Please fill this field

Najnoviji dokumenti

Neki dokumenti možda nisu dostupni na vašem jeziku pa će vam automatski biti predložena druga jezična verzija. Svaka jezična verzija prikazana je svojim simbolom. (e.g.: FR ).

OPINION on Shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving the use of AI for European consumers EN

25-02-2021 AGRI_AD(2021)653821 PE653.821v04-00 AGRI
Ivo HRISTOV

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019, Section III – Commission and executive agencies EN

25-02-2021 AGRI_AD(2021)660096 PE660.096v02-00 AGRI
Giuseppe MILAZZO

AMENDMENTS 70 - 232 - Draft opinion General Union Environment Action Programme to 2030 EN

22-02-2021 AGRI_AM(2021)689516 PE689.516v01-00 AGRI
Pär HOLMGREN

AMENDMENTS 1 - 480 - Draft report A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system EN

18-02-2021 CJ14_AM(2021)680918 PE680.918v01-00 AGRI ENVI
Anja HAZEKAMP Herbert DORFMANN

AMENDMENTS 481 - 888 - Draft report A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system EN

18-02-2021 CJ14_AM(2021)680919 PE680.919v01-00 AGRI ENVI
Herbert DORFMANN Anja HAZEKAMP

AMENDMENTS 889 - 1633 - Draft report A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system EN

18-02-2021 CJ14_AM(2021)680920 PE680.920v01-00 AGRI ENVI
Herbert DORFMANN Anja HAZEKAMP

AMENDMENTS 1634 - 2295 - Draft report A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system EN

18-02-2021 CJ14_AM(2021)681105 PE681.105v01-00 AGRI ENVI
Herbert DORFMANN Anja HAZEKAMP

AMANDMANI 1 - 140 - Nacrt mišljenja Oblikovanje digitalne budućnosti Europe: uklanjanje prepreka funkcioniranju jedinstvenog digitalnog tržišta i poboljšanje upotrebe umjetne inteligencije za europske potrošače

11-02-2021 AGRI_AM(2021)662123 PE662.123v02-00 AGRI
Ivo HRISTOV

AMANDMANI 1 - 65 - Nacrt mišljenja Smjernice za proračun za 2022. – dio III.

10-02-2021 AGRI_AM(2021)680976 PE680.976v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

Mišljenje Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, te Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka

08-02-2021 AGRI_AL(2021)680932 PE680.932v01-00 AGRI
Norbert LINS

MIŠLJENJE o kohezijskoj politici i regionalnim strategijama za okoliš u borbi protiv klimatskih promjena

01-02-2021 AGRI_AD(2021)660319 PE660.319v02-00 AGRI
Francisco GUERREIRO

NACRT MIŠLJENJA o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Općem programu djelovanja Unije za okoliš do 2030.

28-01-2021 AGRI_PA(2021)663278 PE663.278v01-00 AGRI
Pär HOLMGREN

NACRT MIŠLJENJA o smjernicama za proračun za 2022. – dio III.

21-01-2021 AGRI_PA(2021)663213 PE663.213v02-00 AGRI
Pina PICIERNO

AMANDMANI 1 – 334 - Nacrt mišljenja Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030.: Vraćanje prirode u naše živote

21-01-2021 AGRI_AM(2021)663370 PE663.370v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

AMANDMANI 1 - 49 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

11-01-2021 AGRI_AM(2021)663098 PE663.098v01-00 AGRI
Giuseppe MILAZZO

NACRT IZVJEŠĆA o strategiji „od polja do stola” za pravedan, zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sustav

17-12-2020 CJ14_PR(2020)662094 PE662.094v01-00 AGRI ENVI
Anja HAZEKAMP Herbert DORFMANN

AMANDMANI 1 - 141 - Nacrt mišljenja Kohezijska politika i regionalne strategije za okoliš u borbi protiv klimatskih promjena

17-12-2020 AGRI_AM(2020)662106 PE662.106v01-00 AGRI
Francisco GUERREIRO

NACRT MIŠLJENJA o Strategiji EU-a za bioraznolikost do 2030.: vraćanje prirode u naše živote

14-12-2020 AGRI_PA(2020)662105 PE662.105v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 21. rujna 2020. - Utorak, 22. rujna 2020.

10-12-2020 AGRI_PV(2020)09-21-1 PE659.058v01-00 AGRI

MIŠLJENJE o utjecaju pravila EU-a na slobodno kretanje radnika i usluga: mobilnost radne snage unutar EU-a kao sredstvo za usklađivanje potreba i vještina na tržištu rada

07-12-2020 AGRI_AD(2020)648630 PE648.630v02-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

NACRT MIŠLJENJA o preokretanju demografskih trendova u regijama EU-a uz pomoć instrumenata kohezijske politike

07-12-2020 AGRI_AD(2020)657414 PE657.414v02-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

MIŠLJENJE o novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo

07-12-2020 AGRI_AD(2020)657453 PE657.453v02-00 AGRI
Claude GRUFFAT

MIŠLJENJE o uspostavi strategije EU-a za održivi turizam

04-12-2020 AGRI_AD(2020)652559 PE652.559v02-00 AGRI
Marlene MORTLER

NACRT MIŠLJENJA o oblikovanju digitalne budućnosti Europe: uklanjanje prepreka funkcioniranju jedinstvenog digitalnog tržišta i poboljšanje upotrebe umjetne inteligencije za europske potrošače

26-11-2020 AGRI_PA(2020)653821 PE653.821v03-00 AGRI
Ivo HRISTOV

NACRT MIŠLJENJA o kohezijskoj politici i regionalnim strategijama za okoliš u borbi protiv klimatskih promjena

23-11-2020 AGRI_PA(2020)660319 PE660.319v01-00 AGRI
Francisco GUERREIRO

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., dio III. – Komisija i izvršne agencije

20-11-2020 AGRI_PA(2020)660096 PE660.096v01-00 AGRI
Giuseppe MILAZZO

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 7. rujna 2020.

12-11-2020 AGRI_PV(2020)09-07-1 PE657.433v01-00 AGRI

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 12. listopada 2020.

12-11-2020 AGRI_PV(2020)10-12-1 PE658.999v01-00 AGRI

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 26. listopada 2020. - Utorak, 27. listopada 2020.

12-11-2020 AGRI_PV(2020)10-26-1 PE660.113v01-00 AGRI

ZAPISNIK - Srijeda, 2. rujna 2020.

12-11-2020 AGRI_PV(2020)09-02-1 PE660.118v01-00 AGRI

MIŠLJENJE Stari kontinent sve više stari – mogućnosti i izazovi povezani s politikom starenja nakon 2020.

28-10-2020 AGRI_AD(2020)657234 PE657.234v02-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

MIŠLJENJE o europskoj strategiji za podatke

20-10-2020 AGRI_AD(2020)652570 PE652.570v02-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

AMANDMANI 1 - 102 - Nacrt mišljenja Novi akcijski plan za kružno gospodarstvo

16-10-2020 AGRI_AM(2020)658983 PE658.983v01-00 AGRI
Claude GRUFFAT

AMANDMANI 1 - 74 - Nacrt mišljenja Mijenjanje smjera demografskih trendova u regijama EU-a uz pomoć instrumenata kohezijske politike

16-10-2020 AGRI_AM(2020)658985 PE658.985v01-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

AMANDMANI 1 - 101 - Nacrt mišljenja Utjecaj pravila EU-a na slobodno kretanje radnika i usluga: mobilnost radne snage unutar EU-a kao alat za odgovor na potrebe i vještine na tržištu rada

01-10-2020 AGRI_AM(2020)650469 PE650.469v01-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

AMANDMANI 1 - 97 - Nacrt mišljenja Starenje Starog kontinenta – mogućnosti i izazovi povezani s politikom starenja poslije 2020.

30-09-2020 AGRI_AM(2020)658730 PE658.730v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

MIŠLJENJE s preporukama Komisiji o pravnom okviru EU-a za zaustavljanje i poništavanje globalnog krčenja šuma koje je uzrokovao EU

24-09-2020 AGRI_AD(2020)650488 PE650.488v02-00 AGRI
Martin HÄUSLING

MIŠLJENJE o novoj strategiji za europske MSP-ove

24-09-2020 AGRI_AD(2020)652568 PE652.568v02-00 AGRI
Pina PICIERNO

MIŠLJENJE o Nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2021.

24-09-2020 AGRI_AD(2020)653892 PE653.892v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 AGRI_AB(2020)657500 PE657.500v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

NACRT MIŠLJENJA o novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo

22-09-2020 AGRI_PA(2020)657453 PE657.453v01-00 AGRI
Claude GRUFFAT

NACRT MIŠLJENJA o preokretanju demografskih trendova u regijama EU-a uz pomoć instrumenata kohezijske politike

18-09-2020 AGRI_PA(2020)657414 PE657.414v01-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

ZAPISNIK - Četvrtak, 11. lipnja 2020.

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-11-1 PE653.862v01-00 AGRI

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 22. lipnja 2020.

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-22-1 PE653.885v01-00 AGRI

ZAPISNIK - Srijeda, 15. srpnja 2020.

17-09-2020 AGRI_PV(2020)07-15-1 PE655.692v01-00 AGRI

AMANDMANI 1 - 68 - Nacrt mišljenja Uspostava strategije EU-a za održivi turizam

14-09-2020 AGRI_AM(2020)657301 PE657.301v02-00 AGRI
Marlene MORTLER

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) br. 2018/1999 (Europski propis o klimi)

08-09-2020 AGRI_AD(2020)650646 PE650.646v02-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

MIŠLJENJE o novoj strategiji EU-a i Afrike: partnerstvo za održiv i uključiv razvoj

08-09-2020 AGRI_AD(2020)652519 PE652.519v02-00 AGRI
Manuel BOMPARD

NACRT MIŠLJENJA o starenju Starog kontinenta – mogućnosti i izazovi povezani s politikom starenja poslije 2020.

07-09-2020 AGRI_PA(2020)657234 PE657.234v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

AMANDMANI 1 - 69 - Nacrt mišljenja Godišnji proračun Europske unije za financijsku godinu 2021. – svi dijelovi

28-08-2020 AGRI_AM(2020)655968 PE655.968v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 6. srpnja 2020. - Utorak, 7. srpnja 2020.

24-08-2020 AGRI_PV(2020)07-06-1 PE655.619v01-00 AGRI

MIŠLJENJE o Planu ulaganja za održivu Europu – Kako financirati zeleni plan

09-07-2020 AGRI_AD(2020)650723 PE650.723v02-00 AGRI
Salvatore DE MEO

NACRT MIŠLJENJA o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2021. – svi dijelovi

03-07-2020 AGRI_PA(2020)653892 PE653.892v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

AMANDMANI 1 - 23 - Nacrt izvješća Jednakovrijednost pregleda usjeva na terenu koji se provode u Ukrajini na sjemenskim usjevima žitarica i jednakovrijednost sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini

03-07-2020 AGRI_AM(2020)653996 PE653.996v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

AMANDMANI 1 - 88 - Nacrt mišljenja Europska podatkovna strategija

01-07-2020 AGRI_AM(2020)653991 PE653.991v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

ZAPISNIK - Srijeda, 15. travnja 2020.

30-06-2020 AGRI_PV(2020)04-15-1 PE650.483v02-00 AGRI

AMANDMANI 1 - 86 - Nacrt mišljenja A new strategy for European SMEs

30-06-2020 AGRI_AM(2020)653966 PE653.966v01-00 AGRI
Pina PICIERNO