Parlament Europejski w działaniu
Najważniejsze
wydarzenia 1999-2004

 
Parlament Europejski (PE)
Reforma UE
Rozszerzenie
Prawa obywatelskie
Wymiar Sprawiedliwości
i Sprawy wewnętrzne
Stosunki zewnętrzne
Środowisko
i ochrona konsumenta
Transport /
Polityka regionalna
Bezpieczeństwo na morzu
Usługi portowe
Transport lotniczy
Odszkodowania dla pasażerów samolotów
Bezpieczeństwo na drogach
System ekopunktów
Kolej
Usługi pocztowe
Fundusze Strukturalne i Spójności
Rolnictwo / Rybołówstwo
Polityka gospodarcza
i walutowa
Polityka społeczna
i zatrudnienia / Prawa kobiet
Rynek wewnętrzny / Przemysł / Energia / Badania i Rozwój
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Łagodna liberalizacja usług pocztowych

Daleko idące propozycje Komisji Europejskiej majace na celu liberalizację usług pocztowych zostały nieco przyhamowane przez deputowanych. Wynikało to z ich przekonania, że również osoby mieszkające w odległych miejscowościach powinny dalej otrzymywać pocztę po przystępnych cenach. Dzięki naciskom Parlamentu Europejskiego liberalizacja usług pocztowych przebiegać będzie stopniowo i będzie dokładniej kontrolowana niż planowano to początkowo, umożliwiając zachowanie właściwej równowagi między potrzebami ekonomicznymi i społecznymi.

Szacuje się, że rocznie w Unii Europejskiej poczta dostarcza 135 miliardów przesyłek, osiągając obroty w wysokości około 80 miliardów euro. Ogromnym wyzwaniem jest dziś ochrona tzw. "usług uniwersalnych" (codziennego zbierania i dostarczania przesyłek po przystępnych cenach pod każdy adres, również w miejscowościach odległych) przy jednoczesnym zapewnieniu takiej konkurencyjności poczty, która pozwoli jej na przetrwanie w sytuacji, gdy środki komunikowania stale ewoluują.

W projekcie dyrektywy, wyznaczającej pierwsze kroki w kierunku liberalizacji przemysłu pocztowego, Komisja sugerowała objęcie zasada konkurencji niektórych usług pocztowych, a następnie pełne wprowadzenie rynku wewnętrznego dla tego sektora. Parlament był jednak zdania, że nawet ta propozycja idzie zbyt daleko i jest przedwczesna. W wyniku nacisków deputowanych wprowadzono istotne zmiany proponowanych przepisów. Wstępna faza liberalizacji będzie wprowadzana stopniowo i łagodniej niż zamierzała Komisja, a o następnych krokach w zasadniczy sposób decydować będzie Parlament.

Gwarancja dostarczania listów zwykłych

W ostatecznym kształcie dyrektywa o usługach pocztowych nie odnosi się do zbierania i dostarczania poczty krajowej ani przesyłek o wadze poniżej 50g przychodzących z zagranicy. Ponieważ ogromna większość przesyłek to właśnie listy poniżej 50 g, będą one zbierane i dostarczane tak jak było to dotąd, czyli przez "operatorów usług uniwersalnych" (co generalnie oznacza poczty krajowe).

Parlamentowi zależało również na tym, żeby przesyłki następnej kategorii, to znaczy ważące między 50g a 100g, były zarezerwowane dla operatorów uniwersalnych na dłuższy okres (2003-2006) niż zamierzała Komisja. Ponadto deputowani argumentowali, iż całkowita liberalizacja poczty wysyłanej za granicę jest środkiem zbyt drastycznym i opowiedzieli się jednoznacznie za umożliwieniem krajom członkowskim stworzenia bariery ochronnej dla tego sektora "w zakresie koniecznym do zabezpieczenia usług uniwersalnych". W praktyce oznacza to, że urzędy pocztowe będą mogły wykorzystać dochody tego segmentu na subwencjonowanie usług uniwersalnych.

Stopniowa liberalizacja

Harmonogram wprowadzenia konkurencji, przewidziany w nowych przepisach, przedstawia się następująco:

- od 2003 roku dostarczanie poczty ważącej wiecej niż 100 g, lub dla której opłaty są wyższe niż trzykrotność ceny listu zwykłego;

- od 2006 roku dostarczanie poczty ważącej więcej niż 50g lub takiej, dla której opłaty są dwa i pół raza wyższe niż cena listu zwykłego;

- od 2003 roku wszystkie wysyłane za granicę przesyłki za wyjątkiem tych, dla których państwo członkowskie uważa, iż dochody z tego segmentu potrzebne są do pokrycia usług uniwersalnych.

Również w dalszej perspektywie Parlamentowi udało się wydłużyć terminy proponowane przez Komisję. Odmówił przyjęcia proponowanego przez Komisję harmonogramu, który oznaczałby podjęcie na koniec 2005 roku decyzji o otwarciu rynku usług pocztowych od 1 stycznia 2007 roku. W dyrektywie zapisane jest obecnie, że Komisja zobowiązana jest do przeprowadzenia w roku 2006 analizy szacunkowej dla każdego państwa członkowskiego, w celu zbadania wpływu pełnego wprowadzenia rynku wewnętrznego dla usług pocztowych do 2009. Na podstawie wyników badań Komisja przedłoży Parlamentowi i Radzie Ministrów nowy projekt ustawy. Instytucje te albo potwierdzą rok 2009 jako datę wprowadzenia rynku wewnętrznego dla usług pocztowych albo też zaproponują inne kroki.

Chcąc dokładnie obserwować sytuację Parlament zobowiązał Komisję do przedkładania co dwa lata, po raz pierwszy na koniec roku 2004, raportu na temat rozwoju w tym sektorze. Ponieważ Parlament ma możliwość wprowadzenia zmian w przyszłych ustawach, deputowani mogą zapewnić, że listonosz zadzwoni raz a może nawet dwa razy dziennie.  
Sprawozdawca:
  
Liberalizacja uslug pocztowych we Wspólnocie: Markus Ferber (EPP-ED, D)
  
Przeglad procedury legislacyjnej
  
Liberalizacja uslug pocztowych we Wspólnocie
  
Dziennik urzedowy - akt koncowy
  
Liberalizacja uslug pocztowych we Wspólnocie

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004