Please fill this field

Najnovšie dokumenty

Niektoré z týchto dokumentov možno nie sú k dispozícii vo Vašom jazyku. Preto sa Vám automaticky navrhne iná verzia. Uvidíte to podľa ikony navrhovanej jazykovej verzie. (e.g.: FR ).

MINUTES - Tuesday, 13 July 2021 EN

13-07-2021 REGI_PV(2021)07-13-1 PE696.286v01-00 REGI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 347/2013

22-06-2021 REGI_AD(2021)691110 PE691.110v02-00 REGI
Vlad-Marius BOTOŞ

ZÁPISNICA - Utorok, 15. júna 2021

15-06-2021 REGI_PV(2021)06-15-1 PE694.947v01-00 REGI

ZÁPISNICA - Utorok, 25. mája 2021

10-06-2021 REGI_PV(2021)05-25-1 PE693.631v02-00 REGI

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku

08-06-2021 REGI_PR(2021)692951 PE692.951v02-00 REGI
Constanze KREHL Andrey NOVAKOV

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde

04-06-2021 REGI_PR(2021)692949 PE692.949v02-00 REGI
Andrea COZZOLINO

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov

04-06-2021 REGI_PR(2021)693556 PE693.556v02-00 REGI
Pascal ARIMONT

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 136 - Návrh správy Nový prístup k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu

03-06-2021 REGI_AM(2021)693733 PE693.733v01-00 REGI
Younous OMARJEE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 208 - Návrh správy o posilnení partnerstva s najvzdialenejšími regiónmi Únie

02-06-2021 REGI_AM(2021)693637 PE693.637v01-00 REGI
Stéphane BIJOUX

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 51 – 412 - Návrh stanoviska Usmernenia pre transeurópsku energetickú infraštruktúru a zrušenie nariadenia (EÚ) č. 347/2013

30-04-2021 REGI_AM(2021)692632 PE692.632v01-00 REGI
Vlad-Marius BOTOŞ

NÁVRH SPRÁVY o novom prístupe k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu

29-04-2021 REGI_PR(2021)689656 PE689.656v01-00 REGI
Younous OMARJEE
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 03-06-2021

NÁVRH SPRÁVY o posilnení partnerstva s najvzdialenejšími regiónmi Únie

29-04-2021 REGI_PR(2021)689837 PE689.837v01-00 REGI
Stéphane BIJOUX
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 31-05-2021

ZÁPISNICA - Štvrtok, 22. apríla 2021

22-04-2021 REGI_PV(2021)04-22-1 PE691.431v01-00 REGI

Stanovisko k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku a Francúzsku v súvislosti so živelnými pohromami a Albánsku, Belgicku, Česku, Čiernej Hore, Estónsku, Francúzsku, Grécku, Chorvátsku, Írsku, Lotyšsku, Litve, Luxembursku, Maďarsku, Nemecku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku, Srbsku, Španielsku a Taliansku v súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia

21-04-2021 REGI_AL(2021)691448 PE691.448v01-00 REGI
Younous OMARJEE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 58 - 376 - Návrh správy Zriadenie pobrexitovej adaptačnej rezervy

31-03-2021 REGI_AM(2021)691144 PE691.144v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 347/2013

29-03-2021 REGI_PA(2021)691110 PE691.110v01-00 REGI
Vlad-Marius BOTOŞ
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 29-04-2021

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 377 - 378 - Návrh správy Zriadenie pobrexitovej adaptačnej rezervy

26-03-2021 REGI_AM(2021)691145 PE691.145v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Rady o systéme dane „octroi de mer“ vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch, ktorým sa mení rozhodnutie č. 940/2014/EÚ

23-03-2021 REGI_PR(2021)691091 PE691.091v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ZÁPISNICA - Utorok, 16. marca 2021

16-03-2021 REGI_PV(2021)03-16-1 PE689.875v02-00 REGI

Stanovisko k návrhu správy o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2022, oddiel III – Komisia

03-03-2021 REGI_AL(2021)689646 PE689.646v01-00 REGI
Younous OMARJEE

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje pobrexitová adaptačná rezerva

02-03-2021 REGI_PR(2021)680711 PE680.711v01-00 REGI
Pascal ARIMONT
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 24-03-2021

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019 – Európska komisia

25-02-2021 REGI_AD(2021)662007 PE662.007v02-00 REGI
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

Stanovisku k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík: ročná stratégia udržateľného rastu na rok 2021, COM(2020) 575

25-02-2021 REGI_AL(2021)689495 PE689.495v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ZÁPISNICA - Streda, 24. februára 2021

24-02-2021 REGI_PV(2021)02-24-1 PE689.657v01-00 REGI

ZÁPISNICA - Pondelok, 1. februára 2021

19-02-2021 REGI_PV(2021)02-01-1 PE680.861v04-00 REGI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 288 - Návrh správy Zvrátenie demografických trendov v regiónoch EÚ pomocou nástrojov politiky súdržnosti

09-02-2021 REGI_AM(2021)680966 PE680.966v01-00 REGI
Daniel BUDA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 152 - Návrh správy Preskúmanie Fondu solidarity Európskej únie

03-02-2021 REGI_AM(2021)663294 PE663.294v02-00 REGI
Younous OMARJEE

Stanovisko k uzavretiu Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností v mene Únie

01-02-2021 REGI_AL(2021)680726 PE680.726v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 53 - Návrh stanoviska Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

21-01-2021 REGI_AM(2021)663391 PE663.391v01-00 REGI
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

ZÁPISNICA - Štvrtok, 14. januára 2021

14-01-2021 REGI_PV(2021)01-14-1 PE663.381v01-00 REGI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 221 - Návrh správy Politika súdržnosti a regionálne stratégie v oblasti životného prostredia v boji proti zmene klímy

13-01-2021 REGI_AM(2021)663150 PE663.150v01-00 REGI
Tonino PICULA

NÁVRH SPRÁVY o zvrátení demografických trendov v regiónoch EÚ pomocou nástrojov politiky súdržnosti

22-12-2020 REGI_PR(2020)663033 PE663.033v01-00 REGI
Daniel BUDA
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-02-2021

ZÁPISNICA - Piatok, 18. decembra 2020

18-12-2020 REGI_PV(2020)12-18-1 PE663.132v01-00 REGI

NÁVRH SPRÁVY o preskúmaní Fondu solidarity Európskej únie

17-12-2020 REGI_PR(2020)661876 PE661.876v01-00 REGI
Younous OMARJEE
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-01-2021

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 194 - Návrh správy Rodový rozmer politiky súdržnosti

14-12-2020 REGI_AM(2020)662029 PE662.029v01-00 REGI
Monika VANA

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019 – Európska komisia

08-12-2020 REGI_PA(2020)662007 PE662.007v01-00 REGI
Isabel BENJUMEA BENJUMEA
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 21-01-2021

ZÁPISNICA - Štvrtok, 3. decembra 2020

03-12-2020 REGI_PV(2020)12-03-1 PE661.941v01-00 REGI

ZÁPISNICA - Štvrtok, 15. októbra 2020

17-11-2020 REGI_PV(2020)10-15-1 PE660.060v02-00 REGI

NÁVRH SPRÁVY o politike súdržnosti a regionálnych stratégiách v oblasti životného prostredia v boji proti zmene klímy

13-11-2020 REGI_PR(2020)660259 PE660.259v01-00 REGI
Tonino PICULA
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-01-2021

NÁVRH SPRÁVY o rodovom rozmere politiky súdržnosti

12-11-2020 REGI_PR(2020)660209 PE660.209v01-00 REGI
Monika VANA
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-12-2020

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

10-11-2020 REGI_OJ(2020)11 PE660.196 REGI

ZÁPISNICA - Utorok, 10. novembra 2020

10-11-2020 REGI_PV(2020)11-10-1 PE660.320v01-00 REGI

Stanovisko k mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Chorvátsku a Poľsku v súvislosti so živelnou pohromou a poskytnutia zálohových platieb pre Grécko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko a Španielsko v súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia

23-10-2020 REGI_AL(2020)659000 PE659.000v01-00 REGI
Younous OMARJEE

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

12-10-2020 REGI_AD(2020)658720 PE658.720v01-00 REGI
Corina CREȚU

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úverovom nástroji pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie

01-10-2020 REGI_AD(2020)658810 PE658.810v01-00 REGI
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

STANOVISKO k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021

30-09-2020 REGI_AD(2020)653814 PE653.814v02-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

ZÁPISNICA - Štvrtok, 24. septembra 2020

24-09-2020 REGI_PV(2020)09-24-1 PE658.771v01-00 REGI

Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v prípade pridružených odvetví stavby lodí v Galícii

21-09-2020 REGI_AL(2020)657432 PE657.432v01-00 REGI
Younous OMARJEE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 247 - Návrh stanoviska Zriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

11-09-2020 REGI_AM(2020)655985 PE655.985v02-00 REGI
Corina CREȚU

STANOVISKO k novej priemyselnej stratégii pre Európu

09-09-2020 REGI_AD(2020)652349 PE652.349v02-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

ZÁPISNICA - Pondelok, 7. septembra 2020

07-09-2020 REGI_PV(2020)09-07-1 PE657.300v01-00 REGI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 55 - Návrh stanoviska Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely

01-09-2020 REGI_AM(2020)657144 PE657.144v01-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 115 - Návrh stanoviska Úverový nástroj pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie

31-08-2020 REGI_AM(2020)655979 PE655.979v01-00 REGI
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO