Παρουσίαση

Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Τα Θεματικά Τμήματα

Τα θεματικά τμήματα είναι αρμόδια να παρέχουν εμπειρογνωσία και πολιτικές συμβουλές προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων των διάφορων κοινοβουλευτικών οργάνων, κατά κύριο λόγο των επιτροπών. Βάσει των αναλύσεων που διεξάγονται είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, τα θεματικά τμήματα παρέχουν ανεξάρτητη, εξειδικευμένη, αντικειμενική και επικαιροποιημένη πληροφόρηση υψηλής ποιότητας για όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου.
Τα θεματικά τμήματα παρέχουν πολιτική ανάλυση υπό πολλές διαφορετικές μορφές, συνήθως ανταποκρινόμενα σε σχετικό αίτημα μιας επιτροπής ή αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου. Σε αυτή τη βάση δεδομένων θα βρείτε από μελέτες και λεπτομερείς αναλύσεις για συγκεκριμένες χώρες ή συγκεκριμένα ζητήματα, μέχρι ενημερωτικά σημειώματα (briefing). Τα συγκεκριμένα έγγραφα εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς, και χρησιμεύουν άμεσα στο νομοθετικό έργο μιας συγκεκριμένης επιτροπής ή εξυπηρετούν ως ενημερωτικά σημειώματα για τις αντιπροσωπείες βουλευτών

H Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης

Η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης συντάσσει ενημερωτικά σημειώματα για οικονομικούς διαλόγους και ακροάσεις περί λογοδοσίας που οργανώνονται από την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου. Επιπλέον, καταρτίζει, σε τακτική βάση, ενημερωτικά έγγραφα και πίνακες στο συγκεκριμένο πεδίο

Η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας

Η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) διεξάγει έρευνα σχετικά με διάφορες πτυχές της εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων αξιολόγησης της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ. Σε αυτή τη βάση δεδομένων θα βρείτε: λεπτομερείς αξιολογήσεις σχετικά με τις εκτιμήσεις αντικτύπου που πραγματοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπληρωματικές ή υποκατάστατες εκτιμήσεις αντικτύπου, εκτιμήσεις αντικτύπου για τροπολογίες του Κοινοβουλίου, «εκθέσεις αξιολόγησης της υλοποίησης» σχετικά με την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ στην πράξη, εκθέσεις για το «κόστος της μη Ευρώπης» σε τομείς πολιτικής όπου θα μπορούσαν να επιτευχθούν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή συλλογικά οφέλη μέσω κοινής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και «αξιολογήσεις ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας», οι οποίες εκθέτουν το σκεπτικό των νομοθετικών εκθέσεων πρωτοβουλίας που προτείνουν οι επιτροπές.
Η Μονάδα Διερεύνησης Επιστημονικών Προοπτικών (STOA) διεξάγει εγκάρσια έρευνα και παρέχει συμβουλές στρατηγικής στον τομέα της αξιολόγησης επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών και της επιστημονικής ανάλυσης. Αναλαμβάνει αναλυτικές μελέτες και οργανώνει ημερίδες σχετικά με τις εξελίξεις στους συγκεκριμένους τομείς, υπό την καθοδήγηση εικοσιτετραμελούς ομάδας βουλευτών, της Ομάδας STOA
Επικοινωνία

Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων