Най-нови документи

Някои от тези документи може да не са налични на Вашия език, но в такъв случай автоматично ще Ви бъде предложена друга езикова версия. Появява се икона, представляваща предложената езикова версия. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 17 - Draft opinion 2019 discharge: European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA) EN

20-01-2021 LIBE_AM(2021)663241 PE663.241v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 31 - Draft opinion 2019 discharge: European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (EUROPOL) EN

20-01-2021 LIBE_AM(2021)663242 PE663.242v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 22 - Draft opinion 2019 discharge: General budget of the EU - European Commission EN

20-01-2021 LIBE_AM(2021)663243 PE663.243v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 11 - Draft opinion 2019 discharge: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) EN

19-01-2021 LIBE_AM(2021)663238 PE663.238v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 23 - Draft opinion 2019 discharge: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) EN

19-01-2021 LIBE_AM(2021)663239 PE663.239v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 26 - Draft opinion Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union agencies for the financial year 2019: performance, financial management and control EN

19-01-2021 LIBE_AM(2021)663240 PE663.240v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

OPINION on the implementation of Council Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation in light of the UNCRPD EN

15-01-2021 LIBE_AD(2021)658775 PE658.775v02-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

OPINION on human rights protection and the EU external migration policy EN

15-01-2021 LIBE_AD(2021)658862 PE658.862v02-00 LIBE
Sira REGO

AMENDMENTS 1 - 15 - Draft opinion 2019 discharge: European Union Agency for Crimial Justice Cooperation (Eurojust) EN

15-01-2021 LIBE_AM(2021)663245 PE663.245v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 21 - Draft opinion 2019 discharge: European Asylum Support Office (EASO) EN

15-01-2021 LIBE_AM(2021)663246 PE663.246v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 39 - Draft opinion 2019 discharge: European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX) EN

15-01-2021 LIBE_AM(2021)663247 PE663.247v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 12 - Draft opinion 2019 discharge: General budget of the EU - European Data Protection Supervisor EN

15-01-2021 LIBE_AM(2021)663248 PE663.248v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 15 - Draft opinion 2019 discharge: European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) EN

15-01-2021 LIBE_AM(2021)663249 PE663.249v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

СТАНОВИЩЕ относно отговорността на дружествата за екологични щети

21-12-2020 LIBE_AD(2020)658919 PE658.919v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

ИЗМЕНЕНИЯ 1 – 169 - Проект на предложение за резолюция Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно защитата на данните две години след неговото прилагане

21-12-2020 LIBE_AM(2020)663032 PE663.032v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 21 - Проект на становище Изграждане на цифровото бъдеще на Европа: премахване на пречките пред функционирането на цифровия единен пазар и подобряване на използването на изкуствения интелект за европейските потребители

15-12-2020 LIBE_AM(2020)662134 PE662.134v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

ПРОЕКТ НА МЕЖДИНЕН ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 168/2007 за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права

15-12-2020 LIBE_PR(2020)662151 PE662.151v01-00 LIBE
Lukas MANDL

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 13 януари 2020 г.

11-12-2020 LIBE_PV(2020)01-13-1 PE646.797v01-00 LIBE

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2019 година

11-12-2020 LIBE_PA(2020)661916 PE661.916v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2019 година

11-12-2020 LIBE_PA(2020)661918 PE661.918v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

04-12-2020 LIBE_PA(2020)661914 PE661.914v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2019 година

04-12-2020 LIBE_PA(2020)661920 PE661.920v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2019 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

04-12-2020 LIBE_PA(2020)661924 PE661.924v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните и Европейски комитет по защита на данните

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661915 PE661.915v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2019 година

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661917 PE661.917v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2019 година

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661919 PE661.919v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2019 година

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661921 PE661.921v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2019 година

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661922 PE661.922v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) за финансовата 2019 година

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661923 PE661.923v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

СТАНОВИЩЕ относно последиците от изменението на климата върху правата на човека и ролята на защитниците на околната среда по този въпрос

02-12-2020 LIBE_AD(2020)658863 PE658.863v02-00 LIBE
Lena DÜPONT

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно годишния доклад за функционирането на Шенгенското пространство

02-12-2020 LIBE_PR(2020)661893 PE661.893v01-00 LIBE
Tanja FAJON

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 226 - Проект на предложение за резолюция относно Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност

30-11-2020 LIBE_AM(2020)660387 PE660.387v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ИЗМЕНЕНИЯ 58 - 218 - Проект на доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на технологии от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà за обработка на лични и други данни за целите на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн

27-11-2020 LIBE_AM(2020)661791 PE661.791v01-00 LIBE
Birgit SIPPEL

СТАНОВИЩЕ относно изкуствения интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото ЕС е засегнат, в сферата на употребата за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на наказателното правосъдие

23-11-2020 LIBE_AD(2020)652639 PE652.639v02-00 LIBE
Patryk JAKI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 67 - Проект на становище Европейска стратегия за данните

23-11-2020 LIBE_AM(2020)659076 PE659.076v01-00 LIBE
Marina KALJURAND

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 178 - Проект на доклад Доклад за изпълнението във връзка с член 43 от Директива 2013/32/ЕС относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила 

19-11-2020 LIBE_AM(2020)660396 PE660.396v01-00 LIBE
Erik MARQUARDT

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно изграждането на цифровото бъдеще на Европа: премахване на пречките пред функционирането на цифровия единен пазар и подобряване на използването на изкуствения интелект за европейските потребители

19-11-2020 LIBE_PA(2020)660406 PE660.406v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 97 - Проект на становище Защитата на правата на човека и външната политика на ЕС в областта на миграцията

17-11-2020 LIBE_AM(2020)660341 PE660.341v01-00 LIBE
Sira REGO

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на технологии от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà за обработка на лични и други данни за целите на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн

13-11-2020 LIBE_PR(2020)660288 PE660.288v01-00 LIBE
Birgit SIPPEL

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 138 - Проект на доклад Публичен достъп до документи (член 122, параграф 7) – годишен доклад за периода 2016 – 2018 г.

13-11-2020 LIBE_AM(2020)660295 PE660.295v01-00 LIBE
Ioan-Rareş BOGDAN

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 205 - Проект на доклад относно нови възможности за законна трудова миграция

12-11-2020 LIBE_AM(2020)659022 PE659.022v01-00 LIBE
Sylvie GUILLAUME

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 322 - Проект на доклад относно прилагането на Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660289 PE660.289v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

ИЗМЕНЕНИЯ 323 – 511 - Проект на доклад Прилагане на Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660291 PE660.291v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

ИЗМЕНЕНИЯ - The effects of climate change on human rights and the role of environmental defenders on this matter

11-11-2020 LIBE_AM(2020)660268 PE660.268v01-00 LIBE
Lena DÜPONT

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно Европейска стратегия за данните

09-11-2020 LIBE_PA(2020)659067 PE659.067v01-00 LIBE
Marina KALJURAND

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 61 - Проект на становище Отговорност на дружествата за екологични щети

05-11-2020 LIBE_AM(2020)658928 PE658.928v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 69 - Проект на становище Прилагане на Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на Конвенцията за правата на хората с увреждания

26-10-2020 LIBE_AM(2020)660074 PE660.074v01-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно прилагането на член 43 от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила

23-10-2020 LIBE_PR(2020)660061 PE660.061v01-00 LIBE
Erik MARQUARDT

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно защитата на правата на човека и външната политика на ЕС в областта на миграцията

21-10-2020 LIBE_PA(2020)658862 PE658.862v01-00 LIBE
Sira REGO

СТАНОВИЩЕ относно въздействието на изменението на климата върху уязвимото население в развиващите се страни

19-10-2020 LIBE_AD(2020)653786 PE653.786v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него

16-10-2020 CJ01_PR(2020)658995 PE658.995v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно нови възможности за законна трудова миграция

09-10-2020 LIBE_PR(2020)657255 PE657.255v01-00 LIBE
Sylvie GUILLAUME

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно последиците от изменението на климата върху правата на човека и ролята на защитниците на околната среда по този въпрос

09-10-2020 LIBE_PA(2020)658863 PE658.863v01-00 LIBE
Lena DÜPONT

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година

07-10-2020 LIBE_AD(2020)654091 PE654.091v02-00 LIBE
Karlo RESSLER