To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
εν δράσει
Τα κυριότερα σημεία 1999-2004

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο
Μεταρρύθμιση της ΕΕ
Διεύρυνση
Δικαιώματα των πολιτών
Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
Εξωτερικές σχέσεις
Περιβάλλον /
Προστασία των καταναλωτών
Μεταφορές /
Περιφερειακή Πολιτική
Ασφάλεια στη θάλασσα
Λιμενικές υπηρεσίες
Αερομεταφορές
Αποζημίωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών
Οδική ασφάλεια
Οικοσημεία
Σιδηρόδρομοι
Ταχυδρομικές υπηρεσίες
Διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία συνοχής
Γεωργία / Αλιεία
Οικονομική και Νομισματική Πολιτική
Απασχόληση και κοινωνική πολιτική / Δικαιώματα των γυναικών
Εσωτερική αγορά / Βιομηχανία / Ενέργεια / Έρευνα
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Μια ήπια ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών

Μέλημα των ευρωβουλευτών είναι να συνεχίσουν οι πολίτες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές να έχουν στη διάθεσή τους ταχυδρομικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές. Ως εκ τούτου, αντιτάχθηκαν στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες απέβλεπαν σε μία μεγάλης κλίμακας ελευθέρωση του τομέα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε η ελευθέρωση αυτή να πραγματοποιηθεί πιο σταδιακά και να ελέγχεται στενότερα απ’ ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Για τους ευρωβουλευτές, το ζητούμενο είναι να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικών αναγκών.

Εκτιμάται ότι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υπηρεσίες των ταχυδρομείων διεκπεραιώνουν κάθε χρόνο περίπου 135 δισ. ταχυδρομικές αποστολές, γεγονός το οποίο δημιουργεί κύκλο εργασιών περίπου 80 δισ. ευρώ. Σήμερα, η μεγάλη πρόκληση είναι να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας «καθολικής υπηρεσίας», δηλαδή να εξασφαλίζεται καθημερινή υπηρεσία συλλογής και διανομής της αλληλογραφίας σε προσιτή τιμή προς οποιαδήποτε διεύθυνση, έστω και σε απομακρυσμένη περιοχή, αλλά παράλληλα ο ταχυδρομικός τομέας να καταστεί ανταγωνιστικός ώστε να μπορεί να επιβιώσει στο ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον του τομέα των επικοινωνιών.

Στο σχέδιο οδηγίας της που περιείχε τα πρώτα μέτρα ελευθέρωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να ανοίξουν στον ανταγωνισμό ορισμένες ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η πλήρης ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στον τομέα αυτό θα ακολουθούσε σε μεταγενέστερο στάδιο. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο εξέφρασε το φόβο ότι και αυτή ακόμη η πρόταση προχωρούσε πολύ μακριά και πολύ γρήγορα. Οι πιέσεις των βουλευτών είχαν ως αποτέλεσμα να τροποποιηθεί ουσιαστικά νομοθετική πρόταση. Οι αρχικές φάσεις της ελευθέρωσης θα έχουν βραδύτερους ρυθμούς από όσο ήθελε η Επιτροπή, ενώ το Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στα επόμενα στάδια.

Οι συνήθεις επιστολές παραμένουν στην «καθολική υπηρεσία»

Στην οριστική μορφή της, η οδηγία που αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν εφαρμόζεται στη συλλογή και στη διανομή της εθνικής αλληλογραφίας ή της εισερχόμενης διαμεθοριακής αλληλογραφίας βάρους κάτω των 50 γραμ. Τα αντικείμενα αλληλογραφίας κάτω των 50 γραμ. αντιπροσωπεύουν την μερίδα του λέοντος της αλληλογραφίας: κατά συνέπεια, οι συνήθεις επιστολές θα συνεχίσουν όπως και στο παρελθόν να συλλέγονται και να διανέμονται από φορείς εκμετάλλευσης καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή σε γενικές γραμμές από τους εθνικούς οργανισμούς ταχυδρομείων.

Αλλά το Κοινοβούλιο επέμεινε επίσης τα αντικείμενα αλληλογραφίας της ανώτερης κατηγορίας, βάρους μεταξύ 50 και 100 γραμ. να παραμείνουν στη σφαίρα αρμοδιότητας των φορέων καθολικής υπηρεσίας για μακρότερη περίοδο (2003-2006) από ό,τι πρότεινε η Επιτροπή. Επιπλέον, οι βουλευτές υποστήριξαν ότι η πλήρης ελευθέρωση της εξερχόμενης διεθνούς αλληλογραφίας ήταν υπερβολικά ριζοσπαστικό μέτρο και επέμειναν τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τη δυνατότητα να προστατεύσουν τον τομέα αυτό «στο βαθμό που είναι αναγκαίος για να διασφαλίζεται η καθολική υπηρεσία», κάτι το οποίο στην πράξη σημαίνει ότι εξουσιοδοτούνται οι ταχυδρομικές υπηρεσίες να χρησιμοποιούν τα έσοδα που παράγονται από αυτό τον τομέα της αγοράς για να χρηματοδοτούν την προσφορά καθολικής υπηρεσίας.

Ένα σταδιακό χρονοδιάγραμμα

Με βάση τη νέα νομοθεσία, το άνοιγμα της αγοράς στον ανταγωνισμό καθορίστηκε, κατά κατηγορίες, σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα:

- από το 2003, η διανομή αντικειμένων αλληλογραφίας βάρους άνω των 100 γραμ. ή κόστους έως το τριπλάσιο της τιμής μιας συνήθους επιστολής·

- από το 2006, η διανομή αντικειμένων αλληλογραφίας βάρους άνω των 50 γραμ. ή κόστους έως δυόμιση φορές την τιμή μια συνήθους επιστολής·

- από το 2003, όλη η εξερχόμενη διεθνής αλληλογραφία, εκτός εάν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι τα έσοδα που παράγονται από αυτόν τον τομέα της αγοράς είναι απαραίτητα για την χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας.

Περισσότερο μακροπρόθεσμα, το Κοινοβούλιο κατόρθωσε επίσης να παρατείνει το προβλεπόμενο από την Επιτροπή χρονοδιάγραμμα για το επόμενο στάδιο της ελευθέρωσης της αγοράς. Απέρριψε τις ημερομηνίες που είχε προτείνει αρχικά η Επιτροπή, η οποία επιθυμούσε να ληφθεί απόφαση έως το τέλος του 2005 σχετικά με το άνοιγμα της ταχυδρομικής αγοράς από την 1η Ιανουαρίου 2007. Αντί γι’ αυτό, η οδηγία αναθέτει στην Επιτροπή να οριστικοποιήσει έως το 2006 μελέτη αξιολόγησης του αντικτύπου που θα είχε στην καθολική υπηρεσία κάθε κράτους μέλους η ολοκλήρωση έως το 2009 της εσωτερικής αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Με βάση τη μελέτη αυτή, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει νέο νομοσχέδιο στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα είτε να επιβεβαιώσουν την ημερομηνία του 2009 για την ολοκλήρωση της εσωτερικής ταχυδρομικής αγοράς είτε να προτείνουν την υιοθέτηση και άλλων σταδίων.

Για να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη της κατάστασης, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να του υποβάλλει έκθεση κάθε δύο χρόνια και για πρώτη φορά στα τέλη του 2004, σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα. Δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να τροποποιεί τις επόμενες νομοθετικές πράξεις, οι βουλευτές θα φροντίσουν ώστε ο ταχυδρόμος να μπορεί πάντοτε να χτυπάει μία φορά την ημέρα, αν όχι δύο.  
Εισηγητής:
  
Άνοιγμα του ανταγωνισμού των κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών: Markus Ferber (EPP-ED, D)
  
Επίσημη Εφημεριδα - τελική πράξη:
  
Άνοιγμα του ανταγωνισμού των κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004