Please fill this field
Aldo PATRICIELLO Aldo PATRICIELLO
Aldo PATRICIELLO

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Člen

Itálie - Forza Italia (Itálie)

Datum narození : , Venafro

8. volební období Aldo PATRICIELLO

Politické skupiny

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Itálie)

Poslanci

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Náhradník

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Hlavní parlamentní činnost

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii

21-03-2017 ENVI_AD(2017)597737 PE597.737v02-00 ENVI
Aldo PATRICIELLO

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a zrušuje směrnice 2010/30/EU

28-04-2016 ENVI_AD(2016)573039 PE573.039v03-00 ENVI
Aldo PATRICIELLO

STANOVISKO k postupům a praxi slyšení komisařů – zkušenostem z průběhu slyšení v roce 2014

11-05-2015 ENVI_AD(2015)549460 PE549.460v02-00 ENVI
Aldo PATRICIELLO

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k evropské strategii týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů

02-02-2018 ENVI_AD(2018)612292 PE612.292v02-00 ENVI
Christel SCHALDEMOSE

STANOVISKO na téma „Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu“

08-11-2017 ITRE_AD(2017)609603 PE609.603v02-00 ITRE
Reinhard BÜTIKOFER

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

23-06-2017 ITRE_AD(2017)597748 PE597.748v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

Návrhy usnesení

Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (A8-0053/2019 - David Martin) IT

13-02-2019

I negoziati per un accordo di libero scambio tra l'UE e Singapore sono stati avviati nel dicembre 2009. Singapore e l'UE condividono valori fondamentali quali la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, nonché un forte impegno a favore dello sviluppo sostenibile e del sistema commerciale multilaterale, quindi esprimo il mio voto favorevole al progetto di decisione del Consiglio.

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení) (A8-0048/2019 - David Martin) IT

13-02-2019

Ho espresso voto favorevole considerando che questo è il primo accordo commerciale bilaterale concluso tra l'UE e uno Stato membro dell'ASEAN e quindi un importante passo avanti verso l'obiettivo finale di un accordo di libero scambio interregionale.

Dohoda mezi EU a Marokem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (A8-0027/2019 - Alain Cadec) IT

12-02-2019

Ho espresso voto favorevole del piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali, poiché esso fornisce un quadro scientifico per la gestione e la cooperazione a livello regionale tra le navi che operano in tutte le acque occidentali. Il piano consentirà inoltre una certa flessibilità nella definizione delle possibilità di pesca definendo intervalli di mortalità per pesca sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e introdurrà misure di salvaguardia basate sui livelli di biomassa, al fine di ricostituire i livelli degli stock quando iniziano ad esaurirsi.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci

Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o srdečním selhání

24-10-2016 P8_DCL(2016)0110 Nevzato v potaz
Annie SCHREIJER-PIERIK Pascal ARIMONT Marc TARABELLA Daciana Octavia SÂRBU Aldo PATRICIELLO Cristian-Silviu BUŞOI Sirpa PIETIKÄINEN Victor NEGRESCU Nessa CHILDERS Monica MACOVEI Karin KADENBACH Andrey KOVATCHEV Nicola CAPUTO Ian DUNCAN Miriam DALLI Patricija ŠULIN Stelios KOULOGLOU
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 236 - 25-01-2017

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o pitné vodě jakožto základním právu

12-09-2016 P8_DCL(2016)0071 Nevzato v potaz
Aldo PATRICIELLO Alessandra MUSSOLINI Marc TARABELLA Marian-Jean MARINESCU Filiz HYUSMENOVA Victor NEGRESCU Viorica DĂNCILĂ Nessa CHILDERS Monika SMOLKOVÁ Rolandas PAKSAS Giovanni LA VIA Milan ZVER Ivo VAJGL Svetoslav Hristov MALINOV Biljana BORZAN Marlene MIZZI Demetris PAPADAKIS Ivan JAKOVČIĆ Dominique BILDE Alberto CIRIO Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Remo SERNAGIOTTO Fabio Massimo CASTALDO Enrico GASBARRA Fulvio MARTUSCIELLO Alessia Maria MOSCA Marek PLURA Hugues BAYET Igor ŠOLTES Maite PAGAZAURTUNDÚA Patricija ŠULIN Romana TOMC
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 78 - 13-12-2016

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o nezbytnosti zajistit, aby Rusko zůstalo strategickým partnerem EU

12-09-2016 P8_DCL(2016)0064 Nevzato v potaz
Mario BORGHEZIO Matteo SALVINI Alessandra MUSSOLINI Aldo PATRICIELLO Lorenzo FONTANA Mara BIZZOTTO Marie-Christine ARNAUTU Mireille D'ORNANO Dominique BILDE Dario TAMBURRANO Stefano MAULLU
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 29 - 13-12-2016

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg