Ramona Nicole MĂNESCU Ramona Nicole MĂNESCU
Ramona Nicole MĂNESCU
Rumunia

Data urodzenia : , Constanţa

Ósma kadencja Parlamentu Ramona Nicole MĂNESCU

Grupy polityczne

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe

 • 01-07-2014 / 28-05-2018 : Partidul Naţional Liberal (Rumunia)
 • 29-05-2018 / 01-07-2019 : - (Rumunia)

Wiceprzewodnicząca

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku

Deputowani

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 12-09-2016 / 04-10-2016 : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Partnerstwa UE-Armenia, do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Azerbejdżan oraz do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Gruzja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-04-2018 / 01-07-2018 : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Partnerstwa UE-Armenia, do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Azerbejdżan oraz do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Gruzja

Zastępstwo

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 14-07-2014 / 24-07-2016 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego
 • 30-03-2015 / 18-01-2017 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 05-10-2016 / 19-03-2018 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 21-06-2018 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona)

04-05-2017 AFET_AD(2017)599593 PE599.593v06-00 AFET
Ramona Nicole MĂNESCU

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 439/2010

02-12-2016 AFET_AD(2016)589496 PE589.496v02-00 AFET
Ramona Nicole MĂNESCU

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci w internecie

06-06-2016 P8_DCL(2016)0056 Wygasła
Kostas CHRYSOGONOS Tadeusz ZWIEFKA Ramona Nicole MĂNESCU Monika SMOLKOVÁ Takis HADJIGEORGIOU Dubravka ŠUICA António MARINHO E PINTO Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Kostadinka KUNEVA Miltiadis KYRKOS
Data otwarcia : 06-06-2016
Termin : 06-09-2016
Liczba sygnatariuszy : 85 - 07-09-2016

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie umiędzynarodowienia unijnych MŚP

11-04-2016 P8_DCL(2016)0038 Wygasła
Maria GRAPINI Ana GOMES Cristian-Silviu BUŞOI Ramona Nicole MĂNESCU Olga SEHNALOVÁ Norica NICOLAI Jozo RADOŠ Marlene MIZZI Ivan JAKOVČIĆ Isabella DE MONTE Nicola DANTI Nicola CAPUTO Georgi PIRINSKI Theresa GRIFFIN
Data otwarcia : 11-04-2016
Termin : 11-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 152 - 12-07-2016

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie konieczności utrzymania Królestwa Marokańskiego jako strategicznego partnera Unii Europejskiej

18-01-2016 P8_DCL(2016)0005 Wygasła
Rachida DATI Frédérique RIES Marc TARABELLA Ramona Nicole MĂNESCU Louis MICHEL Gilles PARGNEAUX Robert ROCHEFORT Franck PROUST Siôn SIMON Hugues BAYET
Data otwarcia : 18-01-2016
Termin : 18-04-2016
Liczba sygnatariuszy : 148 - 19-04-2016

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.