Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Thursday, 3 December 2020 EN

03-12-2020 REGI_OJ(2020)12-03_1 PE661.860v01-00 REGI

MINUTES - Thursday, 15 October 2020 EN

17-11-2020 REGI_PV(2020)10-15-1 PE660.060v02-00 REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πολιτική συνοχής και τις περιφερειακές στρατηγικές για το περιβάλλον στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

13-11-2020 REGI_PR(2020)660259 PE660.259v01-00 REGI
Tonino PICULA

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διάσταση του φύλου στην πολιτική συνοχής

12-11-2020 REGI_PR(2020)660209 PE660.209v01-00 REGI
Monika VANA

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

10-11-2020 REGI_OJ(2020)11 PE660.196 REGI

MINUTES - Tuesday, 10 November 2020 EN

10-11-2020 REGI_PV(2020)11-10-1 PE660.320v01-00 REGI

Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Κροατία και την Πολωνία σχετικά με φυσική καταστροφή και για την πληρωμή προκαταβολών στην Κροατία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία σχετικά με κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας

23-10-2020 REGI_AL(2020)659000 PE659.000v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

12-10-2020 REGI_AD(2020)658720 PE658.720v01-00 REGI
Corina CREȚU

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης

01-10-2020 REGI_AD(2020)658810 PE658.810v01-00 REGI
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

30-09-2020 REGI_AD(2020)653814 PE653.814v02-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

24-09-2020 REGI_PV(2020)09-24-1 PE658.771v01-00 REGI

Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τις βοηθητικές βιομηχανίες του ναυπηγικού κλάδου στη Γαλικία

21-09-2020 REGI_AL(2020)657432 PE657.432v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 247 - Σχέδιο γνωμοδότησης Θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

11-09-2020 REGI_AM(2020)655985 PE655.985v02-00 REGI
Corina CREȚU

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη

09-09-2020 REGI_AD(2020)652349 PE652.349v02-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

07-09-2020 REGI_PV(2020)09-07-1 PE657.300v01-00 REGI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 55 - Σχέδιο γνωμοδότησης Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα

01-09-2020 REGI_AM(2020)657144 PE657.144v01-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 115 - Σχέδιο γνωμοδότησης Δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης

31-08-2020 REGI_AM(2020)655979 PE655.979v01-00 REGI
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή για ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν

26-08-2020 REGI_PR(2020)655900 PE655.900v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τον φόρο AIEM που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους

26-08-2020 REGI_PR(2020)655929 PE655.929v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 940/2014/ΕΕ σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος της

26-08-2020 REGI_PR(2020)655930 PE655.930v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 36 - 257 - Σχέδιο έκθεσης Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους έκτακτους πρόσθετους πόρους και τις ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU)

22-07-2020 REGI_AM(2020)655753 PE655.753v01-00 REGI
Constanze KREHL Andrey NOVAKOV

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

16-07-2020 REGI_PV(2020)07-16-1 PE657.327v01-00 REGI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

16-07-2020 REGI_PV(2020)07-16-2 PE657.328v01-00 REGI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων (2021)

13-07-2020 REGI_AD(2020)652352 PE652.352v02-00 REGI
Martina MICHELS

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα)

10-07-2020 REGI_AD(2020)652420 PE652.420v02-00 REGI
Caroline ROOSE

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για ορισμένα αλκοολούχα προϊόντα που παράγονται στις αυτόνομες περιφέρειες της Μαδέρας και των Αζορών

07-07-2020 REGI_PR(2020)654017 PE654.017v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

06-07-2020 REGI_PV(2020)07-06-1 PE655.636v01-00 REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους έκτακτους πρόσθετους πόρους και τις ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU)

01-07-2020 REGI_PR(2020)654026 PE654.026v01-00 REGI
Constanze KREHL Andrey NOVAKOV

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 125 - Σχέδιο γνωμοδότησης Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη

15-06-2020 REGI_AM(2020)653785 PE653.785v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - τμήμα III

15-06-2020 REGI_PA(2020)653814 PE653.814v01-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 23 - 342 - Σχέδιο γνωμοδότησης Θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα)

08-06-2020 REGI_AM(2020)652651 PE652.651v01-00 REGI
Caroline ROOSE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

08-06-2020 REGI_PV(2020)06-08-1 PE653.746v01-00 REGI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 109 - Σχέδιο γνωμοδότησης Η πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων (2021)

03-06-2020 REGI_AM(2020)652573 PE652.573v01-00 REGI
Martina MICHELS

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους του ειδικού κονδυλίου για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

02-06-2020 REGI_PR(2020)652550 PE652.550v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 45 - 256 - Σχέδιο έκθεσης Η θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

25-05-2020 REGI_AM(2020)652416 PE652.416v01-00 REGI
Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund

25-05-2020 REGI_AM(2020)652417 PE652.417v01-00 REGI
Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund

25-05-2020 REGI_AM(2020)652418 PE652.418v01-00 REGI
Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 885 - 936 - Σχέδιο έκθεσης Θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

25-05-2020 REGI_AM(2020)652419 PE652.419v01-00 REGI
Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα)

25-05-2020 REGI_PA(2020)652420 PE652.420v01-00 REGI
Caroline ROOSE

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων (2021)

19-05-2020 REGI_PA(2020)652352 PE652.352v01-00 REGI
Martina MICHELS

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη

15-05-2020 REGI_PA(2020)652349 PE652.349v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις συστάσεις όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

13-05-2020 REGI_AD(2020)648359 PE648.359v02-00 REGI
Pascal ARIMONT

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 12 Μαΐου 2020

12-05-2020 REGI_PV(2020)05-12-1 PE652.379v01-00 REGI

Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

08-05-2020 REGI_AL(2020)650652 PE650.652v01-00 REGI
Younous OMARJEE

Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 – τμήμα III

30-04-2020 REGI_AL(2020)650384 PE650.384v02-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους το έτος 2021 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους το έτος 2021

28-04-2020 REGI_AD(2020)646963 PE646.963v04-00 REGI
Herbert DORFMANN

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 20 Απριλίου 2020

20-04-2020 REGI_PV(2020)04-20-1 PE650.645v01-00 REGI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 41 - Σχέδιο γνωμοδότησης Συστάσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

16-04-2020 REGI_AM(2020)650486 PE650.486v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 8 Απριλίου 2020

08-04-2020 REGI_PV(2020)04-08-1 PE650.644v01-00 REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

23-03-2020 REGI_PR(2020)648609 PE648.609v03-00 REGI
Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τις συστάσεις όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

10-03-2020 REGI_PA(2020)648359 PE648.359v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση ψηφίσματος που υπέβαλε ο Younous Omarjee, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού, αναφορικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης

05-03-2020 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v03-00 REGI
Younous OMARJEE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 16 - 219 - Σχέδιο γνωμοδότησης Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021

04-03-2020 REGI_AM(2020)648430 PE648.430v01-00 REGI
Herbert DORFMANN

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 - Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

19-02-2020 REGI_PV(2020)02-19-1 PE648.357v01-00 REGI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

13-02-2020 REGI_PV(2020)02-13-1 PE648.327v01-00 REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους το έτος 2021 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους το έτος 2021

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00 REGI
Herbert DORFMANN

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 124 - Σχέδιο γνωμοδότησης Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2020

27-01-2020 REGI_AM(2020)646910 PE646.910v02-00 REGI
Francesca DONATO

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

22-01-2020 REGI_AD(2020)643053 PE643.053v02-00 REGI
Josianne CUTAJAR

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 - Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

20-01-2020 REGI_PV(2020)01-20-1 PE646.899v01-00 REGI