Please fill this field

Paskutiniai dokumentai

Kai kurių iš šių dokumentų gali nebūti Jūsų kalba, todėl automatiškai bus pasiūlyta versija kita kalba. Prie tokių dokumentų rasite piktogramą, nurodančią siūlomą kalbinę versiją. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 15 March 2021 - Tuesday, 16 March 2021 EN

07-04-2021 TRAN_PV(2021)03-15-1 PE691.075v01-00 TRAN

PAKEITIMAI 1 - 164 - Pranešimo projektas Geležinkelių sauga ir signalizavimas: Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) diegimo padėties įvertinimas

29-03-2021 TRAN_AM(2021)691170 PE691.170v01-00 TRAN
Izaskun BILBAO BARANDICA

NUOMONĖS PROJEKTAS Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 347/2013

24-03-2021 TRAN_PA(2021)689672 PE689.672v01-00 TRAN
Paolo BORCHIA

PAKEITIMAI 1 - 97 - Nuomonės projektas Naujai traktuojama Atlanto vandenyno strategija

24-03-2021 TRAN_AM(2021)689854 PE689.854v01-00 TRAN
Izaskun BILBAO BARANDICA

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl trečiųjų šalių pažymėjimų pripažinimo pereinamojo laikotarpio priemonių iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2017/2397

24-03-2021 TRAN_PR(2021)691074 PE691.074v01-00 TRAN
Andris AMERIKS

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl 2021–2030 m. ES kelių eismo saugumo politikos programos – rekomendacijos dėl tolesnių žingsnių siekiant visiškai saugaus eismo vizijos

23-03-2021 TRAN_PR(2021)689693 PE689.693v01-00 TRAN
Elena KOUNTOURA

PRANEŠIMO PROJEKTAS Siekiant perspektyvaus vežimo vidaus vandenų keliais Europoje

23-03-2021 TRAN_PR(2021)689855 PE689.855v01-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2021 m. vasario 24 d. - Ketvirtadienis, 2021 m. vasario 25 d.

22-03-2021 TRAN_PV(2021)02-24-1 PE689.789v01-00 TRAN

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl darnaus ir išmanaus judumo strategijos

22-03-2021 TRAN_PR(2021)691072 PE691.072v01-00 TRAN

PAKEITIMAI 23 - 182 - Nuomonės projektas Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2030 m.

04-03-2021 TRAN_AM(2021)689639 PE689.639v01-00 TRAN
Rovana PLUMB

PRANEŠIMAS dėl ES tvaraus turizmo strategijos parengimo

03-03-2021 A9-0033/2021 PE657.187v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR
PAKEITIMAI

001-001

PAKEITIMAI 1 - 10 - Rekomendacijos antrajam svarstymui projektas Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos (nauja redakcija)

02-03-2021 TRAN_AM(2021)689552 PE689.552v01-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

NUOMONĖ Europos skaitmeninės ateities formavimas: kliūčių bendrajai skaitmeninei rinkai šalinimas ir dirbtinio intelekto (DI) naudojimo gerinimas siekiant naudos vartotojams ES

01-03-2021 TRAN_AD(2021)660188 PE660.188v02-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

NUOMONĖ dėl aplinkos oro kokybės direktyvų – Direktyvos 2004/107/EB ir Direktyvos 2008/50/EB – įgyvendinimo

26-02-2021 TRAN_AD(2021)659025 PE659.025v02-00 TRAN
Carlo FIDANZA

NUOMONĖ dėl Europos energetikos sistemų integracijos strategijos

26-02-2021 TRAN_AD(2021)660213 PE660.213v02-00 TRAN
Elena KOUNTOURA

NUOMONĖ dėl 2022 m. biudžeto gairių – III skirsnis

26-02-2021 TRAN_AD(2021)663390 PE663.390v02-00 TRAN
Isabel GARCÍA MUÑOZ

NUOMONĖ dėl Europos strategijos dėl vandenilio

25-02-2021 TRAN_AD(2021)660164 PE660.164v03-00 TRAN
Georg MAYER

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl geležinkelių saugos ir signalizavimo: Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) diegimo padėties įvertinimas

24-02-2021 TRAN_PR(2021)680983 PE680.983v01-00 TRAN
Izaskun BILBAO BARANDICA

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Islandijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl laiko apribojimų, taikomų orlaivių su įgula teikimo susitarimams, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

22-02-2021 TRAN_PR(2021)680980 PE680.980v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl naujai traktuojamos Atlanto vandenyno strategijos

22-02-2021 TRAN_PA(2021)689483 PE689.483v01-00 TRAN
Izaskun BILBAO BARANDICA

PAKEITIMAI 1 - 141 - Nuomonės projektas Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbotuojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra

15-02-2021 TRAN_AM(2021)681011 PE681.011v01-00 TRAN
Marianne VIND

PAKEITIMAI 708 - 927 - Pranešimo projektas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimo (nauja redakcija)

09-02-2021 TRAN_AM(2021)680905 PE680.905v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2021 m. sausio 25 d. - Antradienis, 2021 m. sausio 26 d.

08-02-2021 TRAN_PV(2021)01-25-1 PE680.755v01-00 TRAN

PAKEITIMAI 330 - 707 - Pranešimo projektas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimo (nauja redakcija)

08-02-2021 TRAN_AM(2021)680885 PE680.885v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

PAKEITIMAI 1–83 - Nuomonės projektas 2022 m. biudžeto gairės. III skirsnis

08-02-2021 TRAN_AM(2021)680950 PE680.950v01-00 TRAN
Isabel GARCÍA MUÑOZ

PAKEITIMAI 16–329 - Pranešimo projektas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimo (nauja redakcija)

05-02-2021 TRAN_AM(2021)680868 PE680.868v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

PAKEITIMAI 28–217 - Pranešimo projektas Iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2018/1139 nuostatos dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros kompetencijos atlikti Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos funkcijas

02-02-2021 TRAN_AM(2021)680873 PE680.873v01-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

01-02-2021 TRAN_AD(2021)660089 PE660.089v02-00 TRAN
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl naujos bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2030 m. pasiūlymas pagrįstas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 192 straipsnio 3 dalimi.

01-02-2021 TRAN_PA(2021)661992 PE661.992v01-00 TRAN
Rovana PLUMB

NUOMONĖ dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ (aviacija ir aplinka) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

29-01-2021 TRAN_AD(2021)660090 PE660.090v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

29-01-2021 TRAN_AD(2021)660275 PE660.275v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

NUOMONĖ dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

29-01-2021 TRAN_AD(2021)660276 PE660.276v03-00 TRAN
Maria GRAPINI

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

29-01-2021 TRAN_AD(2021)660296 PE660.296v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

NUOMONĖ dėl sanglaudos politikos ir regioninių aplinkos strategijų kovojant su klimato kaita

28-01-2021 TRAN_AD(2021)655927 PE655.927v02-00 TRAN
Gheorghe FALCĂ

NUOMONĖ dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

28-01-2021 TRAN_AD(2021)660163 PE660.163v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

Nuomonė dėl pritarimo Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimui

28-01-2021 TRAN_AL(2021)663378 PE663.378v01-00 TRAN
Johan DANIELSSON

NUOMONĖ dėl Europos duomenų strategijos

27-01-2021 TRAN_AD(2021)652598 PE652.598v02-00 TRAN
Roman HAIDER

REKOMENDACIJOS ANTRAJAM SVARSTYMUI PROJEKTAS dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija)

27-01-2021 TRAN_PR(2021)663272 PE663.272v01-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

NUOMONĖ dėl bendrosios įmonės SESAR 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

26-01-2021 TRAN_AD(2021)660390 PE660.390v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl 2022 m. biudžeto gairių – III skirsnis

25-01-2021 TRAN_PA(2021)663390 PE663.390v01-00 TRAN
Isabel GARCÍA MUÑOZ

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2021 m. sausio 11 d.

22-01-2021 TRAN_PV(2021)01-11-1 PE663.226v01-00 TRAN

PAKEITIMAI 1 - 83 - Nuomonės projektas Aplinkos oro kokybės direktyvų – Direktyvos 2004/107/EB ir Direktyvos 2008/50/EB – įgyvendinimas

18-01-2021 TRAN_AM(2021)663275 PE663.275v01-00 TRAN
Carlo FIDANZA

NUOMONĖS PROJEKTAS Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra

06-01-2021 TRAN_PA(2021)663114 PE663.114v01-00 TRAN
Marianne VIND

DARBO DOKUMENTAS dėl atnaujinto Komisijos pasiūlymo dėl Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimo (nauja redakcija) su pranešėjo pakeitimais (COM(2020)0579 – C9-0334(2020) – 2013/0186(COD))

21-12-2020 TRAN_DT(2020)662138 PE662.138v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2018/1139 nuostatos dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros kompetencijos atlikti Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos funkcijas

15-12-2020 TRAN_PR(2020)660310 PE660.310v01-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

PAKEITIMAI 1 - 19 - Nuomonės projektas 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662058 PE662.058v01-00 TRAN
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

PAKEITIMAI 1 - 5 - Nuomonės projektas 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendroji įmonė „Švarus dangus“. Aviacija ir aplinka (CLEAN SKY)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662059 PE662.059v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

PAKEITIMAI 1 - 16 - Nuomonės projektas 2019 finansinių metų Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) biudžeto įvykdymo patvirtinimas

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662126 PE662.126v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

PAKEITIMAI 1 - 6 - Nuomonės projektas 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelių bendroji įmonė („Shift2Rail“)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662127 PE662.127v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

PAKEITIMAI 1 - 9 - Nuomonės projektas 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR (Saugi oro navigacija)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662139 PE662.139v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

PAKEITIMAI 1 - 10 - Nuomonės projektas 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662141 PE662.141v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

PAKEITIMAI 1 - 10 - Nuomonės projektas 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (ESGA)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662142 PE662.142v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. lapkričio 30 d. - Antradienis, 2020 m. gruodžio 1 d.

11-12-2020 TRAN_PV(2020)11-30-1 PE661.910v01-00 TRAN

PAKEITIMAI 1 - 87 - Nuomonės projektas Europos skaitmeninės ateities kūrimas: kliūčių bendrajai skaitmeninei rinkai šalinimas ir dirbtinio intelekto (DI) naudojimo gerinimas siekiant naudos vartotojams ES

10-12-2020 TRAN_AM(2020)662047 PE662.047v01-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

PAKEITIMAI 1–216 - Nuomonės projektas Europos strategija dėl vandenilio

09-12-2020 TRAN_AM(2020)661930 PE661.930v01-00 TRAN
Georg MAYER

PAKEITIMAI 1 - 71 - Nuomonės projektas Europos energetikos sistemos integracijos strategija

07-12-2020 TRAN_AM(2020)661961 PE661.961v01-00 TRAN
Elena KOUNTOURA

PAKEITIMAI 1–130 - Pranešimo projektas Techninės apžiūros dokumentų rinkinyje pateikiamų kelių eismo saugos aspektų įgyvendinimo ataskaita

07-12-2020 TRAN_AM(2020)661964 PE661.964v01-00 TRAN
Benoît LUTGEN

NUOMONĖ dėl glaudesnių sąsajų ir ES ir Azijos santykių

02-12-2020 TRAN_AD(2020)657369 PE657.369v02-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

02-12-2020 TRAN_PA(2020)660276 PE660.276v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl aplinkos oro kokybės direktyvų – Direktyvos 2004/107/EB ir Direktyvos 2008/50/EB – įgyvendinimo

30-11-2020 TRAN_PA(2020)659025 PE659.025v01-00 TRAN
Carlo FIDANZA

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

20-11-2020 TRAN_PA(2020)660089 PE660.089v01-00 TRAN
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ (aviacija ir aplinka) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660090 PE660.090v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660163 PE660.163v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

PROTOKOLAS - Antradienis, 2020 m. lapkričio 10 d.

19-11-2020 TRAN_PV(2020)11-10-1 PE660.270v01-00 TRAN

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660275 PE660.275v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660296 PE660.296v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl bendrosios įmonės SESAR 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660390 PE660.390v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

PAKEITIMAI 1–126 - Nuomonės projektas Europos duomenų strategija

12-11-2020 TRAN_AM(2020)660081 PE660.081v01-00 TRAN
Roman HAIDER