To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
εν δράσει
Τα κυριότερα σημεία 1999-2004

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο
Μεταρρύθμιση της ΕΕ
Διεύρυνση
Δικαιώματα των πολιτών
Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
Εξωτερικές σχέσεις
Περιβάλλον /
Προστασία των καταναλωτών
Περιβαλλοντική ευθύνη
Ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα
Αέρια θερμοκηπίου
Πρόγραμμα Auto Oil II
Ηλεκτρονικά απορρίμματα
Απορρίμματα συσκευασίας
Ασφάλεια των τροφίμων
Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ)
Καπνός
Ηχορύπανση
Καλλυντικά
Ανθρώπινοι ιστοί και κύτταρα
Μεταφορές /
Περιφερειακή Πολιτική
Γεωργία / Αλιεία
Οικονομική και Νομισματική Πολιτική
Απασχόληση και κοινωνική πολιτική / Δικαιώματα των γυναικών
Εσωτερική αγορά / Βιομηχανία / Ενέργεια / Έρευνα
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Προδιαγράφεται η ολοκληρωτική απαγόρευση των δοκιμών καλλυντικών

Οι δοκιμές καλλυντικών προϊόντων σε ζώα είναι ένα θέμα που προκαλεί έντονα συναισθήματα, δεδομένου ότι άπτεται τομέων όπως η ασφάλεια των καταναλωτών, η καλή μεταχείριση των ζώων, οι κανόνες του διεθνούς εμπορίου και η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών καλλυντικών που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια πρώτη κοινοτική οδηγία στη δεκαετία του 1990, η οποία αποσκοπούσε στην απαγόρευση της πώλησης συστατικών καλλυντικών που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα, δεν τελεσφόρησε. Τώρα έχει ψηφιστεί ένα αναθεωρημένο νομοσχέδιο που ορίζει χρονοδιάγραμμα για την απαγόρευση των δοκιμών καλλυντικών σε ζώα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απαγορεύονται επίσης οι πωλήσεις οποιωνδήποτε προϊόντων και συστατικών καλλυντικών έχουν δοκιμαστεί σε ζώα, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προϊόντα όπως τα είδη μακιγιάζ, τα κραγιόν, σαμπουάν και τα ζελ για το ντους πρέπει να δοκιμάζονται ώστε να ελέγχονται οι επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια. Ωστόσο, τα πειράματα σε ζώα δέχονται όλο και περισσότερες επικρίσεις. Σύμφωνα με φιλοζωϊκές ομάδες, περίπου 38.000 ζώα κάθε χρόνο χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη και δοκιμή νέων καλλυντικών προϊόντων και συστατικών. Επιπλέον, δεδομένου ότι ήδη έχουν δοκιμαστεί και διατίθενται στον κλάδο των καλλυντικών πάνω από 9.000 συστατικά καλλυντικών, πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει πιεστική ανάγκη να δοκιμάζονται νέα συστατικά σε ζώα.

Η πώληση συστατικών καλλυντικών που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα υποτίθεται ότι θα απαγορευόταν έως το 1998 βάσει κοινοτικής οδηγίας, αλλά η απαγόρευση ουδέποτε τέθηκε σε ισχύ. Βασικοί λόγοι ήταν η έλλειψη εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών και η ανάγκη συμμόρφωσης με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, οι οποίοι απαγορεύουν τις διακρίσεις εναντίον προϊόντων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια νέα προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος, η Επιτροπή παρουσίασε πρόταση με την οποία απαγορεύονταν οι δοκιμές σε ζώα, όχι όμως και η πώληση προϊόντων που είχαν δοκιμαστεί σε ζώα. Η απαγόρευση στις δοκιμές είχε στόχο να καλύψει τα τελειωμένα προϊόντα και τα συστατικά.

Το Κοινοβούλιο υποστήριξε ότι δεν ήταν αρκετό να απαγορευτούν οι δοκιμές σε ζώα στην Ευρώπη. Οι βουλευτές πίστευαν ότι έπρεπε επίσης να υλοποιηθεί η πρόθεση της προηγούμενης οδηγίας και να απαγορευθούν οι πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα οπουδήποτε στον κόσμο, δεδομένου ότι έτσι θα καλύπτονταν τα προϊόντα που έχουν δοκιμαστεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο θα εξασφάλιζε ότι δεν θα μπορούσαν να εισάγονται τέτοια προϊόντα στην Ευρώπη και ότι τα πειράματα σε ζώα δεν θα μετατοπίζονταν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε οι ευρωπαϊκές εταιρείες καλλυντικών θα έρχονταν σε μειονεκτική θέση ως προς εκείνες που εδρεύουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σαφές χρονοδιάγραμμα για την απαγόρευση

Σε επόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου Υπουργών, οι δύο πλευρές διαφώνησαν έντονα ως προς το κατά πόσον ήταν απαραίτητο να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την απαγόρευση. Οι υπουργοί υποστήριζαν ότι οι ανάγκες της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών είχαν πρωταρχική σημασία και κατά συνέπεια δεν ήταν δυνατό να τεθούν απαρέγκλιτες προθεσμίες, εφόσον υπήρχε ενδεχόμενο να μην βρεθούν εναλλακτικές δοκιμές. Το Κοινοβούλιο ωστόσο πίεσε να οριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκληρωτική απαγόρευση τόσο της δοκιμής όσο και της πώλησης προϊόντων, θεωρώντας ότι τούτο αποτελεί τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να επιταχυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών.

Ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν τελικά να απαγορευθούν δοκιμές σε ζώα τελειωμένων καλλυντικών προϊόντων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004. Επιπλέον, συμφώνησαν να θεσπισθούν σταδιακές καταργήσεις των δοκιμών των συστατικών καλλυντικών σε ζώα και επίσης - έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι καλύπτονται οι εισαγωγές - οποιωνδήποτε πωλήσεων προϊόντων και συστατικών που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι σταδιακές απαγορεύσεις θα τίθενται σε ισχύ στο βαθμό που βρίσκονται εναλλακτικές μέθοδοι δοκιμών, με τελική ημερομηνία απαγόρευσης το 2009.

Τρεις τύποι δοκιμών που είναι δύσκολο να αντικατασταθούν παίρνουν παράταση ζωής έως το 2013, αλλά το έτος εκείνο οι πωλήσεις προϊόντων που χρησιμοποιούν τις δοκιμές αυτές θα αντικατασταθούν ανεξάρτητα από το αν έχουν βρεθεί ή όχι εναλλακτικές μέθοδοι. Η προθεσμία του 2013 μπορεί να παραταθεί αλλά το Κοινοβούλιο θα έχει τον τελικό λόγο στην παράταση αυτή, όταν έρθει η στιγμή, με τη διαδικασία της συναπόφασης. Οι νέες εναλλακτικές μέθοδοι δοκιμών θα επικυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά, προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες του διεθνούς εμπορίου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις στον ΟΟΣΑ.

Η νομοθεσία εισάγει επίσης απαγόρευση για ορισμένες ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για το αναπαραγωγικό σύστημα του ανθρώπου. Επιπλέον, χάρη στο Κοινοβούλιο, βελτιώνονται οι κανόνες σήμανσης έτσι ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν τον χρόνο αποθήκευσης των καλλυντικών προϊόντων και να πληροφορούνται για τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις.

Οι φιλοζωϊκές ομάδες ζήτησαν ταχύτερη απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα. Αλλά, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη αντίσταση του Συμβουλίου για το χρονοδιάγραμμα απαγόρευσης, και αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η βιομηχανία των καλλυντικών χρειαζόταν χρόνο για να προσαρμοστεί, το τελικό αποτέλεσμα θεωρήθηκε από τους βουλευτές τεράστιο βήμα προόδου.  
Εισηγητής:
  
Δοκιμές καλλυντικών προϊόντων σε ζώα: Dagmar Roth-Behrendt (PES, D)
  
Επίσημη Εφημερίδα - τελική πράξη:
  
Δοκιμές καλλυντικών προϊόντων σε ζώα

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004