Lefteris CHRISTOFOROU : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 03-11-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

 • 03-11-2014 / 01-07-2019 : Democratic Rally (Cyprus)

Člen 

 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre rozpočet
 • 12-11-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre rozpočet

Náhradník 

 • 11-11-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 11-11-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom
 • 11-11-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k vykonávaniu nariadenia Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020  
- BUDG_AD(2016)589350 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k Fondu solidarity Európskej únie: hodnotenie  
- BUDG_AD(2016)585432 -  
-
BUDG 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013  
- BUDG_AD(2018)626957 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)  
- BUDG_AD(2018)626917 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k budúcnosti vzťahov medzi štátmi AKT a EÚ po roku 2020  
- BUDG_AD(2016)584018 -  
-
BUDG 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu (A8-0462/2018 - Richard Corbett) EL  
 

Υπερψηφίζουμε την έκθεση καθώς στόχος μας είναι να διασφαλιστεί ευρύτερη πολιτική διαφάνεια και λογοδοσία.

Colný kódex Únie: začlenenie obce Campione d’Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie (A8-0368/2018 - Jasenko Selimovic) EL  
 

Υπερψηφίζουμε την έκθεση, καθώς η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, γεγονός που συνάδει πλήρως με υφιστάμενες πολιτικές και στόχους που αφορούν τις συναλλαγές εμπορευμάτων που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και εξέρχονται από αυτό.

Pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020 (A8-0018/2019 - Czesław Adam Siekierski) EL  
 

Υπερψηφίζουμε για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η συνέχεια της χορήγησης στήριξης προς τους Ευρωπαίους γεωργούς κατά τα έτη 2019 και 2020, με την προσαρμογή δύο νομοθετικών πράξεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Individuálne návrhy uznesení  
Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o Aspergerovom syndróme  
- P8_DCL(2016)0099 - Premlčané  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 51 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o pracovných právach profesionálnych športovcov  
- P8_DCL(2016)0096 - Premlčané  
Theodoros ZAGORAKIS , Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Bogdan Brunon WENTA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Silvia COSTA , Antanas GUOGA , Lefteris CHRISTOFOROU , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 104 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o duševnom zdraví žiadateľov o azyl  
- P8_DCL(2016)0082 - Premlčané  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marian HARKIN , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nessa CHILDERS , Jean LAMBERT , Sirpa PIETIKÄINEN , Lefteris CHRISTOFOROU , Eleonora EVI , Nicola CAPUTO , Heinz K. BECKER , Romana TOMC , Andrey NOVAKOV , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 103 - 13-12-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Kontakt