Euroopan parlamentin
toiminta
Kohokohdat 1999-2004

 
Euroopan parlamentti
EU:n uudistaminen
Laajentuminen
Kansalaisoikeudet
Oikeus- ja sisäasiat
Ulkosuhteet
Ympäristö / Kuluttajansuoja
Liikenne / Aluepolitiikka
Meriturvallisuus
Satamapalvelut
Lentokuljetukset
Korvaukset lentomatkustajille
Maantieturvallisuus
Eko-pisteet
Rautatiet
Postipalvelut
Rakenne- ja koheesiorahastot
Maatalous / Kalastus
Talous- ja rahapolitiikka
Työllisyys- ja sosiaali-
politiikka / Naisten oikeudet
Sisämarkkinat / Teollisuus / Energia / Tutkimus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Malttia postipalveluiden vapauttamiseen

Euroopan parlamentti lievensi komission ehdotusta postipalveluiden avaamisesta kilpailulle. Parlamentti halusi varmistaa, että postin jakelu säilyy kohtuullisen hintaisena myös syrjäisillä alueilla. Postipalveluiden vapauttaminen toteutetaan parlamentin vaatimuksesta suunniteltua maltillisemmin ja valvotummin, jotta tasapaino taloudellisen tehokkuuden ja sosiaalisten tarpeiden välillä olisi parempi.

Posti kuljettaa Euroopan unionin alueella arviolta 135 miljardia lähetystä vuosittain, ja sen liikevaihto on noin 80 miljardia euroa. Tämän päivän suuri haaste on "yleispalvelun" säilyttäminen (postin päivittäinen keruu ja jakelu kaikkiin osoitteisiin, myös syrjäisillä alueilla) ja samalla postin kilpailukyvyn varmistaminen, jotta se selviytyisi alati muuttuvassa viestintäympäristössä.

Komission direktiiviehdotus merkitsi ensimmäistä askelta kohti postialan vapauttamista. Siinä ehdotettiin joidenkin postipalveluiden avaamista kilpailulle ja postialan sisämarkkinoiden täydellistä toteuttamista myöhemmässä vaiheessa. Parlamentti kuitenkin epäili, että tämäkin ehdotus meni liian pitkälle liian varhain, ja parlamentin jäsenten painostuksesta siihen tehtiin merkittäviä muutoksia. Vapauttamisen alkuvaiheet toteutetaan maltillisemmin kuin komissio oli alun perin suunnitellut, ja parlamentilla on painava sana sanottavanaan siinä, miten asiassa edetään.

Tavallisten kirjeiden jakelu turvattu

Postidirektiiviä ei sen nykyisessä muodossa sovelleta kotimaisen postin keruuseen ja jakeluun eikä alle 50 gramman painoiseen saapuvaan ulkomaanpostiin. Koska suurin osa kirjeistä kuuluu alle 50 gramman painoluokkaan, "yleispalvelun tarjoajat" (eli käytännössä yleensä kansalliset postitoimistot) hoitavat toistaiseksi edelleen tavallisten kirjeiden keruun ja jakelun.

Parlamentti halusi kuitenkin varmistaa, että yleispalvelun tarjoajat vastaisivat myös seuraavaan, 50–100 gramman painoluokkaan kuuluvista lähetyksistä komission kaavailemaa pidempään (vuosien 2003–2006 ajan). Lisäksi parlamentin jäsenet olivat sitä mieltä, että lähtevän ulkomaanpostin täydellinen vapauttaminen on liian radikaali uudistus, ja vaativat, että jäsenvaltioiden pitäisi "mahdollisin yleispalvelujen varmistamisen edellyttämin poikkeuksin" saada asettaa rajoituksia, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että postitoimistot saavat käyttää tältä markkinalohkolta keräämiään voittoja yleispalvelujensa turvaamiseen.

Vaiheittainen aikataulu

Postipalvelut avataan kilpailulle seuraavan aikataulun mukaisesti:

– vuoden 2003 alusta lähtien yli 100 gramman painoiset tai yli kolme kertaa tavallisen kirjeen postimaksua kalliimmat lähetykset,

– vuoden 2006 alusta lähtien yli 50 gramman painoiset tai kaksi ja puoli kertaa tavallisen kirjeen postimaksua kalliimmat lähetykset,

– vuoden 2003 alusta lähtien kaikki lähtevä ulkomaanposti, paitsi siltä osin kuin jäsenvaltiot katsovat sen olevan ehdottoman tarpeellista yleispalveluvelvoitteiden täyttämiseksi.

Parlamentti onnistui myös siirtämään komission seuraavalle vapauttamisvaiheelle asettamaa aikarajaa. Parlamentti hylkäsi komission ehdottamat aikarajat, joiden mukaan päätös siitä, vapautetaanko postipalvelut 1. tammikuuta 2007 lähtien, olisi tehtävä vuoden 2005 loppuun mennessä. Nyt komission on sen sijaan toteutettava vuoteen 2006 mennessä tutkimus, jossa arvioidaan, miten postipalveluiden sisämarkkinoiden toteuttaminen vuonna 2009 vaikuttaisi kunkin jäsenvaltion yleispalveluun. Tutkimuksen tulosten perusteella komission on annettava uusi direktiiviehdotus parlamentille ja ministerineuvostolle, jotka sitten vahvistavat postialan sisämarkkinoiden toteuttamisen aikarajaksi vuoden 2009 tai ehdottavat muita toimia.

Ollakseen hyvin perillä uusimmista tapahtumista parlamentti vaati komissiota raportoimaan sille kahden vuoden välein – ensimmäisen kerran vuoden 2004 loppuun mennessä – alan kehityksestä. Koska parlamentti voi tehdä muutoksia tuleviin lainsäädäntöehdotuksiin, parlamentin jäsenet voivat varmistaa, että postimies soittaa aina kerran, jos ei kahdesti päivässä.  
Esittelijä:
  
Postipalveluiden vapauttaminen: Markus Ferber (EPP-ED, D)
  
Virallinen lehti - lopulliset säädökset:
  
Postipalveluiden vapauttaminen

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004