Please fill this field

Paskutiniai dokumentai

Kai kurių iš šių dokumentų gali nebūti Jūsų kalba, todėl automatiškai bus pasiūlyta versija kita kalba. Prie tokių dokumentų rasite piktogramą, nurodančią siūlomą kalbinę versiją. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 15 - Draft opinion 2019 discharge: European Union Agency for Crimial Justice Cooperation (Eurojust) EN

15-01-2021 LIBE_AM(2021)663245 PE663.245v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 39 - Draft opinion 2019 discharge: European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX) EN

15-01-2021 LIBE_AM(2021)663247 PE663.247v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 12 - Draft opinion 2019 discharge: General budget of the EU - European Data Protection Supervisor EN

15-01-2021 LIBE_AM(2021)663248 PE663.248v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 15 - Draft opinion 2019 discharge: European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) EN

15-01-2021 LIBE_AM(2021)663249 PE663.249v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

NUOMONĖ dėl bendrovių atsakomybės už žalą aplinkai

21-12-2020 LIBE_AD(2020)658919 PE658.919v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

PAKEITIMAI 1–169 - Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas Komisijos vertinimo ataskaita dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo praėjus dvejiems metams nuo jo taikymo pradžios

21-12-2020 LIBE_AM(2020)663032 PE663.032v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

PAKEITIMAI 1 - 21 - Nuomonės projektas Europos skaitmeninės ateities formavimas: kliūčių bendrajai skaitmeninei rinkai šalinimas ir dirbtinio intelekto (DI) naudojimo gerinimas siekiant naudos vartotojams ES

15-12-2020 LIBE_AM(2020)662134 PE662.134v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

PRELIMINARAUS PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą

15-12-2020 LIBE_PR(2020)662151 PE662.151v01-00 LIBE
Lukas MANDL

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. sausio 13 d.

11-12-2020 LIBE_PV(2020)01-13-1 PE646.797v01-00 LIBE

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

11-12-2020 LIBE_PA(2020)661916 PE661.916v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Eurojusto 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

11-12-2020 LIBE_PA(2020)661918 PE661.918v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

04-12-2020 LIBE_PA(2020)661914 PE661.914v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

04-12-2020 LIBE_PA(2020)661920 PE661.920v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos agentūrų 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė

04-12-2020 LIBE_PA(2020)661924 PE661.924v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir Europos duomenų apsaugos valdyba

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661915 PE661.915v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661917 PE661.917v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661919 PE661.919v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661921 PE661.921v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661922 PE661.922v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661923 PE661.923v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

NUOMONĖ dėl klimato kaitos poveikio žmogaus teisėms ir aplinkos gynėjų vaidmens šioje srityje

02-12-2020 LIBE_AD(2020)658863 PE658.863v02-00 LIBE
Lena DÜPONT

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl metinės Šengeno erdvės veikimo ataskaitos

02-12-2020 LIBE_PR(2020)661893 PE661.893v01-00 LIBE
Tanja FAJON

PAKEITIMAI 1–226 - Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas dėl ES saugumo sąjungos strategijos

30-11-2020 LIBE_AM(2020)660387 PE660.387v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

PAKEITIMAI 58 - 218 - Pranešimo projektas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laikinos nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB nuostatų dėl su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų naudojamų technologijų naudojimo asmens ir kitiems duomenims tvarkyti kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete tikslais

27-11-2020 LIBE_AM(2020)661791 PE661.791v01-00 LIBE
Birgit SIPPEL

NUOMONĖ Dirbtinis intelektas: klausimai, susiję su ES taikytinos tarptautinės teisės aiškinimu ir taikymu naudojant dirbtinį intelektą civilinėms ir karinėms reikmėms ir su valstybės galiomis, nepatenkančiomis į baudžiamosios justicijos sritį

23-11-2020 LIBE_AD(2020)652639 PE652.639v02-00 LIBE
Patryk JAKI

PAKEITIMAI 1 - 67 - Nuomonės projektas Europos strategija duomenų srityje

23-11-2020 LIBE_AM(2020)659076 PE659.076v01-00 LIBE
Marina KALJURAND

PAKEITIMAI 1 - 178 - Pranešimo projektas 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos 43 straipsnio įgyvendinimas

19-11-2020 LIBE_AM(2020)660396 PE660.396v01-00 LIBE
Erik MARQUARDT

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos skaitmeninės ateities formavimo: Kliūčių bendrajai skaitmeninei rinkai šalinimas ir DI naudojimo gerinimas siekiant naudos vartotojams ES

19-11-2020 LIBE_PA(2020)660406 PE660.406v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

PAKEITIMAI 1 - 97 - Nuomonės projektas Žmogaus teisių apsauga ir ES išorės migracijos politika

17-11-2020 LIBE_AM(2020)660341 PE660.341v01-00 LIBE
Sira REGO

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laikinos nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB nuostatų dėl su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų naudojamų technologijų naudojimo asmens ir kitiems duomenims tvarkyti kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete tikslais

13-11-2020 LIBE_PR(2020)660288 PE660.288v01-00 LIBE
Birgit SIPPEL

PAKEITIMAI 1–138 - Pranešimo projektas 2016–2018 m. metinė ataskaita dėl visuomenės teisės susipažinti su dokumentais (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 7 dalis)

13-11-2020 LIBE_AM(2020)660295 PE660.295v01-00 LIBE
Ioan-Rareş BOGDAN

PAKEITIMAI 1 - 205 - Pranešimo projektas Nauji teisėtos darbo jėgos migracijos būdai

12-11-2020 LIBE_AM(2020)659022 PE659.022v01-00 LIBE
Sylvie GUILLAUME

PAKEITIMAI 1 - 322 - Pranešimo projektas Direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos įgyvendinimas

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660289 PE660.289v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

PAKEITIMAI 323–511 - Pranešimo projektas Direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos įgyvendinimas

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660291 PE660.291v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

PAKEITIMAI 1–89 - Nuomonės projektas Klimato kaitos poveikis žmogaus teisėms ir aplinkos gynėjų vaidmuo šioje srityje

11-11-2020 LIBE_AM(2020)660268 PE660.268v01-00 LIBE
Lena DÜPONT

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos strategijos duomenų srityje

09-11-2020 LIBE_PA(2020)659067 PE659.067v01-00 LIBE
Marina KALJURAND

PAKEITIMAI 1–61 - Nuomonės projektas Bendrovių atsakomybė už žalą aplinkai

05-11-2020 LIBE_AM(2020)658928 PE658.928v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

PAKEITIMAI 1 - 69 - Nuomonės projektas Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, įgyvendinimas atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją

26-10-2020 LIBE_AM(2020)660074 PE660.074v01-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos 43 straipsnio įgyvendinimo

23-10-2020 LIBE_PR(2020)660061 PE660.061v01-00 LIBE
Erik MARQUARDT

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl žmogaus teisių apsaugos ir ES išorės migracijos politikos

21-10-2020 LIBE_PA(2020)658862 PE658.862v01-00 LIBE
Sira REGO

NUOMONĖ dėl klimato kaitos poveikio pažeidžiamiems besivystančių šalių gyventojams

19-10-2020 LIBE_AD(2020)653786 PE653.786v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos įgyvendinimo

16-10-2020 CJ01_PR(2020)658995 PE658.995v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl naujų teisėtos darbo jėgos migracijos būdų

09-10-2020 LIBE_PR(2020)657255 PE657.255v01-00 LIBE
Sylvie GUILLAUME

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl klimato kaitos poveikio žmogaus teisėms ir aplinkos gynėjų vaidmens šioje srityje

09-10-2020 LIBE_PA(2020)658863 PE658.863v01-00 LIBE
Lena DÜPONT

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

07-10-2020 LIBE_AD(2020)654091 PE654.091v02-00 LIBE
Karlo RESSLER

PAKEITIMAI 1–235 - Pranešimo projektas Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos įgyvendinimas

07-10-2020 LIBE_AM(2020)658878 PE658.878v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. rugsėjo 10 d.

05-10-2020 LIBE_PV(2020)09-10-1 PE657.303v01-00 LIBE

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl bendrovių atsakomybės už žalą aplinkai

05-10-2020 LIBE_PA(2020)658919 PE658.919v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

PAKEITIMAI 38 - 96 - Pranešimo projektas kuriuo nustatomos prieigos prie kitų ES informacinių sistemų sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1862 ir Reglamentas (ES) Nr. 2018/xxx [ECRIS-TCN]

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658804 PE658.804v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

PAKEITIMAI 52 - 135 - Pranešimo projektas kuriuo nustatomos prieigos prie kitų ES informacinių sistemų ETIAS naudojimo tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1240, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (ES) 2017/2226 ir Reglamentas (ES) 2018/1861

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658805 PE658.805v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

NUOMONĖ dėl naujosios ES ir Afrikos strategijos. Partnerystė siekiant tvaraus ir įtraukaus vystymosi

29-09-2020 LIBE_AD(2020)654056 PE654.056v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, įgyvendinimo atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją

29-09-2020 LIBE_PA(2020)658775 PE658.775v01-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PAKEITIMAI 120 - 754 - Pranešimo projektas Bendri neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartai ir tvarka valstybėse narėse (nauja redakcija)

28-09-2020 LIBE_AM(2020)658738 PE658.738v01-00 LIBE
Tineke STRIK