Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

Opinion on General guidelines for the preparation of the 2022 budget, Section III – Commission EN

25-02-2021 AFCO_AL(2021)680968 PE680.968v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 60 - Draft report Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on a mandatory transparency register EN

23-02-2021 AFCO_AM(2021)689541 PE689.541v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

AMENDMENTS 1 - 64 - Draft opinion The review of the macroeconomic legislative framework for a better impact on Europe’s real economy and improved transparency of decision-making and democratic accountability EN

18-02-2021 AFCO_AM(2021)681045 PE681.045v01-00 AFCO
Leila CHAIBI

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ με θέμα «Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικουρικότητα και αναλογικότητα - Έκθεση για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου για τα έτη 2017, 2018 και 2019»

16-02-2021 AFCO_PA(2021)680882 PE680.882v01-00 AFCO
Gerolf ANNEMANS

AMENDMENTS 1 - 206 - Draft report Strengthening transparency and integrity in the EU institutions by setting up an independent EU ethics body EN

16-02-2021 AFCO_AM(2021)681036 PE681.036v01-00 AFCO
Daniel FREUND

Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, και της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με διαδικασίες ασφάλειας για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών

04-02-2021 AFCO_AL(2021)680870 PE680.870v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα δεσμευτικό Μητρώο Διαφάνειας

01-02-2021 AFCO_PR(2021)680718 PE680.718v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

28-01-2021 AFCO_AD(2021)660215 PE660.215v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας της ΕΕ

27-01-2021 AFCO_PR(2021)663273 PE663.273v02-00 AFCO
Daniel FREUND

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την επανεξέταση του μακροοικονομικού νομοθετικού πλαισίου με σκοπό τον ενισχυμένο αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία της Ευρώπης και την αυξημένη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη δημοκρατική λογοδοσία

26-01-2021 AFCO_PA(2021)680738 PE680.738v01-00 AFCO
Leila CHAIBI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 19 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

16-12-2020 AFCO_AM(2020)662174 PE662.174v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

MINUTES - Monday, 14 December 2020 EN

14-12-2020 AFCO_PV(2020)12-14-1 PE689.597v01-00 AFCO

MINUTES - Thursday, 10 December 2020 EN

10-12-2020 AFCO_PV(2020)12-10-1 PE689.595v01-00 AFCO

MINUTES - Wednesday, 2 December 2020 - Thursday, 3 December 2020 EN

02-12-2020 AFCO_PV(2020)12-02-1 PE662.175v02-00 AFCO

AMENDMENTS 1 - 15 - Draft report Proposal for an Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management EN

26-11-2020 AFCO_AM(2020)661852 PE661.852v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027

20-11-2020 AFCO_AL(2020)660284 PE660.284v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

19-11-2020 AFCO_PV(2020)11-19-1 PE661.879v01-00 AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων

17-11-2020 AFCO_PR(2020)660218 PE660.218v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

13-11-2020 AFCO_PA(2020)660215 PE660.215v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2017, το 2018 και το 2019

30-10-2020 AFCO_AD(2020)658830 PE658.830v02-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020

28-10-2020 AFCO_PV(2020)10-28-1 PE661.878v02-00 AFCO

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

26-10-2020 AFCO_AL(2020)658843 PE658.843v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 43 - Draft opinion Monitoring the application of European Union law 2017 and 2018 EN

16-10-2020 AFCO_AM(2020)658930 PE658.930v01-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και των διαδικασιών παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών

14-10-2020 AFCO_AD(2020)648270 PE648.270v02-00 AFCO
Paulo RANGEL

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

12-10-2020 AFCO_PV(2020)10-12-1 PE659.057v01-00 AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2017, το 2018 και το 2019

07-10-2020 AFCO_PA(2020)658830 PE658.830v01-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

AMENDMENTS 1 - 44 - Draft opinion The Implementation of the European Arrest Warrant and the Surrender Procedures between Member States EN

29-09-2020 AFCO_AM(2020)658701 PE658.701v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

AMENDMENTS 7 - 43 - Draft report Amendments to the Rules of Procedure in order to ensure the functioning of Parliament in extraordinary circumstances EN

25-09-2020 AFCO_AM(2020)657438 PE657.438v02-00 AFCO
Gabriele BISCHOFF

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

24-09-2020 AFCO_PV(2020)09-24-1 PE659.043v01-00 AFCO

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 AFCO_AB(2020)657484 PE657.484v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα

11-09-2020 AFCO_AD(2020)654024 PE654.024v03-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και των διαδικασιών παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών

09-09-2020 AFCO_PA(2020)648270 PE648.270v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 122 παράγραφος 7 του Κανονισμού) - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2016-2018

02-09-2020 AFCO_AD(2020)648269 PE648.269v02-00 AFCO
Loránt VINCZE

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη σύσταση προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)

02-09-2020 AFCO_AD(2020)653752 PE653.752v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα

01-09-2020 AFCO_AD(2020)654031 PE654.031v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

01-09-2020 AFCO_PV(2020)09-01-1 PE659.007v01-00 AFCO

Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

28-08-2020 AFCO_AL(2020)655594 PE655.594v02-00 AFCO
Sandro GOZI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020

27-08-2020 AFCO_PV(2020)08-27-1 PE658.990v01-00 AFCO

AMENDMENTS 1 - 16 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

19-08-2020 AFCO_AM(2020)655899 PE655.899v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 265 - Draft report Stocktaking of European elections EN

20-07-2020 AFCO_AM(2020)655711 PE655.711v01-00 AFCO
Pascal DURAND

AMENDMENTS 1 - 93 - Draft opinion The Establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights EN

17-07-2020 AFCO_AM(2020)655681 PE655.681v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

14-07-2020 AFCO_PV(2020)07-14-1 PE657.295v01-00 AFCO

AMENDMENTS 1 - 49 - Draft opinion Recommendation to the Council and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy concerning the Implementation and governance of Permanent Structured Cooperation (PESCO) EN

13-07-2020 AFCO_AM(2020)655648 PE655.648v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τροποποίηση του Κανονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του Κοινοβουλίου σε έκτακτες συνθήκες

10-07-2020 AFCO_PR(2020)654009 PE654.009v02-00 AFCO
Gabriele BISCHOFF

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

07-07-2020 AFCO_PV(2020)07-07-1 PE654.108v01-00 AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα

06-07-2020 AFCO_PA(2020)654024 PE654.024v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

02-07-2020 AFCO_PA(2020)654031 PE654.031v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

02-07-2020 AFCO_PV(2020)07-02-1 PE654.093v01-00 AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον απολογισμό των ευρωπαϊκών εκλογών

12-06-2020 AFCO_PR(2020)653777 PE653.777v01-00 AFCO
Pascal DURAND

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη σύσταση προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)

10-06-2020 AFCO_PA(2020)653752 PE653.752v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

08-06-2020 AFCO_PV(2020)06-08-1 PE653.775v01-00 AFCO

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019

03-06-2020 AFCO_AD(2020)647015 PE647.015v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 33 - Draft opinion Public Access to Documents (Rule 122(7)) – Annual report for the years 2016-2018 EN

03-06-2020 AFCO_AM(2020)652576 PE652.576v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με συστάσεις όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

27-05-2020 AFCO_AD(2020)648463 PE648.463v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 26 Μαΐου 2020

26-05-2020 AFCO_PV(2020)05-26-1 PE652.552v01-00 AFCO

AMENDMENTS 1 - 85 - Draft opinion Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

07-05-2020 AFCO_AM(2020)650681 PE650.681v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

29-04-2020 AFCO_AD(2020)650589 PE650.589v01-00 AFCO
Pascal DURAND

Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 – τμήμα III

20-04-2020 AFCO_AL(2020)650505 PE650.505v01-00 AFCO
Antonio TAJANI