Dragoş TUDORACHE
Dragoş TUDORACHE
Румъния

Роден : , Bârlad

9-ти парламентарен мандат Dragoş TUDORACHE

Политически групи

 • 02-07-2019 / 18-10-2021 : група „Renew Europe“ - Член
 • 19-10-2021 / 15-07-2024 : група „Renew Europe“ - Заместник-председател

Национални партии

 • 02-07-2019 / 13-04-2021 : Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (Румъния)
 • 14-04-2021 / 31-05-2022 : Uniunea Salvați România (Румъния)
 • 01-06-2022 / 15-07-2024 : REPER (Румъния)

Председател

 • 23-09-2020 / 23-03-2022 : Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера

членове

 • 02-07-2019 / 11-02-2020 : Делегация за връзки с Израел
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово
 • 12-02-2020 / 15-07-2024 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 14-09-2020 / 22-09-2020 : Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера
 • 23-09-2020 / 23-03-2022 : Съвет на председателите на комисии
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Комисия по външни работи
 • 24-03-2022 / 18-07-2023 : Анкетна комисия за разследване на използването на Pegasus и еквивалентен шпионски софтуер за наблюдение

Заместник

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Комисия по външни работи
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Подкомисия по сигурност и отбрана

Основни парламентарни дейности

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за укрепване на солидарността и способностите на Съюза за откриване, подготовка и реагиране при киберзаплахи и инциденти

27-10-2023 AFET_AD(2023)750145 PE750.145v02-00 AFET
Dragoş TUDORACHE

СТАНОВИЩЕ Критични технологии за сигурност и отбрана: актуално състояние и бъдещи предизвикателства

10-03-2023 AFET_AD(2023)739574 PE739.574v02-00 AFET
Dragoş TUDORACHE

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за гарантиране на сигурни и устойчиви доставки на суровини от критично значение и за изменение на регламенти (ЕС) № 168/2013, (ЕС) 2018/858, 2018/1724 и (ЕС) 2019/1020

18-07-2023 AFET_AD(2023)749074 PE749.074v02-00 AFET
Miriam LEXMANN

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизирани правила за справедлив достъп до данни и тяхното използване (Законодателен акт за данните)

02-02-2023 LIBE_AD(2023)737389 PE737.389v02-00 LIBE
Sergey LAGODINSKY

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза и за отмяна на Директива (ЕС) 2016/1148

15-07-2021 AFET_AD(2021)691371 PE691.371v02-00 AFET
Markéta GREGOROVÁ

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Хуманитарната ситуация в Газа, необходимостта от постигане на примирие и опасността от ескалация на регионално равнище (RC-B9-0068/2024, B9-0068/2024, B9-0069/2024, B9-0071/2024, B9-0073/2024, B9-0075/2024, B9-0077/2024) EN

18-01-2024

Our political and moral responsibility is to avoid the loss of life as much as possible.
This is why calling for a ceasefire is our duty, and the duty of this House. The deaths of civilians most stop.
Asking however only for an unconditional and permanent ceasefire would mean to ask an aggressed state to stop defending itself from an ongoing threat. There has to be a direct link between the much-needed ceasefire and the dismantling of Hamas alongside the release and return of the hostages.

Проследяване на мерките, поискани от Парламента за укрепване на интегритета на европейските институции (RC-B9-0147/2023, B9-0147/2023, B9-0150/2023, B9-0152/2023, B9-0153/2023, B9-0154/2023) EN

16-02-2023

The corruption scandal involving representatives of the European Parliament and Qatar shook us all to the core. The trust that our citizens have in our institution is broken. This House supports a zero-tolerance policy on corruption in any form and at any level. With this vote, we call for clear measures to strengthen the integrity of European institutions and a swift implementation of the necessary revised mechanisms to address transparency and accountability for all. We need to step up our efforts and restore the integrity of the Parliament and rebuild trust in the European project.

Една година от руската инвазия и агресивната война срещу Украйна (RC-B9-0123/2023, B9-0123/2023, B9-0126/2023, B9-0131/2023, B9-0132/2023, B9-0134/2023, B9-0139/2023) EN

16-02-2023

It has been one year since the war alarms went off in the streets of Ukraine because of the unprovoked and unjustified Russian aggression, one year since this war has been killing thousands and forcing millions to leave their homes, but also one year since Europe showed immense mobilisation and solidarity matching the bravery and resilience of the people of Ukraine. With this resolution, we show our determination to continue with the necessary sanctioning measures in order to weaken Putin’s regime, and we underline the unwavering support for Ukraine by providing the necessary means to defeat Russia’s war machine. Ukraine must prevail!

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Нападение на Азербайджан над Степанакерт

21-09-2023 E-002783/2023 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Въпроси към Бюрото, Председателския съвет и Квесторската колегия

Членовете на ЕП могат да отправят въпроси до председателя относно Бюрото, Председателския съвет и квесторската колегия във връзка със съответните им задължения. Член 32, параграф 2

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП)

Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП

Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Декларации

Всички декларации по-долу са подписани от члена на ЕП дори ако подписът не е видим в онлайн копието.

Заседания

Geopolitics

членове
TUDORACHE Dragoş
Дата, място:
Bruxelles
В качеството на:
членове Заседание, проведено от персонала
Код на асоциираната комисия или на делегацията
AFET
Среща с:
Korean Embassy to the Kingdom of Belgium and the EU and Permanent Mission to the NATO

AI Act

членове
TUDORACHE Dragoş
Дата, място:
Bruxelles
В качеството на:
членове Заседание, проведено от персонала
Код на асоциираната комисия или на делегацията
LIBE
Среща с:
Ernst & Young

AI Act

членове
TUDORACHE Dragoş
Дата, място:
London
В качеството на:
членове Заседание, проведено от персонала
Код на асоциираната комисия или на делегацията
LIBE
Среща с:
General Catalyst