Please fill this field

Najnovšie dokumenty

Niektoré z týchto dokumentov možno nie sú k dispozícii vo Vašom jazyku. Preto sa Vám automaticky navrhne iná verzia. Uvidíte to podľa ikony navrhovanej jazykovej verzie. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 15 - Draft opinion 2019 discharge: European Union Agency for Crimial Justice Cooperation (Eurojust) EN

15-01-2021 LIBE_AM(2021)663245 PE663.245v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 12 - Draft opinion 2019 discharge: General budget of the EU - European Data Protection Supervisor EN

15-01-2021 LIBE_AM(2021)663248 PE663.248v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

AMENDMENTS 1 - 15 - Draft opinion 2019 discharge: European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) EN

15-01-2021 LIBE_AM(2021)663249 PE663.249v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

STANOVISKO o zodpovednosti spoločností za škody na životnom prostredí

21-12-2020 LIBE_AD(2020)658919 PE658.919v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 169 - Návrh uznesenia Hodnotiaca správa Komisie o vykonávaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov dva roky po jeho uplatňovaní

21-12-2020 LIBE_AM(2020)663032 PE663.032v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 21 - Návrh stanoviska Formovanie digitálnej budúcnosti Európy: odstránenie prekážok fungovania digitálneho jednotného trhu a zlepšenie využívania umelej inteligencie pre európskych spotrebiteľov

15-12-2020 LIBE_AM(2020)662134 PE662.134v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

NÁVRH PREDBEŽNEJ SPRÁVY o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 168/2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva

15-12-2020 LIBE_PR(2020)662151 PE662.151v01-00 LIBE
Lukas MANDL

ZÁPISNICA - Pondelok, 13. januára 2020

11-12-2020 LIBE_PV(2020)01-13-1 PE646.797v01-00 LIBE

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2019

11-12-2020 LIBE_PA(2020)661916 PE661.916v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2019

11-12-2020 LIBE_PA(2020)661918 PE661.918v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

04-12-2020 LIBE_PA(2020)661914 PE661.914v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2019

04-12-2020 LIBE_PA(2020)661920 PE661.920v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2019: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

04-12-2020 LIBE_PA(2020)661924 PE661.924v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a Európsky výbor pre ochranu údajov

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661915 PE661.915v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2019

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661917 PE661.917v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

NÁVRH STANOVISKA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2019

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661919 PE661.919v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2019

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661921 PE661.921v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2019

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661922 PE661.922v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019

03-12-2020 LIBE_PA(2020)661923 PE661.923v01-00 LIBE
Caterina CHINNICI

STANOVISKO k vplyvu zmeny klímy na ľudské práva a úlohe ochrancov životného prostredia v tejto oblasti

02-12-2020 LIBE_AD(2020)658863 PE658.863v02-00 LIBE
Lena DÜPONT

NÁVRH SPRÁVY o výročnej správe o fungovaní schengenského priestoru

02-12-2020 LIBE_PR(2020)661893 PE661.893v01-00 LIBE
Tanja FAJON

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 226 - Návrh uznesenia o stratégii EÚ pre bezpečnostnú úniu

30-11-2020 LIBE_AM(2020)660387 PE660.387v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 58 – 218 - Návrh správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej výnimke z niektorých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania na spracúvanie osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online

27-11-2020 LIBE_AM(2020)661791 PE661.791v01-00 LIBE
Birgit SIPPEL

STANOVISKO k umelej inteligencii: otázky výkladu a uplatňovania medzinárodného práva, pokiaľ ide o EÚ, v oblastiach civilného a vojenského využitia a štátnej moci mimo rozsahu trestnej justície

23-11-2020 LIBE_AD(2020)652639 PE652.639v02-00 LIBE
Patryk JAKI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 67 - Návrh stanoviska Európska dátová stratégia

23-11-2020 LIBE_AM(2020)659076 PE659.076v01-00 LIBE
Marina KALJURAND

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 178 - Návrh správy Správa o vykonávaní článku 43 smernice 2013/32/EÚ o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany

19-11-2020 LIBE_AM(2020)660396 PE660.396v01-00 LIBE
Erik MARQUARDT

NÁVRH STANOVISKA k formovaniu digitálnej budúcnosti Európy: odstránenie prekážok fungovania jednotného digitálneho trhu a zlepšenie využívania umelej inteligencie pre európskych spotrebiteľov

19-11-2020 LIBE_PA(2020)660406 PE660.406v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 97 - Návrh stanoviska Ochrana ľudských práv a vonkajšia migračná politika EÚ

17-11-2020 LIBE_AM(2020)660341 PE660.341v01-00 LIBE
Sira REGO

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej výnimke z určitých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania na spracúvanie osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online

13-11-2020 LIBE_PR(2020)660288 PE660.288v01-00 LIBE
Birgit SIPPEL

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 138 - Návrh správy Prístup verejnosti k dokumentom (článok 122 ods. 7) – výročná správa za roky 2016 – 2018

13-11-2020 LIBE_AM(2020)660295 PE660.295v01-00 LIBE
Ioan-Rareş BOGDAN

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 205 - Návrh správy Nové možnosti legálnej migrácie pracovných síl

12-11-2020 LIBE_AM(2020)659022 PE659.022v01-00 LIBE
Sylvie GUILLAUME

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 322 - Návrh správy Vykonávanie smernice 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660289 PE660.289v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 323 – 511 - Návrh správy Vykonávanie smernice 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660291 PE660.291v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 89 - Návrh stanoviska Vplyv zmeny klímy na ľudské práva a úloha ochrancov životného prostredia v tejto oblasti

11-11-2020 LIBE_AM(2020)660268 PE660.268v01-00 LIBE
Lena DÜPONT

NÁVRH STANOVISKA k európskej dátovej stratégii

09-11-2020 LIBE_PA(2020)659067 PE659.067v01-00 LIBE
Marina KALJURAND

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 61 - Návrh stanoviska Zodpovednosť spoločností za škody na životnom prostredí

05-11-2020 LIBE_AM(2020)658928 PE658.928v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 69 - Návrh stanoviska Vykonávanie smernice Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, so zreteľom na UNCRPD

26-10-2020 LIBE_AM(2020)660074 PE660.074v01-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

NÁVRH SPRÁVY o vykonávaní článku 43 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany

23-10-2020 LIBE_PR(2020)660061 PE660.061v01-00 LIBE
Erik MARQUARDT

NÁVRH STANOVISKA k ochrane ľudských práv a vonkajšej migračnej politike EÚ

21-10-2020 LIBE_PA(2020)658862 PE658.862v01-00 LIBE
Sira REGO

STANOVISKO k vplyvu zmeny klímy na zraniteľné skupiny obyvateľstva v rozvojových krajinách

19-10-2020 LIBE_AD(2020)653786 PE653.786v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

NÁVRH SPRÁVY o vykonávaní smernice 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania

16-10-2020 CJ01_PR(2020)658995 PE658.995v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

NÁVRH SPRÁVY o nových spôsoboch legálnej migrácie pracovnej sily

09-10-2020 LIBE_PR(2020)657255 PE657.255v01-00 LIBE
Sylvie GUILLAUME

NÁVRH STANOVISKA k vplyvu zmeny klímy na ľudské práva a úlohe ochrancov životného prostredia v tejto oblasti

09-10-2020 LIBE_PA(2020)658863 PE658.863v01-00 LIBE
Lena DÜPONT

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021

07-10-2020 LIBE_AD(2020)654091 PE654.091v02-00 LIBE
Karlo RESSLER

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 235 - Návrh správy Vykonávanie európskeho zatykača a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi

07-10-2020 LIBE_AM(2020)658878 PE658.878v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

ZÁPISNICA - Štvrtok, 10. septembra 2020

05-10-2020 LIBE_PV(2020)09-10-1 PE657.303v01-00 LIBE

NÁVRH STANOVISKA k zodpovednosti spoločností za škody na životnom prostredí

05-10-2020 LIBE_PA(2020)658919 PE658.919v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 38 - 96 - Návrh správy Stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ a zmena nariadenia (EÚ) 2018/1862 a nariadenia (EÚ) 2018/xxx [ECRIS-TCN]

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658804 PE658.804v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 52 - 135 - Návrh správy ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely systému ETIAS a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1240, nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (EÚ) 2017/2226 a nariadenie (EÚ) 2018/1861

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658805 PE658.805v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

STANOVISKO k novej stratégii EÚ – Afrika: partnerstvo pre udržateľný a inkluzívny rozvoj

29-09-2020 LIBE_AD(2020)654056 PE654.056v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

NÁVRH STANOVISKA o vykonávaní smernice Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, so zreteľom na UNCRPD

29-09-2020 LIBE_PA(2020)658775 PE658.775v01-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 120 – 754 - Návrh správy Spoločné normy a postupy členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (prepracované znenie)

28-09-2020 LIBE_AM(2020)658738 PE658.738v01-00 LIBE
Tineke STRIK