Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 43 - Draft opinion Monitoring the application of European Union law 2017 and 2018 EN

16-10-2020 AFCO_AM(2020)658930 PE658.930v01-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

OPINION on the Implementation of the European Arrest Warrant and the Surrender Procedures between Member States EN

14-10-2020 AFCO_AD(2020)648270 PE648.270v02-00 AFCO
Paulo RANGEL

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility EN

13-10-2020 AFCO_AL(2020)658843 PE658.843v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

DRAFT OPINION on monitoring the application of European Union law 2017, 2018 and 2019 EN

07-10-2020 AFCO_PA(2020)658830 PE658.830v01-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

AMENDMENTS 1 - 44 - Draft opinion The Implementation of the European Arrest Warrant and the Surrender Procedures between Member States EN

29-09-2020 AFCO_AM(2020)658701 PE658.701v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

AMENDMENTS 7 - 43 - Draft report Amendments to the Rules of Procedure in order to ensure the functioning of Parliament in extraordinary circumstances EN

25-09-2020 AFCO_AM(2020)657438 PE657.438v02-00 AFCO
Gabriele BISCHOFF

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 AFCO_AB(2020)657484 PE657.484v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα

11-09-2020 AFCO_AD(2020)654024 PE654.024v03-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και των διαδικασιών παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών

09-09-2020 AFCO_PA(2020)648270 PE648.270v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 122 παράγραφος 7 του Κανονισμού) - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2016-2018

02-09-2020 AFCO_AD(2020)648269 PE648.269v02-00 AFCO
Loránt VINCZE

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη σύσταση προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)

02-09-2020 AFCO_AD(2020)653752 PE653.752v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα

01-09-2020 AFCO_AD(2020)654031 PE654.031v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

28-08-2020 AFCO_AL(2020)655594 PE655.594v02-00 AFCO
Sandro GOZI

MINUTES - Thursday, 27 August 2020 EN

27-08-2020 AFCO_PV(2020)08-27-1 PE658.990v01-00 AFCO

AMENDMENTS 1 - 16 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

19-08-2020 AFCO_AM(2020)655899 PE655.899v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 265 - Draft report Stocktaking of European elections EN

20-07-2020 AFCO_AM(2020)655711 PE655.711v01-00 AFCO
Pascal DURAND

AMENDMENTS 1 - 93 - Draft opinion The Establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights EN

17-07-2020 AFCO_AM(2020)655681 PE655.681v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

MINUTES - Tuesday, 14 July 2020 EN

14-07-2020 AFCO_PV(2020)07-14-1 PE657.295v01-00 AFCO

AMENDMENTS 1 - 49 - Draft opinion Recommendation to the Council and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy concerning the Implementation and governance of Permanent Structured Cooperation (PESCO) EN

13-07-2020 AFCO_AM(2020)655648 PE655.648v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τροποποίηση του Κανονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του Κοινοβουλίου σε έκτακτες συνθήκες

10-07-2020 AFCO_PR(2020)654009 PE654.009v02-00 AFCO
Gabriele BISCHOFF

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

07-07-2020 AFCO_PV(2020)07-07-1 PE654.108v01-00 AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα

06-07-2020 AFCO_PA(2020)654024 PE654.024v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

02-07-2020 AFCO_PA(2020)654031 PE654.031v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

02-07-2020 AFCO_PV(2020)07-02-1 PE654.093v01-00 AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον απολογισμό των ευρωπαϊκών εκλογών

12-06-2020 AFCO_PR(2020)653777 PE653.777v01-00 AFCO
Pascal DURAND

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη σύσταση προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)

10-06-2020 AFCO_PA(2020)653752 PE653.752v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

08-06-2020 AFCO_PV(2020)06-08-1 PE653.775v01-00 AFCO

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019

03-06-2020 AFCO_AD(2020)647015 PE647.015v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 33 - Draft opinion Public Access to Documents (Rule 122(7)) – Annual report for the years 2016-2018 EN

03-06-2020 AFCO_AM(2020)652576 PE652.576v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με συστάσεις όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

27-05-2020 AFCO_AD(2020)648463 PE648.463v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 26 Μαΐου 2020

26-05-2020 AFCO_PV(2020)05-26-1 PE652.552v01-00 AFCO

AMENDMENTS 1 - 85 - Draft opinion Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

07-05-2020 AFCO_AM(2020)650681 PE650.681v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

29-04-2020 AFCO_AD(2020)650589 PE650.589v01-00 AFCO
Pascal DURAND

Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 – τμήμα III

20-04-2020 AFCO_AL(2020)650505 PE650.505v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με συστάσεις όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

16-04-2020 AFCO_PA(2020)648463 PE648.463v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτημάτων από ομάδα πολιτών (προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ή πολιτικών ιδρυμάτων με τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης)

16-03-2020 AFCO_CM(2020)646887 PE646.887v03-00 AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 122 παράγραφος 7 του Κανονισμού) – Ετήσια έκθεση για τα έτη 2016-2018

10-03-2020 AFCO_PA(2020)648269 PE648.269v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

AMENDMENTS 1 - 24 - Draft opinion Guidelines for the 2021 Budget - Section III EN

27-02-2020 AFCO_AM(2020)648390 PE648.390v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 37 - Draft opinion Situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018-2019 EN

25-02-2020 AFCO_AM(2020)648375 PE648.375v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

19-02-2020 AFCO_PV(2020)02-19-1 PE652.278v01-00 AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 – Τμήμα III

28-01-2020 AFCO_PA(2020)646930 PE646.930v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

28-01-2020 AFCO_PV(2020)01-28-1 PE648.506v01-00 AFCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

23-01-2020 AFCO_PV(2020)01-23-1 PE647.017v01-00 AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00 AFCO
Guy VERHOFSTADT

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00 AFCO
Pascal DURAND

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

09-12-2019 AFCO_PV(2019)12-09-1 PE645.034v01-00 AFCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

04-12-2019 AFCO_PV(2019)12-04-1 PE645.019v01-00 AFCO

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας - ετήσια έκθεση 2018

27-11-2019 AFCO_AD(2019)643103 PE643.103v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

25-11-2019 AFCO_PV(2019)11-25-1 PE644.811v01-00 AFCO

AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section II – European Council and Council EN

20-11-2019 AFCO_AM(2019)643228 PE643.228v02-00 AFCO
Pascal DURAND

AMENDMENTS 1 - 45 - Draft opinion on the implementation of the common security and defence policy – annual report 2018 EN

19-11-2019 AFCO_AM(2019)643190 PE643.190v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

Γνωμοδότηση σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - ετήσια έκθεση 2018

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

12-11-2019 AFCO_PV(2019)11-12-1 PE643.236v01-00 AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας - ετήσια έκθεση 2018

08-11-2019 AFCO_PA(2019)643103 PE643.103v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

31-10-2019 AFCO_PA(2019)642907 PE642.907v02-00 AFCO
Pascal DURAND

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

21-10-2019 AFCO_PV(2019)10-21-1 PE642.953v01-00 AFCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

08-10-2019 AFCO_PV(2019)10-08-1 PE643.195v01-00 AFCO