Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Občianske práva
Spravodlivosť
a vnútorné záležitosti
Zahraničné vzťahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebiteľa
Doprava / Regionálna politika
Bezpečnosť na mori
Služby v prístavoch
Letecká doprava
Odškodnenie cestujúcich v leteckej doprave
Bezpečnosť na cestách
Eco body
Železnice
Poštové služby
Štrukturálny a kohézny fond
Poľnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Mierny prístup k liberalizácii poštových služieb

Ďalekosiahly návrh Európskej komisie otvoriť poštové služby väčšej konkurencii okresali poslanci Európskeho parlamentu, ktorí rozhodli, že pošta by aj naďalej mala byť doručovaná ľuďom žijúcim vo vzdialenejších oblastiach za primeranú cenu. Európsky parlament trvá na tom, že liberalizácia poštových služieb bude mať viacero stupňov a bude dôkladnejšie kontrolovaná ako bolo pôvodne plánované, a tým sa umožní dosiahnutie lepšej rovnováhy medzi ekonomickou výkonnosťou a sociálnymi potrebami.

Odhaduje sa, že poštové služby na území Európskej únie vybavia ročne 135 miliárd zásielok, pričom dosiahnú obrat približne 80 miliárd eúr. Veľkou výzvou sa stáva zachovanie "celoplošnej služby" (denná zberná a doručovateľská služba za primeranú cenu na každú adresu i do vzdialenejších oblastí) a súčasne prerobenie poštového sektoru na dostatočne konkurencieschopný pre prežitie v stále sa meniacom komunikačnom prostredí.

V návrhu smernice zameranom na podniknutie prvých krokov smerom k liberalizácii poštového priemyslu navrhla Komisia otvoriť niektoré poštové služby konkurencii, pričom úplné zavŕšenie tvorby vnútorného trhu bude nasledovať v neskoršom termíne. Parlament však vyjadril obavu, že aj tento návrh je príliš rozsiahly a predčasný. Výsledkom tlaku poslancov Európskeho parlamentu bola výrazná modifikácia predpisu. Navrhované etapy liberalizácie budú rozfázované miernejším spôsobom ako požadovala Komisia a rozhodujúce slovo v ďalšom štádiu bude mať Parlament.

Zachovanie doručovania obyčajných listových zásielok

V záverečnej verzii smernice o poštových službách sa táto neuplatňuje na zber a roznášku vnútroštátnej pošty alebo prichádzajúcej zahraničnej pošty vážiacej menej ako 50g. Keďže do kategórie pod 50g patrí väčšina listov na trhu, bežné listové zásielky budú ďalej zbierať a doručovať ako v súčasnosti "všeobecní operátori služieb" (čo spravidla znamená štátny poštový úrad).

Parlament však žiadal záruku, aby pošta v nasledujúcej kategórii, vážiaca medzi 50g - 100g, bola zabezpečená univerzálnymi operátormi služieb na dlhšie obdobie (2003-2006) ako navrhla Komisia. Poslanci Európskeho parlamentu namietali, že úplná liberalizácia pošty smerujúcej do zahraničia by bola príliš drastickým opatrením a trvali na tom, aby členské štáty ohraničili tento sektor "v rozsahu nevyhnutnom, na zachovanie a zabezpečenie celoplošnej služby", čo v praxi znemožní poštovým úradom použitie príjmu z tohoto podielu na trhu pre dotovanie celoplošnej služby.

Postupný časový plán

Časový plán pre zavedenie hospodárskej súťaže je stanovený v novom predpise nasledovne:

- od 2003, doručenie pošty vážiacej viac ako 100g alebo ktorá stojí viac ako je trojnásobok ceny obyčajného listu;

- od 2006, doručenie pošty vážiacej viac ako 50g alebo ktorá stojí viac ako je dvaapolnásobok ceny obyčajného listu;

- od 2003, všetka pošta smerujúca do zahraničia s výnimkou, ak členský štát zastáva názor, že príjem z tohto podielu na trhu je potrebný pre dotovanie celoplošnej služby.

Nahliadnuc ďalej do budúcnosti, Európskemu parlamentu sa taktiež podarilo predĺžiť časový plán navrhnutý Komisiou pre ďalšie etapy liberalizácie. Odmietol pôvodný dátum Európskej komisie, ktorý by znamenal prijatie rozhodnutia o tom, či otvoriť poštový trh od 1. januára 2007, ku koncu roka 2005. Namiesto toho smernica požaduje od Komisie vypracovanie štúdie v roku 2006, ktorá v každom členskom štáte odhadne dosah na celoplošné služby po možnom zavŕšení tvorby vnútorného trhu v roku 2009. Na základe tejto štúdie Komisia dodá Európskemu parlamentu a Rade ministrov nový legislatívny návrh. Tie potom potvrdia termín 2009 pre zavŕšenie tvorby vnútorného trhu alebo navrhnú ďalšie kroky.

Parlament, aby si zabezpečil dohľad nad daným stavom, požiadal Komisiu, aby mu každé dva roky, prvý raz do konca roka 2004, predložila správu o vývoji v prácach. Vzhľadom na právomoc Európskeho parlamentu meniť alebo doplniť akýkoľvek ďalší predpis, môžu poslanci Európskeho parlamentu zaistiť, že poštár zazvoní vždy aspoň raz denne, ak nie dvakrát.  
Spravodajcovia:
  
Liberalizácia poštových služieb v Spolocenstve: Markus Ferber (EPP-ED, D)
  
Úradný vestník - záverecný akt
  
Liberalizácia poštových služieb v Spolocenstve

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004