Veuillez remplir ce champ

Cur i láthair

Na toscaireachtaí a thuiscint

Is grúpaí oifigiúla FPEnna (Feisirí de Pharlaimint na hEorpa) iad toscaireachtaí Pharlaimint na hEorpa a dhéanann caidreamh le parlaimintí de chuid tíortha, de chuid réigiún nó de chuid eagraíochtaí nach de AE iad.

Sna cruinnithe rialta sa Bhruiséil agus in Strasbourg pléann comhaltaí na dtoscaireachtaí an staid ina dtíortha comhpháirtíochta agus na naisc idir na comhpháirtithe agus AE. Tugann na toscaireachtaí cuireadh do shaineolaithe a oibríonn lasmuigh de Pharlaimint na hEorpa - in ambasáidí nó ollscoileanna, mar shampla, nó i seirbhís taidhleoireachta AE - cainteanna a thabhairt agus tuairimí a mhalartú le FPEnna.

Is minic a thugann na toscaireachtaí cuireadh do dhaoine nach gcloisfí a nguth go hiondúil: lucht an fhreasúra pholaitiúil nó an tsochaí shibhialta. Cuireann an chaint a thugann siad le linn cruinnithe gearra - nach maireann ach uair an chloig go minic - le tuiscint na bhFeisirí.

Eagraíonn na toscaireachtaí 'cruinnithe idirpharlaiminteacha' freisin ina mbíonn deis acu ábhair a phlé go díreach le hionadaithe tofa ó na tíortha ar a ndíríonn siad.

Tionóltar na cruinnithe sin faoi dhó sa bhliain ar a mhéad agus maireann siad cúpla uair an chloig nó cúpla lá. Tionóltar iad in ionaid mhalartacha: le haghaidh cruinniú amháin, taistealóidh na Feisirí amach as AE go dtí an pharlaimint eile; agus le haghaidh an chéad chruinniú eile, cuirfidh na Feisirí fáilte roimh a n-aíonna i bParlaimint na hEorpa.

Nuair a thaistealaíonn na Feisirí amach as AE le haghaidh na gcruinnithe sin, déanann siad iarracht freisin bualadh le daoine lasmuigh den Pharlaimint agus cuairt a thabhairt ar thionscadail a fuair maoiniú ó AE.

Na buantoscaireachtaí

Tá 44 bhuantoscaireacht ag Parlaimint na hEorpa i láthair na huaire. D'fhéadfadh sé go dtiocfadh athrú orthu sa chéad téarma reachtach eile, a thosóidh in 2019. D'fhéadfadh an Pharlaimint a chinneadh freisin toscaireachtaí ad hoc a chruthú chun díriú ar réimse ar leith idir an dá linn.

Go díreach tar éis an toghcháin deiridh rith an Pharlaimint rún 'maidir le líon comhaltaí na dtoscaireachtaí idirpharlaiminteacha'. Liostaítear sa rún sin na toscaireachtaí atá ag feidhmiú le linn an téarma seo, agus líon na bhFeisirí i ngach ceann acu.

Ó théarma amháin go téarma eile is féidir athrú suntasach teacht ar dháileadh agus ar mhéid toscaireachtaí. Mar shampla, sa téarma reachtach roimhe seo (2009-2014), d'oibrigh toscaireacht amháin i gcomhar leis an Albáin, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, an tSeirbia, Montainéagró agus an Chosaiv. Ó lár 2014 i leith, pléann ceithre thoscaireacht ar leith leis na tíortha sin.

Comhdhéanamh

Is iondúil gurb iad na toscaireachtaí is mó ná na toscaireachtaí a bhíonn rannpháirteach i 'dtionóil pharlaiminteacha', ina dtionóltar roinnt parlaimintí.

Mar shampla, tá 78 FPE i dtoscaireacht Pharlaimint na hEorpa chun an fhóraim leathbhliantúil a thugann le chéile na parlaimintí ar fad de chuid Ghrúpa na Stát san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC). Nuair a thaistealaíonn na FPEnna sin go dtí an tionól buaileann siad le 78 bparlaiminteoir - duine amháin as gach tír de na 78 dtír i ngrúpa ACC.

Ach ní gnách toscaireacht a bheith chomh mór leis sin - tá 15 chomhalta nó níos lú i bhformhór thoscaireachtaí na Parlaiminte. Ní bhíonn ach 8 gcomhalta ar na toscaireachtaí is lú.

Is cuma cé chomh mór atá toscaireachtaí, bíonn an struchtúr céanna orthu: bíonn Cathaoirleach agus beirt Leas-Chathaoirleach ann, a thoghann an toscaireacht. Ainmníonn grúpaí polaitiúla na Parlaiminte comhaltaí ar fad na toscaireachta agus is léiriú comhdhéanamh iomlán na toscaireachta ar chóimheá pholaitiúil na Parlaiminte ina iomláine.

Is comhalta de thoscaireacht gach uile FPE. Is comhalta de níos mó ná toscaireacht amháin cuid acu.

Rialacha

Ní mór do na toscaireachtaí cloí le rialacha géara a shainmhínítear i ndoiciméad oifigiúil ar a dtugtar 'Forálacha cur chun feidhme lena rialaítear obair na dtoscaireachtaí agus misin lasmuigh den Aontas Eorpach'.

Leagtar amach aidhm ghinearálta na dtoscaireachtaí sa téacs seo: 'teagmhálacha le parlaimintí na Stát ar comhpháirtithe traidisiúnta iad de chuid an Aontais Eorpaigh a choinneáil agus a fheabhsú agus [...] na luachanna ar a bhfuil an tAontas Eorpach bunaithe [...] a chur chun cinn.'

Déantar cur síos sna forálacha freisin ar an gcaoi ar cheart do thoscaireachtaí na Parlaiminte obair i gcomhar le coistí na Parlaiminte, agus faoin gcaoi ar cheart dóibh aird a thabhairt ar sheasaimh agus ar chaighdeáin na Parlaiminte.

Chun na costais a choinneáil íseal cuirtear srian le líon na gcomhaltaí a thaistealaíonn amach as AE agus bíonn réamhchead ag teastáil i gcás gach turais.

EP delegations, actors with a global reach

Presentation and responsibilities

Delegations shall maintain and develop Parliament's international contacts and contribute to enhancing the role and visibility of the European Union in the world.

Accordingly, delegation activities shall, on the one hand, be aimed at maintaining and enhancing contacts with parliaments of States that are traditionally partners of the European Union and, on the other hand, contribute to promoting in third countries the values on which the European Union is founded, namely the principles of liberty, democracy, respect for human rights and fundamental freedoms, and the rule of law (Article 6 of the Treaty on European Union).

Parliament's international contacts shall be governed by the principles of public international law.

Parliament's international contacts shall be aimed at fostering, wherever possible and appropriate, the parliamentary dimension of international relations.

(Article 3, principles governing delegation activities adopted by the Conference of Presidents on 29 October 2015)