Please fill this field

Seneste dokumenter

Nogle af disse dokumenter er måske ikke tilgængelige på dit eget sprog, og en anden sprogversion vil i så fald blive foreslået automatisk. De vises ved et ikon, der repræsenterer den foreslåede sprogudgave. (e.g.: FR ).

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 30. november 2020

25-11-2020 CJ01_OJ(2020)11-30_1 PE661.829v01-00 FEMM LIBE

AMENDMENTS 1 - 226 - Draft motion for a resolution on the EU Security Union Strategy EN

24-11-2020 LIBE_AM(2020)660387 PE660.387v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

OPINION on Artificial intelligence: questions of interpretation and application of international law in so far as the EU is affected in the areas of civil and military uses and of state authority outside the scope of criminal justice EN

23-11-2020 LIBE_AD(2020)652639 PE652.639v02-00 LIBE
Patryk JAKI

AMENDMENTS 1 - 178 - Draft report Implementation report on Article 43 of Directive 2013/32/EU on common procedures for granting and withdrawing international protection EN

19-11-2020 LIBE_AM(2020)660396 PE660.396v01-00 LIBE
Erik MARQUARDT

DRAFT OPINION on shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving teh use of AI for European consumers EN

19-11-2020 LIBE_PA(2020)660406 PE660.406v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

AMENDMENTS 1 - 97 - Draft opinion Human rights protection and the EU external migration policy EN

17-11-2020 LIBE_AM(2020)660341 PE660.341v01-00 LIBE
Sira REGO

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF for så vidt angår udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenesters anvendelse af teknologier til behandling af personoplysninger og andre data med henblik på bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online

13-11-2020 LIBE_PR(2020)660288 PE660.288v01-00 LIBE
Birgit SIPPEL

AMENDMENTS 1 - 138 - Draft report Public Access to Documents (Rule 122(7)) – Annual report for the years 2016-2018 EN

13-11-2020 LIBE_AM(2020)660295 PE660.295v01-00 LIBE
Ioan-Rareş BOGDAN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 322 - Udkast til betænkning om gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660289 PE660.289v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

ÆNDRINGSFORSLAG 323 - 511 - Udkast til betænkning om gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660291 PE660.291v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 89 - Udkast til udtalelse Klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og miljøforkæmperes rolle i denne sag

11-11-2020 LIBE_AM(2020)660268 PE660.268v01-00 LIBE
Lena DÜPONT

UDKAST TIL UDTALELSE om en europæisk strategi for data

09-11-2020 LIBE_PA(2020)659067 PE659.067v01-00 LIBE
Marina KALJURAND

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 61 - Udkast til udtalelse Virksomheders ansvar for miljøskader

05-11-2020 LIBE_AM(2020)658928 PE658.928v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 29. oktober 2020

27-10-2020 LIBE_OJ(2020)10-29_1 PE659.091v02-00 LIBE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 69 - Udkast til udtalelse Gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv i lyset af FN's handicapkonvention (UNCRPD)

26-10-2020 LIBE_AM(2020)660074 PE660.074v01-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af artikel 43 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse

23-10-2020 LIBE_PR(2020)660061 PE660.061v01-00 LIBE
Erik MARQUARDT

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 26. oktober 2020

22-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-26_1 PE659.050v02-00 FEMM LIBE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 29. oktober 2020

22-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-29_1 PE659.093v01-00 FEMM LIBE

UDKAST TIL UDTALELSE om beskyttelse af menneskerettighederne og EU's eksterne migrationspolitik

21-10-2020 LIBE_PA(2020)658862 PE658.862v01-00 LIBE
Sira REGO

UDTALELSE om virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene

19-10-2020 LIBE_AD(2020)653786 PE653.786v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor

16-10-2020 CJ01_PR(2020)658995 PE658.995v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

UDKAST TIL BETÆNKNING om nye veje for lovlig arbejdskraftmigration

09-10-2020 LIBE_PR(2020)657255 PE657.255v01-00 LIBE
Sylvie GUILLAUME

The effects of climate change on human rights and the role of environmental defenders on this matter

09-10-2020 LIBE_PA(2020)658863 PE658.863v01-00 LIBE
Lena DÜPONT

UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021

07-10-2020 LIBE_AD(2020)654091 PE654.091v02-00 LIBE
Karlo RESSLER

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 235 - Udkast til betænkning Gennemførelsen af den europæiske arrestordre og procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne

07-10-2020 LIBE_AM(2020)658878 PE658.878v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

PROTOKOL - Torsdag den 10. september 2020

05-10-2020 LIBE_PV(2020)09-10-1 PE657.303v01-00 LIBE

UDKAST TIL UDTALELSE om virksomheders ansvar for miljøskader

05-10-2020 LIBE_PA(2020)658919 PE658.919v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

ÆNDRINGSFORSLAG 38 - 96 - Udkast til betænkning Fastlæggelse af betingelserne for at tilgå andre EU-informationssystemer og ændring af forordning (EU) 2018/1862 og forordning (EU) 2018/xxx [ECRIS-TCN]

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658804 PE658.804v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

ÆNDRINGSFORSLAG 52 - 135 - Udkast til betænkning om fastsættelse af betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på ETIAS og om ændring af forordning (EU) 2018/1240, forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EU) 2017/2226 og forordning (EU) 2018/1861

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658805 PE658.805v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

UDTALELSE om en ny EU-Afrika-strategi – et partnerskab for bæredygtig og inklusiv udvikling

29-09-2020 LIBE_AD(2020)654056 PE654.056v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

UDKAST TIL UDTALELSE om gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv i lyset af FN's handicapkonvention (UNCRPD)

29-09-2020 LIBE_PA(2020)658775 PE658.775v01-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ÆNDRINGSFORSLAG 120 - 754 - Udkast til betænkning Fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (omarbejdning)

28-09-2020 LIBE_AM(2020)658738 PE658.738v01-00 LIBE
Tineke STRIK

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 1. oktober 2020

25-09-2020 LIBE_OJ(2020)10-01_1 PE658.716v01-00 LIBE

UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om en ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier

23-09-2020 LIBE_AD(2020)652296 PE652.296v02-00 LIBE
Assita KANKO

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 LIBE_AB(2020)657488 PE657.488v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 22. september 2020

22-09-2020 DROI_OJ(2020)09-22_1 PE657.309v01-00 LIBE DROI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 131 - Udkast til udtalelse Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene

14-09-2020 LIBE_AM(2020)657277 PE657.277v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655688 PE655.688v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 for så vidt angår frigørelsesproceduren

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655715 PE655.715v01-00 LIBE
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af betingelserne for at tilgå andre EU-informationssystemer og om ændring af forordning (EU) 2018/1862 og forordning (EU) 2019/816

02-09-2020 LIBE_PR(2020)643218 PE643.218v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på ETIAS og om ændring af forordning (EU) 2018/1240, forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EU) 2017/2226 og forordning (EU) 2018/1861

02-09-2020 LIBE_PR(2020)655702 PE655.702v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 44 - Udkast til udtalelse Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner

10-08-2020 LIBE_AM(2020)655893 PE655.893v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 82 - Udkast til udtalelse Kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af international ret, når EU er berørt, inden for civil og militær anvendelse og statens myndighed uden for det strafferetlige område

28-07-2020 LIBE_AM(2020)654068 PE654.068v01-00 LIBE
Patryk JAKI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 337 - Udkast til betænkning Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder

23-07-2020 LIBE_AM(2020)655630 PE655.630v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

UDTALELSE om EU's strategi for ligestilling mellem kønnene

22-07-2020 LIBE_AD(2020)648624 PE648.624v02-00 LIBE
Evin INCIR

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 204 - Udkast til betænkning om kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655659 PE655.659v01-00 LIBE
Petar VITANOV

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 86 - Udkast til udtalelse En ny EU-Afrika-strategi – et partnerskab for bæredygtig og inklusiv udvikling

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655708 PE655.708v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

UDTALELSE om kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v03-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650375 PE650.375v02-00 LIBE
Paul TANG

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021

14-07-2020 LIBE_PA(2020)654091 PE654.091v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

PROTOKOL - Mandag den 15. juni 2020

10-07-2020 LIBE_PV(2020)06-15-1 PE653.823v01-00 LIBE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 240 - Udkast til betænkning Gennemførelsesrapport om tilbagesendelsesdirektivet

10-07-2020 LIBE_AM(2020)655606 PE655.606v01-00 LIBE
Tineke STRIK

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 16. juli 2020

10-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-16_1 PE655.642v01-00 LIBE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 290 - Udkast til betænkning om gennemførelse af Dublin III-forordningen

08-07-2020 LIBE_AM(2020)654089 PE654.089v01-00 LIBE
Fabienne KELLER

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 289 - Udkast til betænkning Styrkelse af mediefrihed: beskyttelse af journalister i Europa, hadefuld tale, desinformation og platformenes rolle

07-07-2020 LIBE_AM(2020)654073 PE654.073v01-00 LIBE
Magdalena ADAMOWICZ

UDKAST TIL UDTALELSE om virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene

06-07-2020 LIBE_PA(2020)653786 PE653.786v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

UDKAST TIL UDTALELSE om en ny EU-Afrika-strategi – et partnerskab for bæredygtig og inklusiv udvikling

03-07-2020 LIBE_PA(2020)654056 PE654.056v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

PROTOKOL - Mandag den 16. december 2019

02-07-2020 LIBE_PV(2019)12-16-1 PE645.101v01-00 LIBE

UDKAST TIL BETÆNKNING om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder

01-07-2020 LIBE_PR(2020)653810 PE653.810v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 6. juli 2020

01-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-06_1 PE654.020v01-00 LIBE

PROTOKOL - Torsdag den 4. juni 2020

25-06-2020 LIBE_PV(2020)06-04-1 PE652.653v01-00 LIBE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 267 - Udkast til betænkning Retsakten om digitale tjenestere og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder

24-06-2020 LIBE_AM(2020)653762 PE653.762v02-00 LIBE
Kris PEETERS