Please fill this field

Viimased dokumendid

Mõned dokumendid ei pruugi teie valitud keeles kättesaadavad olla. Sellisel juhul pakutakse teile automaatselt teist versiooni. Asendusversioonile osutab vastav ikoon. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 17 - Draft opinion 2019 discharge: European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA) EN

20-01-2021 LIBE_AM(2021)663241 PE663.241v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 31 - Draft opinion 2019 discharge: European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (EUROPOL) EN

20-01-2021 LIBE_AM(2021)663242 PE663.242v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 22 - Draft opinion 2019 discharge: General budget of the EU - European Commission EN

20-01-2021 LIBE_AM(2021)663243 PE663.243v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 11 - Draft opinion 2019 discharge: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) EN

19-01-2021 LIBE_AM(2021)663238 PE663.238v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 23 - Draft opinion 2019 discharge: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) EN

19-01-2021 LIBE_AM(2021)663239 PE663.239v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 26 - Draft opinion Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union agencies for the financial year 2019: performance, financial management and control EN

19-01-2021 LIBE_AM(2021)663240 PE663.240v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

OPINION on the implementation of Council Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation in light of the UNCRPD EN

15-01-2021 LIBE_AD(2021)658775 PE658.775v02-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

OPINION on human rights protection and the EU external migration policy EN

15-01-2021 LIBE_AD(2021)658862 PE658.862v02-00 LIBE
Sira REGO

AMENDMENTS 1 - 15 - Draft opinion 2019 discharge: European Union Agency for Crimial Justice Cooperation (Eurojust) EN

15-01-2021 LIBE_AM(2021)663245 PE663.245v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 21 - Draft opinion 2019 discharge: European Asylum Support Office (EASO) EN

15-01-2021 LIBE_AM(2021)663246 PE663.246v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 39 - Draft opinion 2019 discharge: European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX) EN

15-01-2021 LIBE_AM(2021)663247 PE663.247v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 12 - Draft opinion 2019 discharge: General budget of the EU - European Data Protection Supervisor EN

15-01-2021 LIBE_AM(2021)663248 PE663.248v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 15 - Draft opinion 2019 discharge: European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) EN

15-01-2021 LIBE_AM(2021)663249 PE663.249v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ARVAMUS ettevõtete vastutuse kohta keskkonnakahju eest

21-12-2020 LIBE_AD(2020)658919 PE658.919v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–169 - Resolutsiooni ettepaneku projekt Komisjoni hindamisaruanne isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamise kohta kaks aastat pärast selle jõustumist

21-12-2020 LIBE_AM(2020)663032 PE663.032v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 21 - Arvamuse projekt Euroopa digituleviku kujundamine: digitaalse ühtse turu toimimise tõkete kõrvaldamine ning tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides

15-12-2020 LIBE_AM(2020)662134 PE662.134v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

VAHERAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

15-12-2020 LIBE_PR(2020)662151 PE662.151v01-00 LIBE
Lukas MANDL

PROTOKOLL - Esmaspäev, 13. jaanuar 2020

11-12-2020 LIBE_PV(2020)01-13-1 PE646.797v01-00 LIBE

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

11-12-2020 LIBE_PA(2020)661916 PE661.916v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ARVAMUSE PROJEKT Eurojusti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

11-12-2020 LIBE_PA(2020)661918 PE661.918v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

RAPORT Dublini III määruse rakendamise kohta

08-12-2020 A9-0245/2020 PE648.425v03-00 LIBE
Fabienne KELLER

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

04-12-2020 LIBE_PA(2020)661914 PE661.914v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

04-12-2020 LIBE_PA(2020)661920 PE661.920v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu ametite 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll

04-12-2020 LIBE_PA(2020)661924 PE661.924v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor ja Euroopa Andmekaitsenõukogu

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661915 PE661.915v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661917 PE661.917v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661919 PE661.919v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661921 PE661.921v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661922 PE661.922v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ARVAMUSE PROJEKT Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661923 PE661.923v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ARVAMUS kliimamuutuste mõju kohta inimõigustele ja keskkonnakaitsjate rolli kohta selles küsimuses

02-12-2020 LIBE_AD(2020)658863 PE658.863v02-00 LIBE
Lena DÜPONT

RAPORTI PROJEKT Schengeni ala toimimist käsitleva aastaaruande kohta

02-12-2020 LIBE_PR(2020)661893 PE661.893v01-00 LIBE
Tanja FAJON

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–226 - Resolutsiooni ettepaneku projekt ELi julgeolekuliidu strateegia

30-11-2020 LIBE_AM(2020)660387 PE660.387v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

MUUDATUSETTEPANEKUD 58–218 - Raporti projekt ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ajutise erandi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ teatavatest sätetest seoses tehnoloogiaga, mida numbrivaba isikutevahelise side teenuse osutajad kasutavad isikuandmete ja muude andmete töötlemiseks, et võidelda internetis laste seksuaalse kuritarvitamise vastu

27-11-2020 LIBE_AM(2020)661791 PE661.791v01-00 LIBE
Birgit SIPPEL

ARVAMUS tehisintellektiga seonduvate küsimuste kohta, mis puudutavad rahvusvahelise õiguse tõlgendamist ja kohaldamist, niivõrd kui see mõjutab Euroopa Liitu tsiviil- ja sõjalise kasutuse vallas ning riigi pädevust väljaspool kriminaalõiguse kohaldamisala

23-11-2020 LIBE_AD(2020)652639 PE652.639v02-00 LIBE
Patryk JAKI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 67 - Arvamuse projekt Euroopa andmestrateegia

23-11-2020 LIBE_AM(2020)659076 PE659.076v01-00 LIBE
Marina KALJURAND

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–178 - Raporti projekt Rakendamisraport, mis käsitleb direktiivi 2013/32/EL (rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta) artiklit 43

19-11-2020 LIBE_AM(2020)660396 PE660.396v01-00 LIBE
Erik MARQUARDT

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa digituleviku kujundamise kohta: digitaalse ühtse turu toimimise tõkete kõrvaldamine ning tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides

19-11-2020 LIBE_PA(2020)660406 PE660.406v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–97 - Arvamuse projekt Inimõiguste kaitse ja ELi rändealane välispoliitika

17-11-2020 LIBE_AM(2020)660341 PE660.341v01-00 LIBE
Sira REGO

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ajutise erandi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ teatavatest sätetest seoses tehnoloogiaga, mida numbrivaba isikutevahelise side teenuse osutajad kasutavad isikuandmete ja muude andmete töötlemiseks, et võidelda internetis laste seksuaalse kuritarvitamise vastu

13-11-2020 LIBE_PR(2020)660288 PE660.288v01-00 LIBE
Birgit SIPPEL

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–138 - Raporti projekt Üldsuse juurdepääs dokumentidele (kodukorra artikli 122 lõige 7) – 2016.–2018. aasta aruanne

13-11-2020 LIBE_AM(2020)660295 PE660.295v01-00 LIBE
Ioan-Rareş BOGDAN

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–205 - Raporti projekt Seadusliku töörände uued viisid

12-11-2020 LIBE_AM(2020)659022 PE659.022v01-00 LIBE
Sylvie GUILLAUME

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–322 - Raporti projekt Direktiivi 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset, rakendamine

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660289 PE660.289v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

MUUDATUSETTEPANEKUD 323–511 - Raporti projekt Direktiivi 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset, rakendamine

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660291 PE660.291v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–89 - Arvamuse projekt Kliimamuutuste mõju inimõigustele ning keskkonnakaitsjate roll selles küsimuses

11-11-2020 LIBE_AM(2020)660268 PE660.268v01-00 LIBE
Lena DÜPONT

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa andmestrateegia kohta

09-11-2020 LIBE_PA(2020)659067 PE659.067v01-00 LIBE
Marina KALJURAND

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 61 - Arvamuse projekt Äriühingute vastutus keskkonnakahju eest

05-11-2020 LIBE_AM(2020)658928 PE658.928v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 69 - Arvamuse projekt Nõukogu direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) rakendamine ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni taustal

26-10-2020 LIBE_AM(2020)660074 PE660.074v01-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

RAPORTI PROJEKT Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 2013/32/EL (rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta) artikli 43 rakendamise kohta

23-10-2020 LIBE_PR(2020)660061 PE660.061v01-00 LIBE
Erik MARQUARDT

ARVAMUSE PROJEKT inimõiguste kaitse ja ELi rändealase välispoliitika kohta

21-10-2020 LIBE_PA(2020)658862 PE658.862v01-00 LIBE
Sira REGO

ARVAMUS kliimamuutuste mõju kohta arengumaade haavatavatele elanikkonnarühmadele

19-10-2020 LIBE_AD(2020)653786 PE653.786v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

RAPORTI PROJEKT direktiivi 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset, rakendamise kohta

16-10-2020 CJ01_PR(2020)658995 PE658.995v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

RAPORTI PROJEKT seadusliku töörände uute viiside kohta

09-10-2020 LIBE_PR(2020)657255 PE657.255v01-00 LIBE
Sylvie GUILLAUME

ARVAMUSE PROJEKT kliimamuutuste mõju kohta inimõigustele ja keskkonnakaitsjate rolli kohta selles küsimuses

09-10-2020 LIBE_PA(2020)658863 PE658.863v01-00 LIBE
Lena DÜPONT

ARVAMUS Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve projekti kohta

07-10-2020 LIBE_AD(2020)654091 PE654.091v02-00 LIBE
Karlo RESSLER