Meziskupiny v Evropském parlamentu

Meziskupiny jsou fórem pro neformální výměnu názorů na specifické otázky napříč politickými skupinami a platformou pro kontakt poslanců a poslankyň s občanskou společností. Každá meziskupina je složena z poslanců a poslankyň z nejméně tří různých politických skupin.

Mezikupiny nejsou oficiálními orgány Parlamentu, ale jsou Parlamentem uznávány. Zřizují se na začátku každého volebního období na základě dohody předsedů a předsedkyň politických skupin.

Seznam meziskupin

Níže je uveden seznam meziskupin ve stávajícím volebním období. Meziskupiny by neměly být zaměňovány s neoficiálními seskupeními nebo skupinami přátelství, které nejsou oficiálně uznávány, a nejsou proto v seznamu uvedeny.

Regulace meziskupin

Meziskupiny se řídí článkem 35 jednacího řádu a dalšími vnitřními předpisy.

V zájmu zajištění transparentnosti se mohou na činnosti meziskupin organizované v Parlamentu (podpora nebo spolupořádání schůzí či akcí nebo účast na nich) podílet pouze představitelé zájmových skupin, kteří jsou registrováni v rejstříku transparentnosti. Kromě toho musí každá meziskupina každoročně zveřejňovat prohlášení o finančních zájmech, které obsahuje informace o veškeré obdržené peněžní nebo věcné podpoře (finanční, personální a materiální).

Meziskupiny nesmějí:

  • používat jméno či logo Parlamentu nebo politických skupin;
  • vyjadřovat názory jménem Parlamentu;
  • vykonávat činnost, která by mohla vést k záměně s oficiální činností Parlamentu nebo jeho orgánů;
  • vykonávat činnost, která by mohla mít negativní dopad na vztahy s orgány EU nebo se třetími zeměmi, a
  • pořádat akce ve třetích zemích, které se časově kryjí s pracovními cestami oficiálních orgánů Parlamentu, včetně volebních pozorovatelských misí.

Za dohled nad meziskupinami odpovídají kvestoři.