които са традиционни партньори на Европейския съюз, а от друга страна [...] популяризирането [...] на ценностите, върху които се основава Европейският съюз".

Разпоредбите описват също така как делегациите на Парламента следва да зачитат позициите и стандартите на Парламента.

Други разпоредби разясняват кои членове на ЕП могат да се присъединят към пътувания на делегация извън ЕС. За да се намалят разходите, броят на участниците се контролира строго, като за всички пътувания се изисква предварително разрешение.

Отношения с комисиите

Европейският парламент има три пълноправни комисии и две подкомисии, съсредоточени върху дейности извън ЕС („външна дейност"). Тези комисии имат привилегировани отношения с делегациите.

Комисиите и делегациите се информират взаимно относно своите заседания и обсъждания и канят взаимно свои членове да участват в работата и изпълняваните от тях задачи, включително когато пътуват извън ЕС.

Измежду различните комисии, комисията по външни работи (AFET) играе най решаваща роля за делегациите. Тази комисия координира и осигурява политически надзор на делегациите - не само за постоянните делегации, но и за всички членове на ЕП, пътуващи по официална линия на Парламента до страни извън ЕС.

Комисията по международна търговия (INTA) поддържа връзка с всички делегации, когато програмата засяга международни икономически и търговски въпроси. Делегацията, работеща по споразумението за икономическо партньорство с КАРИФОРУМ, е особено тясно свързана с комисията INTA.

И накрая, комисията по развитие (DEVE) координира делегациите, които разглеждат въпроси, свързани с развитието. Делегацията в групата държави от АКТБ е една от многото делегации, които работят с комисията DEVE.

Преди делегация да се срещне с представители на изборна длъжност извън ЕС, комисиите предлагат политически въпроси, които делегацията би могла или следва да разгледа. След заседанието председателят на делегацията докладва на комисията AFET.

Акцент върху демокрацията и правата на човека

Много делегации също така включват в работата си Групата за подкрепа на демокрацията и координация на избори (DEG) на Европейския парламент. Този орган, ръководен от председателите на комисиите AFET и DEVE, упражнява надзор над усилията на Парламента за укрепване на демокрацията и правата на човека извън ЕС.

Една от основните дейности на групата е да организира мисии за наблюдение на избори.

Между 10 и 12 пъти годишно членове на ЕП пътуват до страни извън ЕС, за да наблюдават процесите на гласуване. Опитът им като представители на изборна длъжност добавя политическа авторитетност на техните оценки.

Други проекти, които DEG наблюдава, имат за цел да подпомагат парламентите в страни извън ЕС, така че тези парламенти да станат по-силни и да реализират пълния си потенциал.

„Групи за приятелство" и други неформални групи

Понякога членовете на ЕП образуват неформални групи за обсъждане на отношенията със страни извън ЕС.

Тези „групи за приятелство", които понякога са подкрепяни от лобисти или чуждестранни правителства, не са официални организации на Европейския парламент.

Когато пътуват в чужбина, те нямат официален статус, и поради това местните служби на ЕС не им предоставят помощта, която предлагат на постоянните делегации. Тези групи не се координират с комисиите и не могат да се изказват от името на Парламента.

Членовете на ЕП, които участват в тези групи, са длъжни да бъдат прозрачни по отношение на своя статус и да избягват намеса в работата на официалните органи на Парламента.
Data Protection in Delegations