Etik og gennemsigtighed

Europa-Parlamentet har 705 medlemmer, der er valgt i det udvidede EU's 27 medlemsstater. Siden 1979 er medlemmerne blevet valgt ved almindelige direkte valg for en femårig periode.

Fotografi af mødesalen i Strasbourg under et plenarmøde

Hvert land bestemmer selv, hvordan valget skal foregå, men der skal sikres ligestilling mellem kønnene og hemmelig afstemning. Ved valg til Europa-Parlamentet anvendes forholdstalsvalgmetoden. Valgretsalderen er 18 år, med undtagelse af Østrig, hvor den er 16 år.

Mandaterne fordeles på grundlag af hver medlemsstats befolkningstal. Lidt over en tredjedel af Europa-Parlamentets medlemmer er kvinder. Medlemmerne grupperer sig efter politisk tilhørsforhold, ikke nationalitet.

Medlemmerne af Europa-Parlamentet deler deres tid mellem deres valgkredse, Strasbourg — hvor der afholdes tolv mødeperioder om året — og Bruxelles, hvor der afholdes yderligere mødeperioder samt udvalgsmøder og møder i de politiske grupper.

Vilkårene for medlemmernes virksomhed er fastsat i statutten af 2009.

Mere :

Integritet i Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet lægger stor vægt på integriteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden af medlemmernes politiske aktiviteter. For at sikre dette har Parlamentet indført et betydeligt antal regler og foranstaltninger, som styrkes yderligere i 2023 som led i en omfattende revisionsproces.

Adfærdskodeks for medlemmerne af Europa-Parlamentet

Adfærdskodeksen trådte i kraft den 1. januar 2012. Den fastsætter som grundlæggende princip, at medlemmerne udelukkende skal handle i almenvellets interesse og udføre deres arbejde med upartiskhed, integritet, gennemsigtighed, omhu, ærlighed, ansvarsbevidsthed og respekt for Parlamentets omdømme.

Adfærdskodeksen definerer interessekonflikter, og hvordan medlemmerne skal håndtere disse og omfatter f.eks. regler vedrørende officielle gaver til medlemmerne og tidligere medlemmers erhvervsaktiviteter.

Adfærdkodeksen pålægger også medlemmerne en forpligtelse til at afgive en detaljeret erklæring om deres økonomiske interesser. Medlemmer er desuden forpligtet til at oplyse om deres deltagelse i arrangementer, der organiseres af tredjeparter, hvor godtgørelse af rejse-, hotel- og opholdsudgifter for medlemmerne eller direkte betaling af sådanne udgifter foretages af en tredjepart. Disse erklæringer afspejler adfærdskodeksens krav om strenge regler og normer for gennemsigtighed. De oplysninger, som medlemmerne giver i deres erklæringer, kan findes på medlemmernes personlige profilsider.

Medlemmer skal ligeledes afgive erklæring om gaver, de modtager, når de repræsenterer Parlamentet ved officielle lejligheder, i overensstemmelse med betingelserne i gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen. Sådanne gaver indføres i gaveregisteret.

Et medlem, der anses for at have overtrådt adfærdskodeksen, kan af formanden pålægges en sanktion. Denne sanktion bekendtgøres af formanden på plenarmødet og offentliggøres på et synligt sted på Parlamentets websted i resten af valgperioden.

See:

Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd

Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd er det organ, der er ansvarligt for at give medlemmerne retningslinjer for fortolkningen og anvendelsen af adfærdskodeksen. Efter anmodning fra formanden vurderer Det Rådgivende Udvalg ligeledes påståede tilfælde af overtrædelser af adfærdskodeksen og rådgiver formanden om, hvilke foranstaltninger der eventuelt skal træffes.

Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd består af fem medlemmer. De udpeges af formanden på grundlag af deres erfaringer og den politiske balance mellem Parlamentets politiske grupper. Hvert enkelt af de fem medlemmer varetager formandskabet for udvalget på skift for seks måneder ad gangen. Formanden udnævner også et reservemedlem for hver politisk gruppe, som ellers ikke er repræsenteret i Det Rådgivende Udvalg.

Gruppen offentliggør en årlig rapport om sine aktiviteter.

See:
7. valgperiode:
8. valgperiode:
9. valgperiode:

Andre regler om gennemsigtighed og etik for medlemmerne

Gennemsigtighed og ansvarlighed

Ud over de forpligtelser, der påhviler alle medlemmer i henhold til adfærdskodeksen, har Europa-Parlamentet indført en række specifikke regler, der fremmer gennemsigtighed og etik inden for alle aktivitetsområder. Der er særligt fokus på de etiske aspekter af lobbyvirksomhed.

Lobbyisters deltagelse i arrangementer

Organisationer, der er omfattet af åbenhedsregistrets regler, må kun organisere eller være medværter for arrangementer i Parlamentet, hvis de er registreret korrekt i registret.

Yderligere oplysninger:

Regler for tidligere medlemmer

Tidligere medlemmer har forbud mod at udøve lobbyvirksomhed i Parlamentet i de første seks måneder efter udløbet af deres mandat.Hvis de udfører lobbyvirksomhed efter seks måneder, skal de lade sig registrere i åbenhedsregistret. Tidligere medlemmer har tilladelse til at komme ind i Parlamentets bygninger i denne egenskab, men må ikke benytte denne adgang til at udføre lobbyvirksomhed.

Yderligere oplysninger:

Vederlag og pensioner

MEP'ers vederlag

I henhold til den fælles statut, der trådte i kraft i juli 2009, modtager alle medlemmer af Europa-Parlamentet som udgangspunkt samme vederlag.

Et medlems månedlige vederlag før skat i henhold til den fælles statut er pr. 1.1.2023 på 9 975,42 EUR. Vederlaget indgår i Parlamentets budget og fratrækkes en EU-skat og et bidrag til ulykkesforsikring, hvorefter det udbetalte beløb er på 7 777,19 EUR. Vederlaget kan ligeledes være skattepligtigt i medlemsstaterne. Grundvederlaget er fastsat til 38,5 % af den grundløn, som en dommer ved EU-Domstolen oppebærer.

Der er enkelte undtagelser: Medlemmer, der var indvalgt i Parlamentet inden valget i 2009, kunne vælge fortsat at være tilknyttet de nationale ordninger for vederlag, overgangsgodtgørelser og pension.

Pensioner

Statutten fastsætter, at tidligere medlemmer har ret til en alderspension, når de fylder 63. Pensionen svarer til 3,5 % af vederlaget til MEP'er for hvert hele år under udøvelsen af et mandat og en tolvtedel af dette beløb for hver yderligere hele måned af mandatet, men ikke mere end 70 % af det samlede vederlag til medlemmerne af Europa-Parlamentet. Udgifterne til disse pensioner afholdes over Den Europæiske Unions budget.

En tillægspensionsordning, der blev etableret for medlemmer af Europa-Parlamentet i 1989, blev fra juli 2009 lukket for nye medlemmer og er ved at blive udfaset.

Tillæg til medlemmerne af Europa-Parlamentet

Medlemmerne af Europa-Parlamentet modtager ligesom medlemmer af nationale parlamenter en række tillæg, der skal dække de udgifter, som opstår i forbindelse med udøvelsen af deres parlamentariske hverv.

Tillæg til generelle udgifter

Dette tillæg skal dække udgifter i den medlemsstat, hvor medlemmet er valgt, såsom udgifter til kontordrift, telefon og post, indkøb, drift og vedligeholdelse af computerudstyr samt rejseudgifter. Dette tillæg halveres for de medlemmer, som uden behørig grund er fraværende ved halvdelen af plenarmøderne i et parlamentsår (september til august).

Tillægget er i 2022 på 4 778 euro pr. måned.

Rejseudgifter

De fleste møder i Europa-Parlamentet såsom plenarmøder, udvalgsmøder og møder i de politiske grupper afholdes i Bruxelles eller Strasbourg. Parlamentsmedlemmerne får godtgjort de faktiske billetudgifter til sådanne møder mod forelæggelse af kvittering op til et maksimumbeløb svarende til en flyrejse på business class "D", en togrejse på første klasse eller 0,56 euro pr. kilometer (med en øvre grænse på 1000 kilometer) ved bilrejse, plus faste godtgørelser, der beregnes ud fra rejsens længde og varighed til dækning af andre rejseudgifter (f.eks. betalingsmotorveje, bagagetillæg og reservationsgebyrer).

Andre rejseudgifter

Medlemmerne har i forbindelse med udøvelsen af deres hverv ofte behov for at rejse i eller uden for den medlemsstat, hvor de er valgt, men hvor der ikke er tale om officielle møder (f.eks. for at deltage i en konference eller foretage besøg i forbindelse med arbejdet).

For sådanne aktiviteter uden for den medlemsstat, hvor de er valgt, kan medlemmerne få godtgjort deres rejse- og opholdsudgifter og andre tilknyttede udgifter, op til et årligt beløb på højst 4 716 EUR. For så vidt angår aktiviteter i den medlemsstat, hvor de er valgt, godtgøres kun transportudgifterne, og der er fastlagt et maksimumbeløb pr. land.

Dagpenge
  • Parlamentet udbetaler en fast godtgørelse på 338 EUR pr. dag til dækning af alle andre udgifter, som medlemmerne afholder i forbindelse med de parlamentarisk aktive perioder, for så vidt at de attesterer deres tilstedeværelse ved at underskrive de hertil fremlagte tilstedeværelseslister.
  • Godtgørelsen reduceres til det halve, hvis medlemmet ikke deltager i mere end halvdelen af afstemningerne ved navneopråb på plenarmøderne, også selvom de er til stede. Hvad angår møder uden for EU er godtgørelsen på 169 EUR (stadig under forudsætning af underskrivelse af en tilstedeværelsesliste), idet opholdsudgifter godtgøres særskilt.

Regler for personale

Europa-Parlamentets medlemmer kan selv ansætte deres assistenter inden for de budgetrammer, Parlamentet har fastlagt, og på de betingelser, der er fastsat i kapitel fem i gennemførelsesbestemmelserne til medlemsstatutten.

I 2023 er det månedlige maksimumsbeløb 28 412 EUR pr. medlem. Pengene gives ikke medlemmerne selv, men udbetales som løn til de assistenter, som opfylder betingelserne og har en gyldig kontrakt, efter fratrækning af indkomstskat.

Medlemmerne kan anvende flere typer af assistenter.

Akkrediterede assistenter, som har tjenestested i Bruxelles (eller Luxembourg/Strasbourg) og sorterer direkte under Parlamentets administration. Medlemmerne kan ansætte tre, eller på visse betingelser fire, akkrediterede assistenter. Mindst 25 % af budgetrammen for parlamentarisk assistance skal benyttes til akkrediterede assistenter.

Lokale assistenter, som bistår medlemmerne i den medlemsstat, hvor disse er valgt. De pågældende kontrakter administreres af autoriserede betalingsagenter, der sikrer, at skatte- og socialsikringsreglerne er overholdt. Kontrakter med lokale assistenter kan tage form af en ansættelseskontrakt eller en tjenesteydelsesaftale.

Derudover kan praktikanter komme på praktikophold i enten Parlamentet eller den medlemsstat, hvor medlemmet er valgt.

De samlede udgifter til lokale assistenter og praktikanter må ikke overstige 75 % af budgetrammen for parlamentarisk assistance. Samtidig må højst 25 % af denne ramme anvendes til lokale assistenter, der er tjenesteydere.

Der kan findes flere oplysninger om lønninger her.

Der er fastsat tilsvarende lofter for tjenesteydere, der er juridiske personer, og for betalingsagenter.

Flere medlemmer kan gå sammen om at ansætte en eller flere akkrediterede eller lokale assistenter. De fastsætter selv, hvordan udgifterne skal fordeles.

Medlemmerne må ikke ansætte nære slægtninge som assistenter. Assistenter skal undgå eksterne aktiviteter, der kan medføre en interessekonflikt.

Navne eller firmanavne på alle assistenter vil være offentligt tilgængelige på Parlamentets websted i hele kontraktperioden, medmindre de opnår en undtagelse, som kun kan indrømmes på baggrund af behørigt begrundede sikkerhedshensyn.

Valgresultaterne fra valgene til Europa-Parlamentet og nationale valg

Denne publikation er den mest fuldstændige og omfattende database over udviklingen i det politiske landskab i EU og viser valgresultater og Europa-Parlamentets sammensætning helt tilbage fra det første direkte EP-valg i 1979. Publikationen giver desuden et overblik over de seneste nationale valg i alle EU's medlemsstater.