Please fill this field
Aldo PATRICIELLO Aldo PATRICIELLO
Aldo PATRICIELLO

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Člen

Itálie - Forza Italia (Itálie)

Datum narození : , Venafro

7. volební období Aldo PATRICIELLO

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany

 • 14-07-2009 / 05-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Itálie)
 • 06-12-2013 / 30-06-2014 : Forza Italia (Itálie)

Poslanci

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou a Kosovem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Náhradník

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro regionální rozvoj

all-activities

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k dotvoření jednotného digitálního trhu

10-09-2012 ITRE_AD(2012)489602 PE489.602v02-00 ITRE
Aldo PATRICIELLO

STANOVISKO ke zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum

13-07-2010 CONT_AD(2010)442906 PE442.906v02-00 CONT
Aldo PATRICIELLO

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006

21-06-2012 ITRE_AD(2012)486187 PE486.187v03-00 ITRE
Patrizia TOIA

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006

21-06-2012 ITRE_AD(2012)486188 PE486.188v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006

21-06-2012 ITRE_AD(2012)486189 PE486.189v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o nenápadném vybíjení nosorožců v jižní Africe

06-10-2010 P7_DCL(2010)0074 Nevzato v potaz
Aldo PATRICIELLO Gabriele ALBERTINI Barbara MATERA Licia RONZULLI Alfredo PALLONE
Datum zahájení : 06-10-2010
Platné do : 20-01-2011
Počet signatářů : 92 - 20-01-2011

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o zavedení Evropského dne připomínky zemřelých při práci

14-06-2010 P7_DCL(2010)0052 Nevzato v potaz
Alfredo PALLONE Aldo PATRICIELLO
Datum zahájení : 14-06-2010
Platné do : 14-10-2010
Počet signatářů : 44 - 15-10-2010

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o zavedení Evropského dne výzkumu chorob

14-06-2010 P7_DCL(2010)0051 Nevzato v potaz
Aldo PATRICIELLO Alfredo PALLONE
Datum zahájení : 14-06-2010
Platné do : 14-10-2010
Počet signatářů : 43 - 15-10-2010

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg