Europaparlamentets
verksamhet
Höjdpunkter 1999-2004

 
Europaparlamentet
Reform av EU
Utvidgningen
Medborgerliga rättigheter
Rättsliga och inrikes frågor
Externa relationer
Miljö / Konsumentskydd
Miljöansvar
Luftföroreningar
Växthusgaser
Fordons- och oljeprogrammet Auto Oil II
Elektroniskt avfall
Förpackningsavfall
Livsmedelssäkerhet
Genetiskt modifierade organismer (GMO)
Tobak
Buller
Kosmetika
Mänskliga vävnader
och celler
Transport / Regionalpolitik
Jordbruk och fiske
Ekonomi och valutafrågor
Sysselsättning och socialafrågor /
Kvinnors rättigheter
Inre marknaden / Industri / Energi / Forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Ett totalförbud mot djurförsök för kosmetiska produkter på gång

Djurförsök är ett ämne som alltid väcker starka känslor. Det handlar om konsumentsäkerhet, djurens välfärd, internationella handelsbestämmelser och konkurrenskraften bland EU-baserade kosmetikaföretag. Ett första EU-direktiv på 1990-talet om ett förbud mot försäljningen av djurtestade kosmetiska ingredienser rann ut i sanden. En reviderad lag har nu antagits där en tidsplan för att förbjuda djurtestad kosmetika i EU har fastställts. Tack vare Europaparlamentet förbjuds också försäljningen av alla djurtestade kosmetiska produkter och ingredienser, även de som kommer från tredjeländer.

Produkter såsom smink, läppstift, duschgelé och schampon måste alla testas för att få fram eventuella effekter på människors hälsa och säkerhet, djurexperiment kritiseras emellertid alltmer. Enligt djurskyddsföreningar används årligen omkring 38 000 djur inom EU i samband med att nya kosmetiska produkter och ingredienser utvecklas och testas. Dessutom har 9 000 kosmetiska ingredienser redan testats och finns tillgängliga för industrin. Därför menar många att det inte finns något trängande behov att testa nya ingredienser på djur.

Försäljningen av kosmetiska ingredienser testade på djur skulle ha förbjudits 1998 genom ett EU-direktiv, men förbudet trädde inte i kraft. De främsta skälen var bristen på alternativa testmetoder och behovet av att rätta sig efter Världshandelsorganisationens bestämmelser, som förhindrar diskriminering av produkter från tredjeländer. Nyligen gjordes ett försök att komma till rätta med problemet när kommissionen föreslog ett förbud mot djurförsök, men inte mot försäljning av djurtestade produkter. Förbudet av tester var tänkt att täcka färdiga produkter och ingredienser.

Parlamentet menade att det inte räckte att förbjuda djurförsök i Europa. Parlamentets ledamöter ansåg att det gamla direktivets plan att förbjuda försäljningen i EU av produkter som testats på djur runtom i världen också borde förverkligas eftersom det skulle täcka produkter som testats på djur i tredjeländer. Detta skulle garantera att sådana produkter inte importerades till EU, att djurexperiment inte flyttades till tredjeländer och att europeiska kosmetikaföretag inte skulle missgynnas i förhållande till dem som låg utanför EU.

Tydliga sista datum för djurexperiment

I senare diskussioner mellan parlamentet och rådet avvek de båda sidornas åsikter markant om huruvida sista datum behövdes eller ej. Ministrarna höll fast vid att konsumenternas hälsa och säkerhet var viktigast och att inga orubbliga tidsfrister skulle fastställas om man inte kunde hitta några alternativa tester. Parlamentet å sin sida förespråkade tydliga sista datum då tester och försäljning skulle förbjudas helt och hållet, eftersom man ansåg att det skulle vara det bästa sättet att snabba på utvecklingen av alternativa testmetoder.

Efter hårda förhandlingar kom parlamentet och rådet slutligen överens om att förbjuda djurförsök för färdiga kosmetiska produkter i hela EU från och med 2004. Dessutom enades de om att successivt införa förbud mot tester av kosmetiska ingredienser där djur används och, för att försäkra sig om att all import omfattas, även mot all försäljning av djurtestade produkter och ingredienser i EU. Dessa successiva förbud kommer att införas om eller när alternativa testmetoder upptäcks, med 2009 som ett slutligt sista datum.

Tre slags tester som är svåra att ersätta kommer att vara i kraft fram till 2013, men därefter kommer försäljningen av produkter där dessa tester har använts också att förbjudas, oavsett om man har hittat alternativa tester eller ej. Den tidsfrist som har fastställts till 2013 kan förlängas, men parlamentet kommer, när det blir aktuellt, att ha sista ordet under medbestämmandeförfarandet. Nya alternativa testmetoder kommer att godkännas av EU, men för att bemöta eventuell oro rörande internationella handelsbestämmelser måste man ta hänsyn till utvecklingen vid OECD.

Lagstiftningen kommer också att innehålla ett förbud mot vissa ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller giftiga för människans fortplantningssystem. Därutöver har märkningsbestämmelserna förbättrats tack vare parlamentet så att konsumenterna ska känna till hållbarheten för kosmetiska produkter och vara medvetna om eventuella allergiska reaktioner.

Djurskyddsföreningar hade krävt att ett förbud mot djurförsök skulle komma ännu tidigare. Med tanke på rådets hårdnackade motstånd beträffande sista datum och det faktum att kosmetikaindustrin faktiskt behövde tid att anpassa sig på ansåg parlamentets ledamöter att det slutliga resultatet var ett stort steg framåt.

   
Föredragande:
  
Kosmetika: djurförsök: Dagmar Roth-Behrendt (PES, D)
  
EUT - antagna texter:
  
Kosmetika: djurförsök

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004