Най-нови документи

Някои от тези документи може да не са налични на Вашия език, но в такъв случай автоматично ще Ви бъде предложена друга езикова версия. Появява се икона, представляваща предложената езикова версия. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on guidelines for the 2022 Budget – Section III EN

21-01-2021 AGRI_PA(2021)663213 PE663.213v02-00 AGRI
Pina PICIERNO

AMENDMENTS 1 - 140 - Draft opinion Shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving the use of AI for European consumers EN

15-01-2021 AGRI_AM(2021)662123 PE662.123v01-00 AGRI
Иво ХРИСТОВ

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 49 - Проект на становище Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

11-01-2021 AGRI_AM(2021)663098 PE663.098v01-00 AGRI
Giuseppe MILAZZO

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно стратегията „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система

17-12-2020 CJ14_PR(2020)662094 PE662.094v01-00 AGRI ENVI
Herbert DORFMANN Anja HAZEKAMP

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 141 - Проект на становище Политиката на сближаване и регионалните стратегии за околната среда в борбата с изменението на климата

17-12-2020 AGRI_AM(2020)662106 PE662.106v01-00 AGRI
Francisco GUERREIRO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.: Да осигурим полагащото се място на природата в нашия живот

14-12-2020 AGRI_PA(2020)662105 PE662.105v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 21 септември 2020 г. - Вторник, 22 септември 2020 г.

10-12-2020 AGRI_PV(2020)09-21-1 PE659.058v01-00 AGRI

СТАНОВИЩЕ относно въздействието на правилата на ЕС в областта на свободното движение на работници и услуги: трудовата мобилност в рамките на ЕС като инструмент за съчетаване на нуждите и уменията на пазара на труда

07-12-2020 AGRI_AD(2020)648630 PE648.630v02-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

СТАНОВИЩЕ относно обръщането на демографските тенденции в регионите на ЕС чрез използване на инструментите на политиката на сближаване

07-12-2020 AGRI_AD(2020)657414 PE657.414v02-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

СТАНОВИЩЕ относно новия план за действие за кръгова икономика

07-12-2020 AGRI_AD(2020)657453 PE657.453v02-00 AGRI
Claude GRUFFAT

СТАНОВИЩЕ относно създаване на стратегия на ЕС за устойчив туризъм

04-12-2020 AGRI_AD(2020)652559 PE652.559v02-00 AGRI
Marlene MORTLER

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно изграждането на цифровото бъдеще на Европа: премахване на пречките пред функционирането на цифровия единен пазар и подобряване на използването на изкуствения интелект за европейските потребители

26-11-2020 AGRI_PA(2020)653821 PE653.821v03-00 AGRI
Иво ХРИСТОВ

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно политиката на сближаване и регионалните стратегии за околната среда в борбата с изменението на климата

23-11-2020 AGRI_PA(2020)660319 PE660.319v01-00 AGRI
Francisco GUERREIRO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

20-11-2020 AGRI_PA(2020)660096 PE660.096v01-00 AGRI
Giuseppe MILAZZO

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 7 септември 2020 г.

12-11-2020 AGRI_PV(2020)09-07-1 PE657.433v01-00 AGRI

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 12 октомври 2020 г.

12-11-2020 AGRI_PV(2020)10-12-1 PE658.999v01-00 AGRI

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 26 октомври 2020 г. - Вторник, 27 октомври 2020 г.

12-11-2020 AGRI_PV(2020)10-26-1 PE660.113v01-00 AGRI

ПРОТОКОЛ - Сряда, 2 септември 2020 г.

12-11-2020 AGRI_PV(2020)09-02-1 PE660.118v01-00 AGRI

СТАНОВИЩЕ относно остаряването на стария континент – възможности и предизвикателства, свързани с политиката за периода след 2020 г. в сферата на застаряването на населението

28-10-2020 AGRI_AD(2020)657234 PE657.234v02-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

СТАНОВИЩЕ относно Европейска стратегия за данните

20-10-2020 AGRI_AD(2020)652570 PE652.570v02-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 102 - Проект на становище Нов план за действие за кръгова икономика

16-10-2020 AGRI_AM(2020)658983 PE658.983v01-00 AGRI
Claude GRUFFAT

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 74 - Проект на становище Обръщане на демографските тенденции в регионите на ЕС чрез използване на инструментите на политиката на сближаване

16-10-2020 AGRI_AM(2020)658985 PE658.985v01-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 101 - Проект на становище Въздействието на правилата на ЕС в областта на свободното движение на работници и услуги: трудовата мобилност в рамките на ЕС като инструмент за съчетаване на нуждите и уменията на пазара на труда

01-10-2020 AGRI_AM(2020)650469 PE650.469v01-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 97 - Проект на становище Остаряването на стария континент – възможности и предизвикателства, свързани с политиката за периода след 2020 г. в сферата на застаряването на населението

30-09-2020 AGRI_AM(2020)658730 PE658.730v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

СТАНОВИЩЕ съдържащо препоръки към Комисията относно законодателната рамка на ЕС за прекратяване и след това обратно развитие на причинен от ЕС процес на глобално обезлесяване

24-09-2020 AGRI_AD(2020)650488 PE650.488v02-00 AGRI
Martin HÄUSLING

СТАНОВИЩЕ относно нова стратегия за европейските МСП

24-09-2020 AGRI_AD(2020)652568 PE652.568v02-00 AGRI
Pina PICIERNO

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година

24-09-2020 AGRI_AD(2020)653892 PE653.892v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 AGRI_AB(2020)657500 PE657.500v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно новия план за действие за кръгова икономика

22-09-2020 AGRI_PA(2020)657453 PE657.453v01-00 AGRI
Claude GRUFFAT

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно обръщането на демографските тенденции в регионите на ЕС чрез използване на инструментите на политиката на сближаване

18-09-2020 AGRI_PA(2020)657414 PE657.414v01-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 11 юни 2020 г.

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-11-1 PE653.862v01-00 AGRI

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 22 юни 2020 г.

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-22-1 PE653.885v01-00 AGRI

ПРОТОКОЛ - Сряда, 15 юли 2020 г.

17-09-2020 AGRI_PV(2020)07-15-1 PE655.692v01-00 AGRI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 68 - Проект на становище Създаване на стратегия на ЕС за устойчив туризъм

14-09-2020 AGRI_AM(2020)657301 PE657.301v02-00 AGRI
Marlene MORTLER

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата)

08-09-2020 AGRI_AD(2020)650646 PE650.646v02-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

СТАНОВИЩЕ относно нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие

08-09-2020 AGRI_AD(2020)652519 PE652.519v02-00 AGRI
Manuel BOMPARD

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно остаряването на стария континент – възможности и предизвикателства, свързани с политиката за периода след 2020 г. в сферата на застаряването на населението

07-09-2020 AGRI_PA(2020)657234 PE657.234v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 69 - Проект на становище Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели

28-08-2020 AGRI_AM(2020)655968 PE655.968v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 6 юли 2020 г. - Вторник, 7 юли 2020 г.

24-08-2020 AGRI_PV(2020)07-06-1 PE655.619v01-00 AGRI

СТАНОВИЩЕ относно Плана за инвестиции за устойчива Европа – начини за финансиране на Зеления пакт

09-07-2020 AGRI_AD(2020)650723 PE650.723v02-00 AGRI
Salvatore DE MEO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година – всички раздели

03-07-2020 AGRI_PA(2020)653892 PE653.892v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 23 - Проект на доклад Еквивалентността на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна

03-07-2020 AGRI_AM(2020)653996 PE653.996v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 88 - Проект на становище Европейска стратегия за данните

01-07-2020 AGRI_AM(2020)653991 PE653.991v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

ПРОТОКОЛ - Сряда, 15 април 2020 г.

30-06-2020 AGRI_PV(2020)04-15-1 PE650.483v02-00 AGRI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 86 - Проект на становище Нова стратегия за европейските МСП

30-06-2020 AGRI_AM(2020)653966 PE653.966v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 106 - Проект на становище Нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие

29-06-2020 AGRI_AM(2020)653993 PE653.993v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Bronis ROPĖ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход

16-06-2020 AGRI_AD(2020)648613 PE648.613v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ПРОТОКОЛ - Вторник, 26 май 2020 г.

16-06-2020 AGRI_PV(2020)05-26-1 PE653.755v01-00 AGRI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 58 - Проект на становище План за инвестиции за устойчива Европа – начини за финансиране на Зеления пакт

16-06-2020 AGRI_AM(2020)653799 PE653.799v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

ИЗМЕНЕНИЯ 32 - 242 - Проект на становище Установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)652514 PE652.514v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

ИЗМЕНЕНИЯ 243 - 478 - Проект на становище Установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653805 PE653.805v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

ИЗМЕНЕНИЯ 479 - 485 - Проект на становище Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653806 PE653.806v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

ПРОТОКОЛ - Вторник, 28 април 2020 г.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-27-1 PE650.631v01-00 AGRI

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 30 април 2020 г.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-30-1 PE650.674v01-00 AGRI

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 7 май 2020 г.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-07-1 PE652.270v01-00 AGRI

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 11 май 2020 г.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-11-1 PE652.318v01-00 AGRI

ПРОТОКОЛ - Сряда, 20 май 2020 г.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-20-1 PE652.454v01-00 AGRI

ПРОТОКОЛ - Вторник, 2 юни 2020 г.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)06-02-1 PE653.719v01-00 AGRI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 302 - Проект на доклад Европейската стратегия за горите – перспективи

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650371 PE650.371v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

ИЗМЕНЕНИЯ 303 – 482 - Проект на доклад Европейската стратегия за горите – перспективи

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650406 PE650.406v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA