Please fill this field

Viimased dokumendid

Mõned dokumendid ei pruugi teie valitud keeles kättesaadavad olla. Sellisel juhul pakutakse teile automaatselt teist versiooni. Asendusversioonile osutab vastav ikoon. (e.g.: FR ).

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 30. november 2020

25-11-2020 CJ01_OJ(2020)11-30_1 PE661.829v01-00 FEMM LIBE

AMENDMENTS 1 - 226 - Draft motion for a resolution on the EU Security Union Strategy EN

24-11-2020 LIBE_AM(2020)660387 PE660.387v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

OPINION on Artificial intelligence: questions of interpretation and application of international law in so far as the EU is affected in the areas of civil and military uses and of state authority outside the scope of criminal justice EN

23-11-2020 LIBE_AD(2020)652639 PE652.639v02-00 LIBE
Patryk JAKI

AMENDMENTS 1 - 178 - Draft report Implementation report on Article 43 of Directive 2013/32/EU on common procedures for granting and withdrawing international protection EN

19-11-2020 LIBE_AM(2020)660396 PE660.396v01-00 LIBE
Erik MARQUARDT

DRAFT OPINION on shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving teh use of AI for European consumers EN

19-11-2020 LIBE_PA(2020)660406 PE660.406v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

AMENDMENTS 1 - 97 - Draft opinion Human rights protection and the EU external migration policy EN

17-11-2020 LIBE_AM(2020)660341 PE660.341v01-00 LIBE
Sira REGO

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ajutise erandi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ teatavatest sätetest seoses tehnoloogiaga, mida numbrivaba isikutevahelise side teenuse osutajad kasutavad isikuandmete ja muude andmete töötlemiseks, et võidelda internetis laste seksuaalse kuritarvitamise vastu

13-11-2020 LIBE_PR(2020)660288 PE660.288v01-00 LIBE
Birgit SIPPEL

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–138 - Raporti projekt Üldsuse juurdepääs dokumentidele (kodukorra artikli 122 lõige 7) – 2016.–2018. aasta aruanne

13-11-2020 LIBE_AM(2020)660295 PE660.295v01-00 LIBE
Ioan-Rareş BOGDAN

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–322 - Raporti projekt Direktiivi 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset, rakendamine

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660289 PE660.289v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

MUUDATUSETTEPANEKUD 323–511 - Raporti projekt Direktiivi 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset, rakendamine

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660291 PE660.291v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–89 - Arvamuse projekt Kliimamuutuste mõju inimõigustele ning keskkonnakaitsjate roll selles küsimuses

11-11-2020 LIBE_AM(2020)660268 PE660.268v01-00 LIBE
Lena DÜPONT

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa andmestrateegia kohta

09-11-2020 LIBE_PA(2020)659067 PE659.067v01-00 LIBE
Marina KALJURAND

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 61 - Arvamuse projekt Äriühingute vastutus keskkonnakahju eest

05-11-2020 LIBE_AM(2020)658928 PE658.928v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 29. oktoober 2020

27-10-2020 LIBE_OJ(2020)10-29_1 PE659.091v02-00 LIBE

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 69 - Arvamuse projekt Nõukogu direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) rakendamine ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni taustal

26-10-2020 LIBE_AM(2020)660074 PE660.074v01-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

RAPORTI PROJEKT Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 2013/32/EL (rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta) artikli 43 rakendamise kohta

23-10-2020 LIBE_PR(2020)660061 PE660.061v01-00 LIBE
Erik MARQUARDT

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 26. oktoober 2020

22-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-26_1 PE659.050v02-00 FEMM LIBE

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 29. oktoober 2020

22-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-29_1 PE659.093v01-00 FEMM LIBE

ARVAMUSE PROJEKT inimõiguste kaitse ja ELi rändealase välispoliitika kohta

21-10-2020 LIBE_PA(2020)658862 PE658.862v01-00 LIBE
Sira REGO

ARVAMUS kliimamuutuste mõju kohta arengumaade haavatavatele elanikkonnarühmadele

19-10-2020 LIBE_AD(2020)653786 PE653.786v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

RAPORTI PROJEKT direktiivi 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset, rakendamise kohta

16-10-2020 CJ01_PR(2020)658995 PE658.995v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

RAPORTI PROJEKT seadusliku töörände uute viiside kohta

09-10-2020 LIBE_PR(2020)657255 PE657.255v01-00 LIBE
Sylvie GUILLAUME

ARVAMUSE PROJEKT kliimamuutuste mõju kohta inimõigustele ja keskkonnakaitsjate rolli kohta selles küsimuses

09-10-2020 LIBE_PA(2020)658863 PE658.863v01-00 LIBE
Lena DÜPONT

ARVAMUS Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve projekti kohta

07-10-2020 LIBE_AD(2020)654091 PE654.091v02-00 LIBE
Karlo RESSLER

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–235 - Raporti projekt Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra rakendamine

07-10-2020 LIBE_AM(2020)658878 PE658.878v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 15. oktoober 2020

07-10-2020 LIBE_OJ(2020)10-15_1 PE658.890v01-00 LIBE

PROTOKOLL - Neljapäev, 10. september 2020

05-10-2020 LIBE_PV(2020)09-10-1 PE657.303v01-00 LIBE

ARVAMUSE PROJEKT ettevõtete vastutuse kohta keskkonnakahju eest

05-10-2020 LIBE_PA(2020)658919 PE658.919v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

MUUDATUSETTEPANEKUD 38 - 96 - Raporti projekt Tingimuste kehtestamine juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele ning määruse (EL) 2018/1862 ja määruse (EL) 2018/xxx [ECRIS-TCN-süsteem] muutmine

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658804 PE658.804v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

MUUDATUSETTEPANEKUD 52 - 135 - Raporti projekt Tingimuste kehtestamine juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele ETIASe kasutamise eesmärgil ning määruse (EL) 2018/1240, määruse (EÜ) nr 767/2008, määruse (EL) 2017/2226 ja määruse (EL) 2018/1861 muutmine

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658805 PE658.805v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

ARVAMUS uue ELi Aafrika-strateegia ning kestlikku ja kaasavat arengut toetava partnerluse kohta

29-09-2020 LIBE_AD(2020)654056 PE654.056v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ARVAMUSE PROJEKT nõukogu direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) rakendamise kohta ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni taustal

29-09-2020 LIBE_PA(2020)658775 PE658.775v01-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

MUUDATUSETTEPANEKUD 120–754 - Raporti projekt Ühised nõuded ja kord liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (uuesti sõnastatud)

28-09-2020 LIBE_AM(2020)658738 PE658.738v01-00 LIBE
Tineke STRIK

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 1. oktoober 2020

25-09-2020 LIBE_OJ(2020)10-01_1 PE658.716v01-00 LIBE

ARVAMUS soovitustega komisjonile tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistiku kohta

23-09-2020 LIBE_AD(2020)652296 PE652.296v02-00 LIBE
Assita KANKO

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 LIBE_AB(2020)657488 PE657.488v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 22. september 2020

22-09-2020 DROI_OJ(2020)09-22_1 PE657.309v01-00 LIBE DROI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–131 - Arvamuse projekt Kliimamuutuste mõju arengumaade haavatavatele elanikkonnarühmadele

14-09-2020 LIBE_AM(2020)657277 PE657.277v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 10. september 2020

10-09-2020 LIBE_OJ(2020)09-10_1 PE657.188v02-00 LIBE

RAPORTI PROJEKT Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra rakendamise kohta

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655688 PE655.688v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 514/2014 seoses kulukohustustest vabastamise menetlusega

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655715 PE655.715v01-00 LIBE
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse tingimused juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele ning muudetakse määrust (EL) 2018/1862 ja määrust (EL) 2019/816

02-09-2020 LIBE_PR(2020)643218 PE643.218v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse tingimused juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele ETIASe kasutamise eesmärgil ning muudetakse määrust (EL) 2018/1240, määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EL) 2017/2226 ja määrust (EL) 2018/1861

02-09-2020 LIBE_PR(2020)655702 PE655.702v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–44 - Arvamuse projekt Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve – kõik jaod

10-08-2020 LIBE_AM(2020)655893 PE655.893v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–82 - Arvamuse projekt Tehisintellekt seoses küsimustega, mis puudutavad ELile tsiviil- ja sõjalisel otstarbel kasutamise vallas kehtiva rahvusvahelise õiguse tõlgendamist ja kohaldamist ning riigi pädevust väljaspool kriminaalõiguse kohaldamisala

28-07-2020 LIBE_AM(2020)654068 PE654.068v01-00 LIBE
Patryk JAKI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–337 - Raporti projekt ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomine

23-07-2020 LIBE_AM(2020)655630 PE655.630v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

ARVAMUS ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia kohta

22-07-2020 LIBE_AD(2020)648624 PE648.624v02-00 LIBE
Evin INCIR

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–204 - Raporti projekt Tehisintellekt kriminaalõiguses ning selle kasutamine politsei ja kohtuasutuste poolt kriminaalasjus

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655659 PE655.659v01-00 LIBE
Petar VITANOV

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–86 - Arvamuse projekt Uus ELi Aafrika-strateegia ning kestlikku ja kaasavat arengut toetav partnerlus

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655708 PE655.708v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ARVAMUS tehisintellekti kohta haridus-, kultuuri- ja audiovisuaalsektoris

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v03-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

ARVAMUS soovitustega komisjonile digiteenuste õigusakti ja siseturu toimimise täiustamise kohta

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650375 PE650.375v02-00 LIBE
Paul TANG

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve projekti kohta

14-07-2020 LIBE_PA(2020)654091 PE654.091v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

PROTOKOLL - Esmaspäev, 15. juuni 2020

10-07-2020 LIBE_PV(2020)06-15-1 PE653.823v01-00 LIBE

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–240 - Raporti projekt Tagasisaatmisdirektiivi rakendamisaruanne

10-07-2020 LIBE_AM(2020)655606 PE655.606v01-00 LIBE
Tineke STRIK

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 16. juuli 2020

10-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-16_1 PE655.642v01-00 LIBE

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–290 - Raporti projekt Dublini III määruse rakendamine

08-07-2020 LIBE_AM(2020)654089 PE654.089v01-00 LIBE
Fabienne KELLER

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–289 - Raporti projekt Meediavabaduse tugevdamise kohta: ajakirjanike kaitse Euroopas, vihakõne, desinformatsioon ja platvormide roll

07-07-2020 LIBE_AM(2020)654073 PE654.073v01-00 LIBE
Magdalena ADAMOWICZ

ARVAMUSE PROJEKT kliimamuutuste mõju kohta arengumaade haavatavatele elanikkonnarühmadele

06-07-2020 LIBE_PA(2020)653786 PE653.786v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

ARVAMUSE PROJEKT uue ELi-Aafrika strateegia ja partnerluse kohta kestliku ja kaasava arengu nimel

03-07-2020 LIBE_PA(2020)654056 PE654.056v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

PROTOKOLL - Esmaspäev, 16. detsember 2019

02-07-2020 LIBE_PV(2019)12-16-1 PE645.101v01-00 LIBE

RAPORTI PROJEKT ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta

01-07-2020 LIBE_PR(2020)653810 PE653.810v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 6. juuli 2020

01-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-06_1 PE654.020v01-00 LIBE

PROTOKOLL - Neljapäev, 4. juuni 2020

25-06-2020 LIBE_PV(2020)06-04-1 PE652.653v01-00 LIBE

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–267 - Raporti projekt Digiteenuste õigusakt ja põhiõigustega seoses tekkivad probleemid

24-06-2020 LIBE_AM(2020)653762 PE653.762v02-00 LIBE
Kris PEETERS