Euroopa Parlamendi
töö
tähtsündmusi 1999-2004

 
Euroopa Parlament
Euroopa Liidu reform
Euroopa Liidu laienemine
Kodanike õigused
Justiits- ja siseasjad
Välissuhted
Keskkonnapoliitika / Tarbijakaitse
Transpordi- ja regionaalpoliitika
Mereohutus
Sadamateenused
Õhutransport
Kompensatsioon lennureisijatele
Teeohutus
Ökopunktid
Raudteed
Postiteenused
Tõuke- ja ühtekuuluvusfondid
Põllumajandus-
ja kalanduspoliitika
Majandus- ja rahapoliitika
Tööhõive- ja sotsiaal-
poliitika / Naiste õigused
Siseturg / Tööstus-ja energeetikapoliitika /
Teadus- ja uurimistegevus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Sujuv üleminek postiteenuste liberaliseerimisele

Euroopa Parlamendi saadikud seisid vastu Euroopa Komisjoni auahnetele kavadele avada postiteenuste sektor suuremale konkurentsile. Saadikud leidsid, et ka hajaasustusega piirkondades elavatele inimestele tuleks posti jätkuvalt kätte toimetada mõistliku hinnaga. Euroopa Parlamendi nõudmisel saab postiteenuste liberaliseerimine olema järk-järgulisem ja hoolikamalt läbi viidud kui komisjon esialgselt plaanis, tagades sellega suurema tasakaalu majandusliku tõhususe ja ühiskonna vajaduste vahel.

Postiteenuste mahtu kogu Euroopa Liidus hinnatakse 135 miljardile saadetisele ja sektori käivet umbes 80 miljardile eurole aastas. Sektori põhiprobleemiks on säilitada universaalteenus (igapäevane posti kogumis- ja kättetoimetamisteenus mõistlike hindadega kõikidele adressaatidele, sealhulgas hajaasustusega piirkondades), garanteerides samal ajal postisektori konkurentsivõime pidevalt muutuval kommunikatsiooniturul.

Komisjon soovitas postisektori liberaliseerimise alustava direktiivi eelnõus avada vaid mõned postiteenused konkurentsile ja lõpetada teenuste siseturu elluviimine hilisemal ajahetkel. Parlament leidis aga, et komisjon kiirustas ülemäära ja saadikute survel muudeti seadusandlust oluliselt. Liberaliseerimine viiakse läbi palju sujuvamalt kui komisjon soovis ja järgmiste sammude osas on parlamendil öelda otsustav sõna.

Lihtkirjade kättetoimetamine on tagatud

Vastuvõetud postiteenuste direktiiv ei käsitle alla 50 grammi kaaluva siseriikliku posti ja sissetuleva rahvusvahelise posti kogumist ja kättetoimetamist. Kuna alla 50- grammine post moodustab valdava osa kirjaturust, jätkavad lihtkirjade kogumist ja kättetoimetamist universaalteenuse operaatorid, mis on üldjuhul siseriiklikud postkontorid.

Parlament soovis ka tagada, et 50-100 grammi kaaluva posti edastamine jääks universaalteenuse operaatorite hallata pikemaks perioodiks (2003-2006) kui komisjon seda ette nägi. Samuti leidsid saadikud väljamineva rahvusvahelise posti täieliku liberaliseerimise olevat liiga radikaalse ja rõhutasid, et Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid saama seda sektorit kaitsta "nii palju kui on tarvis universaalteenuse pakkumise tagamiseks". Reaalselt tähendab see seda, et postkontorid saavad selle turusegmendi kasumit kasutada universaalteenuse subsideerimiseks.

Ajakava

Uue seadusandlusega sätestatud konkurentsi juurutamise ajakava on järgmine:

alates 2003. aastast liberaliseeritakse üle 100 grammi kaaluva või üle kolmekordse lihtkirja hinna maksva posti kättetoimetamine;

alates 2006. aastast liberaliseeritakse üle 50 grammi või kaks ja pool lihtkirja hinda maksva posti kättetoimetamine;

alates 2003. aastast liberaliseeritakse kogu väljaminev rahvusvaheline post, välja arvatud juhul, kui liikmesriigi arvates on selle turusegmendi kasum vajalik universaalteenuse toetamiseks.

Parlamendil õnnestus samuti pikendada komisjoni eelnõus väljapakutud edasise liberaliseerimise ajakava. Parlament lükkas tagasi sätted, mille kohaselt oleks 2005. aasta lõpus otsustatud, kas avada postiteenuste turg konkurentsile 2007. aasta 1. jaanuarist. Selle asemel sätestab nüüd direktiiv, et komisjon viib 2006. aastaks liikmesriikides läbi uurimuse, millega hinnatakse 2009. aastaks postiteenuste siseturu loomise mõju universaalteenuse pakkumisele. Selle uurimuse alusel peab komisjon esitama uue seaduseelnõu parlamendile ja nõukogule, kes seejärel kas määravad 2009. aasta postiteenuste siseturu elluviimise kuupäevaks või soovitavad teisi meetmeid.

Omamaks toimuvast pidevat ülevaadet, nõudis parlament komisjonilt, et see esitaks alates 2004. aasta lõpust iga kahe aasta tagant sektori arengu kohta parlamendile aruande. Kuna parlamendil on pädevus parandada iga järgnevat seaduseelnõu, saab Euroopa Parlament tagada, et postiljon käib kõikjal korra päevas, kui mitte kaks korda.  
Raportöör:
  
Ühenduse postiteenuste turu avamine konkurentsile: Markus Ferber (EPP-ED, D)
  
Euroopa Liidu Teataja - lõppaktid:
  
Ühenduse postiteenuste turu avamine konkurentsile

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004