Please fill this field
Pascal DURAND Pascal DURAND
Pascal DURAND

Frakcija „Renew Europe“

Narys

Prancūzija - Liste Renaissance (Prancūzija)

Gimimo data : , Montreuil-Sous-Bois

8-oji Parlamento kadencija Pascal DURAND

Frakcijos

 • 01-07-2014 / 18-12-2016 : Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas - Narys
 • 19-12-2016 / 01-07-2019 : Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas - Pirmininko pavaduotojas

Nacionalinės partijos

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europe Écologie (Prancūzija)

Narys

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Konstitucinių reikalų komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Brazilijos Federacine Respublika
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Konstitucinių reikalų komitetas

Pavaduojantis narys

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Teisės reikalų komitetas
 • 14-07-2014 / 13-03-2018 : Delegacija ryšiams su MERCOSUR
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Japonija
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Teisės reikalų komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

PRANEŠIMAS dėl diferencijuotos integracijos

27-11-2018 A8-0402/2018 PE626.719v02-00 AFCO
Pascal DURAND

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai

29-05-2018 AFCO_AD(2018)604673 PE604.673v02-00 AFCO
Pascal DURAND

NUOMONĖ dėl ES galimybių pagerinti prieigą prie vaistų

18-11-2016 JURI_AD(2016)589174 PE589.174v03-00 JURI
Pascal DURAND

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

23-02-2016 AFCO_AD(2016)573149 PE573.149v02-00 AFCO
Pascal DURAND

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto, projekto

29-11-2018 AFCO_AD(2018)627917 PE627.917v02-00 AFCO
Morten MESSERSCHMIDT

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE625.406v03-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

NUOMONĖ dėl autonominio vairavimo Europos transporte

15-10-2018 IMCO_AD(2018)625299 PE625.299v02-00 IMCO
Arndt KOHN

Klausimai žodžiu

Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Siauresnės apimties klausimai

Siauresnės apimties klausimus, į kuriuos atsakoma raštu, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 130a straipsnis, III priedas

Kita parlamentinė veikla

Klausimai raštu

Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.)

**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl vartoti tinkamo maisto dovanojimo labdaros organizacijoms

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Pasirašytas daugumos narių
Hugues BAYET Angélique DELAHAYE Stanisław OŻÓG Petr JEŽEK Younous OMARJEE Ernest URTASUN Marco VALLI Maria ARENA Marc TARABELLA Mariya GABRIEL Patrick LE HYARIC Eva JOLY Fabio Massimo CASTALDO Guillaume BALAS Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE José BLANCO LÓPEZ Simona BONAFÈ Biljana BORZAN Nikos ANDROULAKIS Virginie ROZIÈRE Sylvie GUILLAUME José BOVÉ Anneliese DODDS Neena GILL Victor NEGRESCU Claudia ȚAPARDEL Kathleen VAN BREMPT David CASA Karima DELLI Pascal DURAND
Pateikimo data : 14-10-2015
Galioja iki : 14-01-2016
Priimta (data) : 14-01-2016
Pasirašiusiųjų sąrašas : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Pasirašiusiųjų skaičius : 388 - 15-01-2016

Pareiškimai

Originali pasirašyta deklaracija su nurodyta data archyvuojama Europos Parlamente.

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg