Najnowsze dokumenty

Niektóre z dokumentów mogą nie być dostępne w Twoim języku. W takim przypadku automatycznie proponowana będzie inna wersja językowa, widoczna w postaci odpowiedniej ikony. (e.g.: FR ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 30 listopada 2020 r. - Wtorek, 1 grudnia 2020 r.

24-11-2020 LIBE_OJ(2020)11-30_1 PE661.783v01-00 LIBE

DRAFT OPINION on shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving teh use of AI for European consumers EN

19-11-2020 LIBE_PA(2020)660406 PE660.406v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

AMENDMENTS 1 - 97 - Draft opinion Human rights protection and the EU external migration policy EN

17-11-2020 LIBE_AM(2020)660341 PE660.341v01-00 LIBE
Sira REGO

DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a temporary derogation from certain provisions of Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council as regards as the use of technologies by number-independent interpersonal communications service providers for the processing of personal and other data for the purpose of combatting child sexual abuse online EN

13-11-2020 LIBE_PR(2020)660288 PE660.288v01-00 LIBE
Birgit SIPPEL

AMENDMENTS 1 - 138 - Draft report Public Access to Documents (Rule 122(7)) – Annual report for the years 2016-2018 EN

13-11-2020 LIBE_AM(2020)660295 PE660.295v01-00 LIBE
Ioan-Rareş BOGDAN

AMENDMENTS 1 - 322 - Draft report Implementation of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims EN

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660289 PE660.289v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

AMENDMENTS 323 - 511 - Draft report Implementation of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims EN

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660291 PE660.291v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

AMENDMENTS 1 - 89 - Draft opinion The effects of climate change on human rights and the role of environmental defenders on this matter EN

11-11-2020 LIBE_AM(2020)660268 PE660.268v01-00 LIBE
Lena DÜPONT

PROJEKT OPINII w sprawie europejskiej strategii w zakresie danych

09-11-2020 LIBE_PA(2020)659067 PE659.067v01-00 LIBE
Marina KALJURAND

POPRAWKI 1 - 61 - Projekt opinii Odpowiedzialność przedsiębiorstw za szkody w środowisku

05-11-2020 LIBE_AM(2020)658928 PE658.928v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

POPRAWKI 1 - 69 - Projekt opinii Wdrożenie dyrektywy Rady 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy w świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

26-10-2020 LIBE_AM(2020)660074 PE660.074v01-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wdrożenia art. 43 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej

23-10-2020 LIBE_PR(2020)660061 PE660.061v01-00 LIBE
Erik MARQUARDT

PROJEKT OPINII w sprawie ochrony praw człowieka i zewnętrznej polityki migracyjnej UE

21-10-2020 LIBE_PA(2020)658862 PE658.862v01-00 LIBE
Sira REGO

OPINIA w sprawie wpływu zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się

19-10-2020 LIBE_AD(2020)653786 PE653.786v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wdrożenia dyrektywy 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar

16-10-2020 CJ01_PR(2020)658995 PE658.995v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie nowych sposobów legalnej migracji zarobkowej

09-10-2020 LIBE_PR(2020)657255 PE657.255v01-00 LIBE
Sylvie GUILLAUME

PROJEKT OPINII w sprawie wpływu zmiany klimatu na prawa człowieka i roli obrońców środowiska w tej kwestii

09-10-2020 LIBE_PA(2020)658863 PE658.863v01-00 LIBE
Lena DÜPONT

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

07-10-2020 LIBE_AD(2020)654091 PE654.091v02-00 LIBE
Karlo RESSLER

POPRAWKI 1 - 235 - Projekt sprawozdania Wdrażanie europejskiego nakazu aresztowania i procedur wydawania osób między państwami członkowskimi

07-10-2020 LIBE_AM(2020)658878 PE658.878v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

PROTOKÓŁ - Czwartek, 10 września 2020 r.

05-10-2020 LIBE_PV(2020)09-10-1 PE657.303v01-00 LIBE

PROJEKT OPINII w sprawie odpowiedzialności przedsiębiorstw za szkody w środowisku

05-10-2020 LIBE_PA(2020)658919 PE658.919v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

POPRAWKI 38 - 96 - Projekt sprawozdania Ustanowienie warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE oraz zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1862 i rozporządzenia (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658804 PE658.804v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

POPRAWKI 52 - 135 - Projekt sprawozdania Ustanowienie warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów ETIAS oraz zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1240, rozporządzenia (WE) nr 767/2008, rozporządzenia (UE) 2017/2226 i rozporządzenia (UE) 2018/1861

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658805 PE658.805v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

OPINIA w sprawie nowej strategii UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

29-09-2020 LIBE_AD(2020)654056 PE654.056v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

PROJEKT OPINII w sprawie wdrożenia dyrektywy Rady 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy w świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

29-09-2020 LIBE_PA(2020)658775 PE658.775v01-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

POPRAWKI 120 - 754 - Projekt sprawozdania Wspólne normy i procedury stosowane przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (wersja przekształcona)

28-09-2020 LIBE_AM(2020)658738 PE658.738v01-00 LIBE
Tineke STRIK

OPINIA zawierająca zalecenia dla Komisji dotyczące ram aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii

23-09-2020 LIBE_AD(2020)652296 PE652.296v02-00 LIBE
Assita KANKO

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 LIBE_AB(2020)657488 PE657.488v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 22 września 2020 r.

22-09-2020 DROI_OJ(2020)09-22_1 PE657.309v01-00 LIBE DROI

POPRAWKI 1 - 131 - Projekt opinii Wpływ zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się

14-09-2020 LIBE_AM(2020)657277 PE657.277v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wdrożenia europejskiego nakazu aresztowania i procedur wydawania osób między państwami członkowskimi

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655688 PE655.688v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do procedury umorzenia

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655715 PE655.715v01-00 LIBE
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego warunki dostępu do innych systemów informacyjnych UE oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1862 i rozporządzenie (UE) 2019/816

02-09-2020 LIBE_PR(2020)643218 PE643.218v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego warunki dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów ETIAS oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1240, rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (UE) 2017/2226 i rozporządzenie (UE) 2018/1861

02-09-2020 LIBE_PR(2020)655702 PE655.702v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

POPRAWKI 1 - 44 - Projekt opinii Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje

10-08-2020 LIBE_AM(2020)655893 PE655.893v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

POPRAWKI 1 - 82 - Projekt opinii Sztuczna inteligencja: kwestie wykładni i stosowania prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim dotyczy ono UE, w dziedzinie zastosowań cywilnych i wojskowych oraz kwestie kompetencji państwa poza wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych

28-07-2020 LIBE_AM(2020)654068 PE654.068v01-00 LIBE
Patryk JAKI

POPRAWKI 1 - 337 - Projekt sprawozdania Ustanowienie unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych

23-07-2020 LIBE_AM(2020)655630 PE655.630v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

OPINIA w sprawie europejskiej strategii na rzecz równouprawnienia płci

22-07-2020 LIBE_AD(2020)648624 PE648.624v02-00 LIBE
Evin INCIR

POPRAWKI 1 - 204 - Projekt sprawozdania Sztuczna inteligencja w prawie karnym i jej stosowanie przez policję i organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655659 PE655.659v01-00 LIBE
Petar VITANOV

POPRAWKI 1 - 86 - Projekt opinii Nowa strategia UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655708 PE655.708v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

OPINIA w sprawie sztucznej inteligencji w sektorze edukacji i kultury oraz w sektorze audiowizualnym

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v03-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

OPINIA zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650375 PE650.375v02-00 LIBE
Paul TANG

PROJEKT OPINII w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

14-07-2020 LIBE_PA(2020)654091 PE654.091v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 15 czerwca 2020 r.

10-07-2020 LIBE_PV(2020)06-15-1 PE653.823v01-00 LIBE

POPRAWKI 1 - 240 - Projekt sprawozdania Wdrożenie dyrektywy powrotowej

10-07-2020 LIBE_AM(2020)655606 PE655.606v01-00 LIBE
Tineke STRIK

POPRAWKI 1 - 290 - Projekt sprawozdania Wdrażanie rozporządzenia Dublin III

08-07-2020 LIBE_AM(2020)654089 PE654.089v01-00 LIBE
Fabienne KELLER

POPRAWKI 1 - 289 - Projekt sprawozdania Wzmocnienie wolności mediów – ochrona dziennikarzy w Europie, nawoływanie do nienawiści, dezinformacja i rola platform

07-07-2020 LIBE_AM(2020)654073 PE654.073v01-00 LIBE
Magdalena ADAMOWICZ

PROJEKT OPINII w sprawie wpływu zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się

06-07-2020 LIBE_PA(2020)653786 PE653.786v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

PROJEKT OPINII w sprawie nowej strategii UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

03-07-2020 LIBE_PA(2020)654056 PE654.056v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 16 grudnia 2019 r.

02-07-2020 LIBE_PV(2019)12-16-1 PE645.101v01-00 LIBE

PROJEKT SPRAWOZDANIA na temat ustanowienia unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych

01-07-2020 LIBE_PR(2020)653810 PE653.810v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

PROTOKÓŁ - Czwartek, 4 czerwca 2020 r.

25-06-2020 LIBE_PV(2020)06-04-1 PE652.653v01-00 LIBE

POPRAWKI 1 - 267 - Projekt sprawozdania Akt prawny o usługach cyfrowych i kwestie związane z prawami podstawowymi

24-06-2020 LIBE_AM(2020)653762 PE653.762v02-00 LIBE
Kris PEETERS

Opinia w sprawie projektu budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2020 r. – kontynuacja wsparcia na rzecz uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii, Libanie i Turcji w reakcji na kryzys w Syrii

23-06-2020 LIBE_AL(2020)653855 PE653.855v01-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

PROTOKÓŁ - Czwartek, 23 kwietnia 2020 r.

16-06-2020 LIBE_PV(2020)04-23-1 PE650.545v01-00 LIBE