Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC EN

28-07-2021 LIBE_AD(2021)692898 PE692.898v06-00 LIBE
Patrick BREYER

AMENDMENTS 341 - 430 - Draft report Strengthening Democracy and Media Freedom and Pluralism in the EU: the undue use of actions under civil and criminal law to silence journalists, NGOs and civil society EN

20-07-2021 CJ03_AM(2021)695300 PE695.300v01-00 JURI LIBE
Tiemo WÖLKEN Roberta METSOLA

DRAFT OPINION on the impact of organised crime on own resources of the EU and on the misuse of EU funds with a particular focus on shared management from an auditing and control perspective EN

16-07-2021 LIBE_PA(2021)696281 PE696.281v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 03-09-2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 4 - Σχέδιο σύστασης για τη σύναψη εξ ονόματος της Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με την τροποποίηση της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15-07-2021 LIBE_AM(2021)695321 PE695.321v01-00 LIBE
Miguel URBÁN CRESPO

WORKING DOCUMENT on Report on the fact-finding investigation on Frontex concerning alleged fundamental rights violations EN

14-07-2021 LIBE_DT(2021)692887 PE692.887v01-00 LIBE

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεδομένων (Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων)

13-07-2021 LIBE_AD(2021)692728 PE692.728v03-00 LIBE
Sergey LAGODINSKY

WORKING DOCUMENT on the Draft general budget of the European Union for the financial year 2022 – Section III – Commission - amendments 1-26 from the Rapporteur EN

13-07-2021 LIBE_DT(2021)695310 PE695.310v01-00 LIBE
Domènec RUIZ DEVESA

DRAFT REPORT with recommendations to the Commission on legal migration and law EN

12-07-2021 LIBE_PR(2021)695231 PE695.231v01-00 LIBE
Abir AL-SAHLANI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 438 - Σχέδιο έκθεσης Καταπολέμηση της έμφυλης βίας: βία στο διαδίκτυο

09-07-2021 CJ01_AM(2021)695117 PE695.117v01-00 FEMM LIBE
Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ Sylwia SPUREK

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον προϋπολογισμό 2022

09-07-2021 LIBE_PA(2021)695140 PE695.140v01-00 LIBE
Domènec RUIZ DEVESA
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 28-07-2021

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το οικονομικό έτος 2019 (FRONTEX)

06-07-2021 LIBE_PA(2021)695030 PE695.030v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-07-2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 51 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX)

06-07-2021 LIBE_AM(2021)695229 PE695.229v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021

02-07-2021 LIBE_PV(2021)02-04-1 PE680.926v01-00 LIBE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 85 - 247 - Σχέδιο γνωμοδότησης Μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση και κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148

01-07-2021 LIBE_AM(2021)695133 PE695.133v01-00 LIBE
Lukas MANDL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 248 - 250 - Σχέδιο γνωμοδότησης Μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση και κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148

01-07-2021 LIBE_AM(2021)695134 PE695.134v01-00 LIBE
Lukas MANDL

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης

29-06-2021 LIBE_AD(2021)693786 PE693.786v02-00 LIBE
Terry REINTKE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

24-06-2021 LIBE_PV(2020)05-25-1 PE652.535v01-00 LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά διεκδικήσιμες και δίκαιες αγορές στον ψηφιακό τομέα (πράξη για τις ψηφιακές αγορές)

22-06-2021 LIBE_PA(2021)693946 PE693.946v01-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 20-07-2021

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και τις θεωρήσεις, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

21-06-2021 LIBE_PR(2021)693650 PE693.650v01-00 LIBE
Tanja FAJON

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν

18-06-2021 LIBE_AD(2021)691182 PE691.182v02-00 LIBE
Tom VANDENDRIESSCHE

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

18-06-2021 LIBE_PR(2021)692950 PE692.950v01-00 LIBE
Tanja FAJON

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας

18-06-2021 LIBE_PR(2021)693651 PE693.651v01-00 LIBE
Monika HOHLMEIER

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος της Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με την τροποποίηση της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

18-06-2021 LIBE_PR(2021)693763 PE693.763v02-00 LIBE
Miguel URBÁN CRESPO
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 15-07-2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 32 - Σχέδιο γνωμοδότησης Δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης

18-06-2021 LIBE_AM(2021)693941 PE693.941v01-00 LIBE
Terry REINTKE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 46 - 270 - Σχέδιο έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων

17-06-2021 LIBE_AM(2021)693909 PE693.909v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης

15-06-2021 LIBE_PA(2021)693786 PE693.786v01-00 LIBE
Terry REINTKE
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 17-06-2021

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ενίσχυση της δημοκρατίας και της ελευθερίας και πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ: η αθέμιτη χρήση αγωγών αστικού και ποινικού δικαίου για τη φίμωση δημοσιογράφων, ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών

14-06-2021 CJ03_PR(2021)693861 PE693.861v01-00 JURI LIBE
Tiemo WÖLKEN Roberta METSOLA
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 08-07-2021

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ένα μηχανοργανωμένο σύστημα επικοινωνίας σε διασυνοριακές αστικές και ποινικές διαδικασίες (σύστημα e-CODEX), και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726

14-06-2021 CJ03_PR(2021)693869 PE693.869v01-00 JURI LIBE
Emil RADEV Nuno MELO
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 08-07-2021

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση και για την κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148

10-06-2021 LIBE_PA(2021)693822 PE693.822v01-00 LIBE
Lukas MANDL
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 30-06-2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 126 - 910 - Σχέδιο γνωμοδότησης Ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ

10-06-2021 LIBE_AM(2021)693830 PE693.830v01-00 LIBE
Patrick BREYER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 401 - Σχέδιο έκθεσης Χαρακτηρισμός της βίας με βάση το φύλο ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ

08-06-2021 CJ01_AM(2021)693724 PE693.724v01-00 FEMM LIBE
Diana RIBA I GINER Malin BJÖRK

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 124 - 554 - Σχέδιο έκθεσης Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 όσον αφορά τη συνεργασία της Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ προς υποστήριξη ποινικών ερευνών και τον ρόλο της Ευρωπόλ στην έρευνα και την καινοτομία

08-06-2021 LIBE_AM(2021)693801 PE693.801v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 555 - Σχέδιο έκθεσης Νομοθετική έκθεση σχετικά με τη πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 όσον αφορά τη συνεργασία της Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ προς υποστήριξη ποινικών ερευνών και τον ρόλο της Ευρωπόλ στην έρευνα και την καινοτομία

08-06-2021 LIBE_AM(2021)693804 PE693.804v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 42 - 180 - Σχέδιο έκθεσης Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις όσον αφορά την εισαγωγή καταχωρίσεων από την Ευρωπόλ

07-06-2021 LIBE_AM(2021)693797 PE693.797v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 603/2013, (ΕΕ) 2016/794, (ΕΕ) 2018/1862, (ΕΕ) 2019/816 και (ΕΕ) 2019/818 όσον αφορά τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις

04-06-2021 LIBE_PR(2021)693559 PE693.559v02-00 LIBE
Paulo RANGEL

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008, (ΕΚ) αριθ. 810/2009, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2017/2226, (ΕΕ) 2018/1240, (ΕΕ) 2018/1860, (ΕΕ) 2018/1861, (ΕΕ) 2019/817 και (ΕΕ) 2019/1896 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου και 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για τον σκοπό της μεταρρύθμισης του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις

03-06-2021 LIBE_PR(2021)693558 PE693.558v01-00 LIBE
Paulo RANGEL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 160 - 381 - Σχέδιο γνωμοδότησης Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεδομένων (Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων)

03-06-2021 LIBE_AM(2021)693715 PE693.715v01-00 LIBE
Sergey LAGODINSKY

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τους διαλόγους με τους πολίτες και τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ

31-05-2021 LIBE_AD(2021)691183 PE691.183v02-00 LIBE
Loránt VINCZE

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων

26-05-2021 LIBE_PR(2021)691097 PE691.097v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 11-06-2021

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ

26-05-2021 LIBE_PA(2021)692898 PE692.898v02-00 LIBE
Patrick BREYER
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 09-06-2021

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το δικαίωμα πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου

21-05-2021 LIBE_AD(2021)680906 PE680.906v02-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 - Τρίτη 13 Απριλίου 2021

20-05-2021 LIBE_PV(2021)04-12-1 PE691.294v02-00 LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της έμφυλης βίας: βία στο διαδίκτυο

20-05-2021 CJ01_PR(2021)691453 PE691.453v01-00 FEMM LIBE
Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ Sylwia SPUREK
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 08-07-2021

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την έκθεση εφαρμογής για τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

17-05-2021 LIBE_AD(2021)680984 PE680.984v02-00 LIBE
Sira REGO

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 όσον αφορά τη συνεργασία της Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ προς υποστήριξη ποινικών ερευνών και τον ρόλο της Ευρωπόλ στην έρευνα και την καινοτομία

10-05-2021 LIBE_PR(2021)689818 PE689.818v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 04-06-2021

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεδομένων (Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων)

10-05-2021 LIBE_PA(2021)692728 PE692.728v01-00 LIBE
Sergey LAGODINSKY
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-06-2021

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις όσον αφορά την εισαγωγή καταχωρίσεων από την Ευρωπόλ

07-05-2021 LIBE_PR(2021)689819 PE689.819v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 04-06-2021

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον χαρακτηρισμό της βίας με βάση το φύλο ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ

05-05-2021 CJ01_PR(2021)692619 PE692.619v02-00 FEMM LIBE
Malin BJÖRK Diana RIBA I GINER
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 02-06-2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 38 - 281 - Σχέδιο έκθεσης σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης] και του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για την επανεγκατάσταση] και την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων, σχετικά με τις αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου, και σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1240 και (ΕΕ) 2019/818

04-05-2021 LIBE_AM(2021)692638 PE692.638v01-00 LIBE
Jorge BUXADÉ VILLALBA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 113 - Σχέδιο γνωμοδότησης Διάλογοι με τους πολίτες και συμμετοχή των πολιτών στην ενωσιακή διαδικασία λήψης αποφάσεων

03-05-2021 LIBE_AM(2021)691463 PE691.463v02-00 LIBE
Loránt VINCZE

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την επέκταση στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2021 περί προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV») και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 331/2014

28-04-2021 LIBE_PR(2021)692606 PE692.606v01-00 LIBE
Clare DALY