Please fill this field

Najnovšie dokumenty

Niektoré z týchto dokumentov možno nie sú k dispozícii vo Vašom jazyku. Preto sa Vám automaticky navrhne iná verzia. Uvidíte to podľa ikony navrhovanej jazykovej verzie. (e.g.: FR ).

PROJET DE RAPPORT sur une nouvelle approche de la stratégie maritime pour la région atlantique FR

29-04-2021 REGI_PR(2021)689656 PE689.656v01-00 REGI
Younous OMARJEE

PROJET DE RAPPORT Vers un renforcement du partenariat avec les régions ultrapériphériques de l’Union FR

29-04-2021 REGI_PR(2021)689837 PE689.837v01-00 REGI
Stéphane BIJOUX

MINUTES - Thursday, 22 April 2021 EN

22-04-2021 REGI_PV(2021)04-22-1 PE691.431v01-00 REGI

Opinion on the Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Greece and France in relation to natural disasters and to Albania, Austria, Belgium, Croatia, Czechia, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Romania, Serbia, Spain in relation to a public health emergency EN

21-04-2021 REGI_AL(2021)691448 PE691.448v01-00 REGI
Younous OMARJEE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 58 - 376 - Návrh správy Zriadenie pobrexitovej adaptačnej rezervy

31-03-2021 REGI_AM(2021)691144 PE691.144v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 347/2013

29-03-2021 REGI_PA(2021)691110 PE691.110v01-00 REGI
Vlad-Marius BOTOŞ
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 29-04-2021

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 377 - 378 - Návrh správy Zriadenie pobrexitovej adaptačnej rezervy

26-03-2021 REGI_AM(2021)691145 PE691.145v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Rady o systéme dane „octroi de mer“ vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch, ktorým sa mení rozhodnutie č. 940/2014/EÚ

23-03-2021 REGI_PR(2021)691091 PE691.091v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ZÁPISNICA - Utorok, 16. marca 2021

16-03-2021 REGI_PV(2021)03-16-1 PE689.875v02-00 REGI

Stanovisko k návrhu správy o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2022, oddiel III – Komisia

03-03-2021 REGI_AL(2021)689646 PE689.646v01-00 REGI
Younous OMARJEE

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje pobrexitová adaptačná rezerva

02-03-2021 REGI_PR(2021)680711 PE680.711v01-00 REGI
Pascal ARIMONT
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 24-03-2021

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019 – Európska komisia

25-02-2021 REGI_AD(2021)662007 PE662.007v02-00 REGI
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

Stanovisku k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík: ročná stratégia udržateľného rastu na rok 2021, COM(2020) 575

25-02-2021 REGI_AL(2021)689495 PE689.495v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ZÁPISNICA - Streda, 24. februára 2021

24-02-2021 REGI_PV(2021)02-24-1 PE689.657v01-00 REGI

ZÁPISNICA - Pondelok, 1. februára 2021

19-02-2021 REGI_PV(2021)02-01-1 PE680.861v04-00 REGI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 288 - Návrh správy Zvrátenie demografických trendov v regiónoch EÚ pomocou nástrojov politiky súdržnosti

09-02-2021 REGI_AM(2021)680966 PE680.966v01-00 REGI
Daniel BUDA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 152 - Návrh správy Preskúmanie Fondu solidarity Európskej únie

03-02-2021 REGI_AM(2021)663294 PE663.294v02-00 REGI
Younous OMARJEE

Stanovisko k uzavretiu Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností v mene Únie

01-02-2021 REGI_AL(2021)680726 PE680.726v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 53 - Návrh stanoviska Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

21-01-2021 REGI_AM(2021)663391 PE663.391v01-00 REGI
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

ZÁPISNICA - Štvrtok, 14. januára 2021

14-01-2021 REGI_PV(2021)01-14-1 PE663.381v01-00 REGI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 221 - Návrh správy Politika súdržnosti a regionálne stratégie v oblasti životného prostredia v boji proti zmene klímy

13-01-2021 REGI_AM(2021)663150 PE663.150v01-00 REGI
Tonino PICULA

NÁVRH SPRÁVY o zvrátení demografických trendov v regiónoch EÚ pomocou nástrojov politiky súdržnosti

22-12-2020 REGI_PR(2020)663033 PE663.033v01-00 REGI
Daniel BUDA
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-02-2021

ZÁPISNICA - Piatok, 18. decembra 2020

18-12-2020 REGI_PV(2020)12-18-1 PE663.132v01-00 REGI

NÁVRH SPRÁVY o preskúmaní Fondu solidarity Európskej únie

17-12-2020 REGI_PR(2020)661876 PE661.876v01-00 REGI
Younous OMARJEE
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-01-2021

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 194 - Návrh správy Rodový rozmer politiky súdržnosti

14-12-2020 REGI_AM(2020)662029 PE662.029v01-00 REGI
Monika VANA

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019 – Európska komisia

08-12-2020 REGI_PA(2020)662007 PE662.007v01-00 REGI
Isabel BENJUMEA BENJUMEA
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 21-01-2021

ZÁPISNICA - Štvrtok, 3. decembra 2020

03-12-2020 REGI_PV(2020)12-03-1 PE661.941v01-00 REGI

ZÁPISNICA - Štvrtok, 15. októbra 2020

17-11-2020 REGI_PV(2020)10-15-1 PE660.060v02-00 REGI

NÁVRH SPRÁVY o politike súdržnosti a regionálnych stratégiách v oblasti životného prostredia v boji proti zmene klímy

13-11-2020 REGI_PR(2020)660259 PE660.259v01-00 REGI
Tonino PICULA
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-01-2021

NÁVRH SPRÁVY o rodovom rozmere politiky súdržnosti

12-11-2020 REGI_PR(2020)660209 PE660.209v01-00 REGI
Monika VANA
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-12-2020

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

10-11-2020 REGI_OJ(2020)11 PE660.196 REGI

ZÁPISNICA - Utorok, 10. novembra 2020

10-11-2020 REGI_PV(2020)11-10-1 PE660.320v01-00 REGI

Stanovisko k mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Chorvátsku a Poľsku v súvislosti so živelnou pohromou a poskytnutia zálohových platieb pre Grécko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko a Španielsko v súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia

23-10-2020 REGI_AL(2020)659000 PE659.000v01-00 REGI
Younous OMARJEE

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

12-10-2020 REGI_AD(2020)658720 PE658.720v01-00 REGI
Corina CREȚU

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úverovom nástroji pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie

01-10-2020 REGI_AD(2020)658810 PE658.810v01-00 REGI
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

STANOVISKO k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021

30-09-2020 REGI_AD(2020)653814 PE653.814v02-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

ZÁPISNICA - Štvrtok, 24. septembra 2020

24-09-2020 REGI_PV(2020)09-24-1 PE658.771v01-00 REGI

Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v prípade pridružených odvetví stavby lodí v Galícii

21-09-2020 REGI_AL(2020)657432 PE657.432v01-00 REGI
Younous OMARJEE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 247 - Návrh stanoviska Zriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

11-09-2020 REGI_AM(2020)655985 PE655.985v02-00 REGI
Corina CREȚU

STANOVISKO k novej priemyselnej stratégii pre Európu

09-09-2020 REGI_AD(2020)652349 PE652.349v02-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

ZÁPISNICA - Pondelok, 7. septembra 2020

07-09-2020 REGI_PV(2020)09-07-1 PE657.300v01-00 REGI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 55 - Návrh stanoviska Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely

01-09-2020 REGI_AM(2020)657144 PE657.144v01-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 115 - Návrh stanoviska Úverový nástroj pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie

31-08-2020 REGI_AM(2020)655979 PE655.979v01-00 REGI
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion

26-08-2020 REGI_PR(2020)655900 PE655.900v01-00 REGI
Younous OMARJEE

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Rady o dani AIEM uplatniteľnej na Kanárskych ostrovoch

26-08-2020 REGI_PR(2020)655929 PE655.929v01-00 REGI
Younous OMARJEE

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 940/2014/EÚ o systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania

26-08-2020 REGI_PR(2020)655930 PE655.930v01-00 REGI
Younous OMARJEE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 36 – 257 - Návrh správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU)

22-07-2020 REGI_AM(2020)655753 PE655.753v01-00 REGI
Constanze KREHL Andrey NOVAKOV

ZÁPISNICA - Štvrtok, 16. júla 2020

16-07-2020 REGI_PV(2020)07-16-1 PE657.327v01-00 REGI

ZÁPISNICA - Štvrtok, 16. júla 2020

16-07-2020 REGI_PV(2020)07-16-2 PE657.328v01-00 REGI

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku železníc (2021)

13-07-2020 REGI_AD(2020)652352 PE652.352v02-00 REGI
Martina MICHELS

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis)

10-07-2020 REGI_AD(2020)652420 PE652.420v02-00 REGI
Caroline ROOSE

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Portugalsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane na určité alkoholické výrobky vyrábané v autonómnych oblastiach Madeira a Azory

07-07-2020 REGI_PR(2020)654017 PE654.017v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ZÁPISNICA - Pondelok, 6. júla 2020

06-07-2020 REGI_PV(2020)07-06-1 PE655.636v01-00 REGI

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU)

01-07-2020 REGI_PR(2020)654026 PE654.026v01-00 REGI
Constanze KREHL Andrey NOVAKOV
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 22-07-2020

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 125 - Návrh stanoviska Nová priemyselná stratégia pre Európu

15-06-2020 REGI_AM(2020)653785 PE653.785v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

NÁVRH STANOVISKA k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – oddiel III

15-06-2020 REGI_PA(2020)653814 PE653.814v01-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 01-09-2020