Lefteris CHRISTOFOROU Lefteris CHRISTOFOROU
Lefteris CHRISTOFOROU

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Medlem

Cypern - Democratic Rally (Cypern)

Fødselsdato : , Ammochostos

8. valgperiode Lefteris CHRISTOFOROU

Politiske grupper

 • 03-11-2014 / 01-07-2019 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier

 • 03-11-2014 / 01-07-2019 : Democratic Rally (Cypern)

Medlemmer

 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Budgetudvalget
 • 12-11-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetudvalget

Stedfortræder

 • 11-11-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 11-11-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Israel
 • 11-11-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse

Vigtigste parlamentariske aktiviteter

Bidrag til plenardebatter

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om gennemførelsen af Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 14. april 2014 om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020

08-12-2016 BUDG_AD(2016)589350 PE589.350v02-00 BUDG
Lefteris CHRISTOFOROU

UDTALELSE om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: en vurdering

01-09-2016 BUDG_AD(2016)585432 PE585.432v02-00 BUDG
Lefteris CHRISTOFOROU

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1295/2013

22-11-2018 BUDG_AD(2018)626957 PE626.957v02-00 BUDG
John HOWARTH

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

07-11-2018 BUDG_AD(2018)626917 PE626.917v02-00 BUDG
Manuel dos SANTOS

UDTALELSE om fremtiden for forbindelserne AVS-EU efter 2020

13-07-2016 BUDG_AD(2016)584018 PE584.018v02-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Beslutningsforslag

Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter

Skriftlige stemmeforklaringer

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023 (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) EL

04-04-2019

Υπερψηφίζουμε καθώς συμφωνούμε με την πρόταση της Επιτροπής.

Indhentning af Domstolens udtalelse vedrørende EU's tiltrædelse af konventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (B8-0232/2019) EL

04-04-2019

Υπερψηφίζουμε την έκθεση. Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες και καταστροφικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Πρέπει επιτέλους να εξαλειφθεί η έμφυλη βία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να εργάζεται εντατικά για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) EL

04-04-2019

Υπερψηφίζουμε σημειώνοντας ότι τα κράτη μέλη έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα στον τομέα της άμεσης φορολογίας.

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Individuelle beslutningsforslag

Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017)

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om Aspergers syndrom

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Bortfaldet
Dominique BILDE Filiz HYUSMENOVA Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Angel DZHAMBAZKI Andrey KOVATCHEV Mara BIZZOTTO Marie-Christine BOUTONNET Steeve BRIOIS Lefteris CHRISTOFOROU Cristian-Silviu BUŞOI Nedzhmi ALI Nikolay BAREKOV Beatriz BECERRA BASTERRECHEA Tomáš ZDECHOVSKÝ Rolandas PAKSAS Zigmantas BALČYTIS
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 51 - 13-12-2016

Skriftlig erklæring om professionelle atleters arbejdstagerrettigheder

12-09-2016 P8_DCL(2016)0096 Bortfaldet
Theodoros ZAGORAKIS Santiago FISAS AYXELÀ Marc TARABELLA Bogdan Brunon WENTA Virginie ROZIÈRE Hannu TAKKULA Silvia COSTA Antanas GUOGA Lefteris CHRISTOFOROU Pablo ZALBA BIDEGAIN Tomáš ZDECHOVSKÝ Patricija ŠULIN
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 104 - 13-12-2016

Skriftlig erklæring om asylansøgeres mentale sundhed

12-09-2016 P8_DCL(2016)0082 Bortfaldet
Tomáš ZDECHOVSKÝ Marian HARKIN Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Nessa CHILDERS Jean LAMBERT Sirpa PIETIKÄINEN Lefteris CHRISTOFOROU Eleonora EVI Nicola CAPUTO Heinz K. BECKER Romana TOMC Andrey NOVAKOV Doru-Claudian FRUNZULICĂ
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 103 - 13-12-2016

Erklæringer

Den underskrevne original/daterede erklæring er arkiveret af Europa-Parlamentet.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg