Най-нови документи

Някои от тези документи може да не са налични на Вашия език, но в такъв случай автоматично ще Ви бъде предложена друга езикова версия. Появява се икона, представляваща предложената езикова версия. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on A European strategy for data EN

09-11-2020 LIBE_PA(2020)659067 PE659.067v01-00 LIBE
Marina KALJURAND

DRAFT AGENDA - Thursday, 29 October 2020 EN

22-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-29_1 PE659.093v01-00 FEMM LIBE

DRAFT OPINION on the report on human rights protection and the EU external migration policy EN

21-10-2020 LIBE_PA(2020)658862 PE658.862v01-00 LIBE
Sira REGO

OPINION on the impact of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

19-10-2020 LIBE_AD(2020)653786 PE653.786v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

DRAFT REPORT on the implementation of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims EN

16-10-2020 CJ01_PR(2020)658995 PE658.995v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

DRAFT REPORT on New Avenues for Legal Labour Migration EN

09-10-2020 LIBE_PR(2020)657255 PE657.255v01-00 LIBE
Miriam DALLI

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно последиците от изменението на климата върху правата на човека и ролята на защитниците на околната среда по този въпрос

09-10-2020 LIBE_PA(2020)658863 PE658.863v01-00 LIBE
Lena DÜPONT

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година

07-10-2020 LIBE_AD(2020)654091 PE654.091v02-00 LIBE
Karlo RESSLER

ИЗМЕНЕНИЯ 1 – 235 - Проект на доклад Прилагането на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки

07-10-2020 LIBE_AM(2020)658878 PE658.878v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 10 септември 2020 г.

05-10-2020 LIBE_PV(2020)09-10-1 PE657.303v01-00 LIBE

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно отговорността на дружествата за екологични щети

05-10-2020 LIBE_PA(2020)658919 PE658.919v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

ИЗМЕНЕНИЯ 38 - 96 - Проект на доклад Определяне на условията за достъп до другите информационни системи на ЕС и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 и Регламент (ЕС) 2018/xxx [ECRIS-TCN]

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658804 PE658.804v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

ИЗМЕНЕНИЯ 52 - 135 - Проект на доклад Определяне на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на ETIAS и за изменение на Регламент (EС) 2018/1240, Регламент (EО) № 767/2008, Регламент (ЕС) 2017/2226 и Регламент (ЕС) 2018/1861

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658805 PE658.805v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

СТАНОВИЩЕ относно нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие

29-09-2020 LIBE_AD(2020)654056 PE654.056v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на Конвенцията за правата на хората с увреждания

29-09-2020 LIBE_PA(2020)658775 PE658.775v01-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ИЗМЕНЕНИЯ 120 – 754 - Проект на доклад Общи стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (преработен текст)

28-09-2020 LIBE_AM(2020)658738 PE658.738v01-00 LIBE
Tineke STRIK

СТАНОВИЩЕ с препоръки към Комисията относно рамката за етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии

23-09-2020 LIBE_AD(2020)652296 PE652.296v02-00 LIBE
Assita KANKO

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 LIBE_AB(2020)657488 PE657.488v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 131 - Проект на становище Въздействието на изменението на климата върху уязвимото население в развиващите се страни

14-09-2020 LIBE_AM(2020)657277 PE657.277v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно прилагането на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655688 PE655.688v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на процедурата за отмяна на бюджетни кредити

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655715 PE655.715v01-00 LIBE
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на условията за достъп до другите информационни системи на ЕС и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 и Регламент (ЕС) 2019/816

02-09-2020 LIBE_PR(2020)643218 PE643.218v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на ETIAS и за изменение на Регламент (EС) 2018/1240, Регламент (EО) № 767/2008, Регламент (ЕС) 2017/2226 и Регламент (ЕС) 2018/1861

02-09-2020 LIBE_PR(2020)655702 PE655.702v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 44 - Проект на становище Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели

10-08-2020 LIBE_AM(2020)655893 PE655.893v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 82 - Проект на становище Изкуствен интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото ЕС е засегнат, в сферата на употребата за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на наказателното правосъдие

28-07-2020 LIBE_AM(2020)654068 PE654.068v01-00 LIBE
Patryk JAKI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 337 - Проект на доклад Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права

23-07-2020 LIBE_AM(2020)655630 PE655.630v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

СТАНОВИЩЕ относно стратегията на ЕС за равенство между половете

22-07-2020 LIBE_AD(2020)648624 PE648.624v02-00 LIBE
Evin INCIR

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 204 - Проект на доклад Изкуственият интелект в наказателното право и използването му от полицията и съдебните органи по наказателноправни въпроси

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655659 PE655.659v01-00 LIBE
Петър ВИТАНОВ

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 86 - Проект на становище Нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655708 PE655.708v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

СТАНОВИЩЕ относно изкуствения интелект в образованието, културата и аудиовизуалния сектор

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v03-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

СТАНОВИЩЕ съдържащо препоръки към Комисията относно законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650375 PE650.375v02-00 LIBE
Paul TANG

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година

14-07-2020 LIBE_PA(2020)654091 PE654.091v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 15 юни 2020 г.

10-07-2020 LIBE_PV(2020)06-15-1 PE653.823v01-00 LIBE

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 240 - Проект на доклад Прилагане на Директивата относно връщането

10-07-2020 LIBE_AM(2020)655606 PE655.606v01-00 LIBE
Tineke STRIK

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 290 - Проект на доклад относно прилагането на Регламента „Дъблин III“

08-07-2020 LIBE_AM(2020)654089 PE654.089v01-00 LIBE
Fabienne KELLER

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 289 - Проект на доклад относно укрепването на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите

07-07-2020 LIBE_AM(2020)654073 PE654.073v01-00 LIBE
Magdalena ADAMOWICZ

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно въздействието на изменението на климата върху уязвимото население в развиващите се страни

06-07-2020 LIBE_PA(2020)653786 PE653.786v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие

03-07-2020 LIBE_PA(2020)654056 PE654.056v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 16 декември 2019 г.

02-07-2020 LIBE_PV(2019)12-16-1 PE645.101v01-00 LIBE

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права

01-07-2020 LIBE_PR(2020)653810 PE653.810v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 4 юни 2020 г.

25-06-2020 LIBE_PV(2020)06-04-1 PE652.653v01-00 LIBE

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 267 - Проект на доклад Законодателният акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права

24-06-2020 LIBE_AM(2020)653762 PE653.762v02-00 LIBE
Kris PEETERS

Становище относно проект на коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за 2020 г.: продължаване на подкрепата за бежанците и приемните общности в отговор на сирийската криза в Йордания, Ливан и Турция

23-06-2020 LIBE_AL(2020)653855 PE653.855v01-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 23 април 2020 г.

16-06-2020 LIBE_PV(2020)04-23-1 PE650.545v01-00 LIBE

ИЗМЕНЕНИЯ 1-116 - Проект на становище Рамка за етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии

16-06-2020 LIBE_AM(2020)653783 PE653.783v01-00 LIBE
Assita KANKO

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно прилагането на Регламента „Дъблин III“

15-06-2020 LIBE_PR(2020)648425 PE648.425v02-00 LIBE
Fabienne KELLER

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 286 - Проект на доклад Доклад относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа

15-06-2020 LIBE_AM(2020)653790 PE653.790v01-00 LIBE
Romeo FRANZ

ПРОТОКОЛ - Вторник, 12 май 2020 г.

11-06-2020 LIBE_PV(2020)05-12-1 PE652.331v01-00 LIBE

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно прилагането на Директивата относно връщането

09-06-2020 LIBE_PR(2020)653716 PE653.716v01-00 LIBE
Tineke STRIK

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно изкуственият интелект в наказателното право и използването му от полицията и съдебните органи по наказателноправни въпроси

08-06-2020 LIBE_PR(2020)652625 PE652.625v01-00 LIBE
Петър ВИТАНОВ

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно изкуствения интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото ЕС е засегнат, в сферата на употребата за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на наказателното правосъдие

05-06-2020 LIBE_PA(2020)652639 PE652.639v01-00 LIBE
Patryk JAKI

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 7 май 2020 г.

04-06-2020 LIBE_PV(2020)05-07-1 PE650.728v01-00 LIBE

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 254 - Проект на доклад Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша

29-05-2020 LIBE_AM(2020)652541 PE652.541v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 90 - Проект на доклад относно препоръката за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и новозеландските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма

28-05-2020 LIBE_AM(2020)652503 PE652.503v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

СТАНОВИЩЕ относно препоръките относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

27-05-2020 LIBE_AD(2020)650591 PE650.591v02-00 LIBE
Loránt VINCZE