Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

OPINION on A European strategy for energy system integration EN

26-02-2021 TRAN_AD(2021)660213 PE660.213v02-00 TRAN
Έλενα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

OPINION on Guidelines for the 2022 Budget - Section III EN

26-02-2021 TRAN_AD(2021)663390 PE663.390v02-00 TRAN
Isabel GARCÍA MUÑOZ

OPINION on a European Strategy for Hydrogen EN

25-02-2021 TRAN_AD(2021)660164 PE660.164v02-00 TRAN
Georg MAYER

DRAFT REPORT on Railway safety and signalling: Assessing the state of play of the European Rail Traffic Management System (ERTMS) deployment EN

24-02-2021 TRAN_PR(2021)680983 PE680.983v01-00 TRAN
Izaskun BILBAO BARANDICA

DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement with Respect to Time Limitations on Arrangements for the Provision of Aircraft with Crew between the European Union, the United States of America, Iceland, and the Kingdom of Norway EN

22-02-2021 TRAN_PR(2021)680980 PE680.980v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

DRAFT OPINION on a new approach to the Atlantic maritime strategy EN

22-02-2021 TRAN_PA(2021)689483 PE689.483v01-00 TRAN
Izaskun BILBAO BARANDICA

AMENDMENTS 1 - 141 - Draft opinion Fair working conditions, rights and social protection for platform workers - New forms of employment linked to digital development EN

15-02-2021 TRAN_AM(2021)681011 PE681.011v01-00 TRAN
Marianne VIND

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 708 - 927 - Σχέδιο έκθεσης Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (αναδιατύπωση)

09-02-2021 TRAN_AM(2021)680905 PE680.905v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 - Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

08-02-2021 TRAN_PV(2021)01-25-1 PE680.755v01-00 TRAN

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 330 - 707 - Σχέδιο έκθεσης Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (αναδιατύπωση)

08-02-2021 TRAN_AM(2021)680885 PE680.885v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 83 - Σχέδιο γνωμοδότησης Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2022 - Τμήμα III

08-02-2021 TRAN_AM(2021)680950 PE680.950v01-00 TRAN
Isabel GARCÍA MUÑOZ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 16 - 329 - Σχέδιο έκθεσης Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (αναδιατύπωση)

05-02-2021 TRAN_AM(2021)680868 PE680.868v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 28 - 217 - Σχέδιο έκθεσης Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 όσον αφορά την αρμοδιότητα του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας να ενεργεί ως φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

02-02-2021 TRAN_AM(2021)680873 PE680.873v01-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, Τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

01-02-2021 TRAN_AD(2021)660089 PE660.089v02-00 TRAN
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030

01-02-2021 TRAN_PA(2021)661992 PE661.992v01-00 TRAN
Rovana PLUMB

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης - Αεροναυτική και Περιβάλλον (Clean Sky) για το οικονομικό έτος 2019

29-01-2021 TRAN_AD(2021)660090 PE660.090v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2019

29-01-2021 TRAN_AD(2021)660275 PE660.275v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2019

29-01-2021 TRAN_AD(2021)660276 PE660.276v03-00 TRAN
Maria GRAPINI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019

29-01-2021 TRAN_AD(2021)660296 PE660.296v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πολιτική συνοχής και τις περιφερειακές στρατηγικές για το περιβάλλον στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

28-01-2021 TRAN_AD(2021)655927 PE655.927v02-00 TRAN
Gheorghe FALCĂ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2019

28-01-2021 TRAN_AD(2021)660163 PE660.163v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

Γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου

28-01-2021 TRAN_AL(2021)663378 PE663.378v01-00 TRAN
Johan DANIELSSON

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα

27-01-2021 TRAN_AD(2021)652598 PE652.598v02-00 TRAN
Roman HAIDER

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (αναδιατύπωση)

27-01-2021 TRAN_PR(2021)663272 PE663.272v01-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2019

26-01-2021 TRAN_AD(2021)660390 PE660.390v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2022 - Τμήμα III

25-01-2021 TRAN_PA(2021)663390 PE663.390v01-00 TRAN
Isabel GARCÍA MUÑOZ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

22-01-2021 TRAN_PV(2021)01-11-1 PE663.226v01-00 TRAN

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 83 - Σχέδιο γνωμοδότησης Εφαρμογή των οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα: οδηγία 2004/107/ΕΚ και οδηγία 2008/50/ΕΚ

18-01-2021 TRAN_AM(2021)663275 PE663.275v01-00 TRAN
Carlo FIDANZA

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με δίκαιες εργασιακές συνθήκες, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους σε πλατφόρμα - Νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη

06-01-2021 TRAN_PA(2021)663114 PE663.114v01-00 TRAN
Marianne VIND

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την επικαιροποιημένη πρόταση της Επιτροπής για την «υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (αναδιατύπωση)» με τροποποιήσεις από τον εισηγητή (COM (2020) 0579 — C9-0334 (2020) — 2013/0186 (COD))

21-12-2020 TRAN_DT(2020)662138 PE662.138v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 όσον αφορά την αρμοδιότητα του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας να ενεργεί ως φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

15-12-2020 TRAN_PR(2020)660310 PE660.310v01-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 19 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2019 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662058 PE662.058v01-00 TRAN
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 5 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση – Αεροναυτική και Περιβάλλον (Clean Sky)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662059 PE662.059v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 16 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662126 PE662.126v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 6 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (Shift2Rail)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662127 PE662.127v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 9 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση - Ασφάλεια της αεροναυτιλίας (SESAR)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662139 PE662.139v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 10 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662141 PE662.141v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 10 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2019: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662142 PE662.142v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 - Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

11-12-2020 TRAN_PV(2020)11-30-1 PE661.910v01-00 TRAN

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 87 - Σχέδιο γνωμοδότησης Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: άρση των φραγμών στη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και βελτίωση της χρήσης της ΤΝ για τους Ευρωπαίους καταναλωτές

10-12-2020 TRAN_AM(2020)662047 PE662.047v01-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 216 - Σχέδιο γνωμοδότησης Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο

09-12-2020 TRAN_AM(2020)661930 PE661.930v01-00 TRAN
Georg MAYER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 71 - Σχέδιο γνωμοδότησης Στρατηγική της ΕΕ για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος

07-12-2020 TRAN_AM(2020)661961 PE661.961v01-00 TRAN
Έλενα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 130 - Σχέδιο έκθεσης Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τις πτυχές της οδικής ασφάλειας της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο

07-12-2020 TRAN_AM(2020)661964 PE661.964v01-00 TRAN
Benoît LUTGEN

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη συνδεσιμότητα και τις σχέσεις ΕΕ-Ασίας

02-12-2020 TRAN_AD(2020)657369 PE657.369v02-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2019

02-12-2020 TRAN_PA(2020)660276 PE660.276v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα: οδηγία 2004/107/ΕΚ και οδηγία 2008/50/ΕΚ

30-11-2020 TRAN_PA(2020)659025 PE659.025v01-00 TRAN
Carlo FIDANZA

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, Τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

20-11-2020 TRAN_PA(2020)660089 PE660.089v01-00 TRAN
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης - Αεροναυτική και Περιβάλλον (Clean Sky) για το οικονομικό έτος 2019

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660090 PE660.090v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2019

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660163 PE660.163v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020

19-11-2020 TRAN_PV(2020)11-10-1 PE660.270v01-00 TRAN

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2019

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660275 PE660.275v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660296 PE660.296v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2019

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660390 PE660.390v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 126 - Σχέδιο γνωμοδότησης Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα

12-11-2020 TRAN_AM(2020)660081 PE660.081v01-00 TRAN
Roman HAIDER

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία

10-11-2020 TRAN_AD(2020)655632 PE655.632v02-00 TRAN
Jutta PAULUS

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τις πτυχές της οδικής ασφάλειας της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο

10-11-2020 TRAN_PR(2020)658889 PE658.889v01-00 TRAN
Benoît LUTGEN

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο

10-11-2020 TRAN_PA(2020)660164 PE660.164v01-00 TRAN
Georg MAYER

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020 - Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

10-11-2020 TRAN_PV(2020)10-28-2 PE660.168v01-00 TRAN

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: άρση των φραγμών στη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και βελτίωση της χρήσης της ΤΝ για τους Ευρωπαίους καταναλωτές

10-11-2020 TRAN_PA(2020)660188 PE660.188v01-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 452 - Σχέδιο έκθεσης Θέσπιση στρατηγικής της ΕΕ για βιώσιμο τουρισμό

10-11-2020 TRAN_AM(2020)660207 PE660.207v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 238 - Σχέδιο έκθεσης Τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα για πιο αποδοτικές και καθαρές θαλάσσιες μεταφορές

09-11-2020 TRAN_AM(2020)660197 PE660.197v01-00 TRAN
Karima DELLI

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος

09-11-2020 TRAN_PA(2020)660213 PE660.213v01-00 TRAN
Έλενα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

05-11-2020 TRAN_AD(2020)653990 PE653.990v03-00 TRAN
Roberts ZĪLE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

27-10-2020 TRAN_PV(2020)10-12-1 PE658.996v01-00 TRAN

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ

20-10-2020 TRAN_AD(2020)652524 PE652.524v03-00 TRAN
João FERREIRA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 72 - Σχέδιο γνωμοδότησης Συνδεσιμότητα και σχέσεις ΕΕ-Ασίας

14-10-2020 TRAN_AM(2020)658991 PE658.991v01-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ με θέμα «Θέσπιση στρατηγικής της ΕΕ για βιώσιμο τουρισμό»

12-10-2020 TRAN_PR(2020)657187 PE657.187v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU

08-10-2020 TRAN_AD(2020)653989 PE653.989v05-00 TRAN
Tom BERENDSEN

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

08-10-2020 TRAN_AD(2020)654050 PE654.050v03-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας

08-10-2020 TRAN_PR(2020)657272 PE657.272v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR