To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
εν δράσει
Τα κυριότερα σημεία 1999-2004

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο
Μεταρρύθμιση της ΕΕ
Διεύρυνση
Δικαιώματα των πολιτών
Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
Εξωτερικές σχέσεις
Περιβάλλον /
Προστασία των καταναλωτών
Μεταφορές /
Περιφερειακή Πολιτική
Γεωργία / Αλιεία
Οικονομική και Νομισματική Πολιτική
Απασχόληση και κοινωνική πολιτική / Δικαιώματα των γυναικών
Εσωτερική αγορά / Βιομηχανία / Ενέργεια / Έρευνα
Τηλεπικοινωνίες
Διαδίκτυο
Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας /
Κοινωνία της πληροφορίας
Τηλεοπτική και κινηματογραφική βιομηχανία
Η απελευθέρωση της ενέργειας
Ανανεώσιμη ενέργεια
Έρευνα
(6ο πρόγραμμα-πλαίσιο)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE

> Promoting diversity and quality
> Internal Market
> 'MediaPlus' and 'Television without borders'


Οι βουλευτές στηρίζουν τον ευρωπαϊκό τομέα οπτικοακουστικών μέσων

Ο τομέας των οπτικοακουστικών μέσων απασχολεί άμεσα πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα στην Ένωση. Πέρα από την οικονομική του σημασία, διαδραματίζει θεμελιώδη κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο, διότι σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών νοικοκυριών είναι εξοπλισμένα με τηλεοράσεις. Για να αντιμετωπίσει την κυριαρχία των αμερικανικών ταινιών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να υποστηρίξει τον ευρωπαϊκό τομέα οπτικοακουστικών μέσων - αυτός είναι και ο βασικός στόχος των προγραμμάτων MEDIA - και να προασπίσει την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και την πολιτιστική ποικιλομορφία.

Όταν ένας Ευρωπαίος μπαίνει σε μια κινηματογραφική αίθουσα, στο 70% των περιπτώσεων πάει για να δει μια αμερικανική ταινία. Οι εθνικές και ευρωπαϊκές ταινίες κόβουν μόνο το 30% των εισιτηρίων, δυσαναλογία που ενδέχεται να επιταθεί με την ένταξη νέων κρατών μελών. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1993, ορίζει ότι η Κοινότητα πρέπει να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, εάν καθίσταται απαραίτητο, να στηρίζει και να συμπληρώνει τη δράση τους σε τομείς όπως η καλλιτεχνική, λογοτεχνική και οπτικοακουστική δημιουργία.

Με 625 ταινίες μεγάλου μήκους το 2002 και 628 το 2001, η Ένωση παράγει πολλές ταινίες, λιγότερες όμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες που το 2001 έβγαλαν 739 ταινίες μεγάλου μήκους. Η Γαλλία βρίσκεται στην πρώτη θέση των χωρών της Ένωσης με 163 παραγωγές το 2002, ακολουθούμενη από την Ιταλία (96 ταινίες), την Ισπανία (80) και το Ηνωμένο Βασίλειο (64). Από τα νέα κράτη μέλη, η Πολωνία παράγει τις περισσότερες ταινίες (29 το 2001), ακολουθούμενη από την Ουγγαρία (22) και την Τσεχική Δημοκρατία (16).

Παρά τη δημιουργικότητα αυτή, το ευρωπαϊκό σινεμά εξάγεται δύσκολα, ακόμα και μεταξύ κρατών μελών, και συνεπώς χρειάζεται ενισχύσεις. Σήμερα, εννέα στις δέκα ευρωπαϊκές ταινίες που βγαίνουν από τη χώρα προέλευσής τους, το κάνουν με τη στήριξη του κοινοτικού προγράμματος MEDIA Plus. Ένα πρώτο πρόγραμμα, το MEDIA I, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το 1991 για περίοδο τεσσάρων ετών, ακολουθήθηκε από το MEDIA II για την περίοδο 1996-2000. Η περίοδος 2001-2005 καλύπτεται από τα προγράμματα "MEDIA Plus" και "MEDIA Formation" που έχουν πιο συγκεκριμένους στόχους και διαθέτουν πιο συμπαγή μέσα. Το MEDIA Plus στοχεύει κυρίως στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά και στη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής κληρονομιάς. Το MEDIA Formation αποβλέπει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των επαγγελματιών της βιομηχανίας οπτικοακουστικών μέσων.

Ενίσχυση του προϋπολογισμού του MEDIA

Το Κοινοβούλιο στηρίζει τα προγράμματα αυτά, έχει παρέμβει όμως επανειλημμένως σε μια προσπάθεια να αυξήσει τα κονδύλια που λαμβάνουν από τον προϋπολογισμό. Έτσι, το 2000, το Κοινοβούλιο ζήτησε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του MEDIA Plus για την περίοδο 2001-2005, από τα 350 εκατομμύρια, που είχε αποφασίσει το Συμβούλιο, στα 480 εκατομμύρια. Ωστόσο, καθώς ο ρόλος του Κοινοβουλίου ήταν τότε απλώς συμβουλευτικός, το Συμβούλιο δεν ικανοποίησε αυτό το αίτημα. Το ίδιο συνέβη και με το αίτημα αύξησης του προϋπολογισμού του MEDIA Formation από 50 σε 70 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο δεν προωθήθηκε από το Συμβούλιο, ενώ το Κοινοβούλιο είχε δικαίωμα συναπόφασης για τη συγκεκριμένη πτυχή του προγράμματος.

Πιο πρόσφατα, το Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραταθούν τα δύο αυτά προγράμματα χωρίς διαρθρωτική αλλαγή έως την 31η Δεκεμβρίου 2006. Μετά τη Συνθήκη της Νίκαιας, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2003, το Κοινοβούλιο διαθέτει εξουσία συναπόφασης στον συγκεκριμένο τομέα και μπορεί να προωθεί περισσότερο τις απόψεις του. Με τις προσαρμογές στον προϋπολογισμό, τις οποίες πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το MEDIA Plus διαθέτει πλέον συνολικό προϋπολογισμό 435,6 εκατομμύρια ευρώ (έναντι 350 εκατομμυρίων που προβλέπονταν αρχικά για την περίοδο 2001-2005) και το MEDIA Formation 57,4 εκατομμύρια (έναντι 50 εκατομμυρίων για την ίδια περίοδο). Το Κοινοβούλιο πρότεινε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του MEDIA Plus κατά 18 εκατομμύρια ευρώ και του MEDIA Formation κατά 2 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να ληφθεί υπόψη και η διεύρυνση. Το λόγο έχει πλέον το Συμβούλιο.

Για έναν ανταγωνιστικότερο ευρωπαϊκό κινηματογράφο

Σε έκθεση πρωτοβουλίας που εγκρίθηκε το 2001 σχετικά με μια καλύτερη κυκλοφορία των ευρωπαϊκών ταινιών στην εσωτερική αγορά και τις υποψήφιες χώρες, οι βουλευτές ζήτησαν, πέρα από τα προγράμματα MEDIA, ένα πολυετές κοινοτικό σχέδιο μεγάλης εμβέλειας ώστε να καταστεί πιο ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία. Οι βουλευτές ζήτησαν από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων να στηρίξουν τους διεθνικούς φορείς διανομής των ευρωπαϊκών ταινιών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "i2i Audiovisuel". Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο τη στήριξη της ψηφιακής διάδοσης σε επίπεδο γυρίσματος, διανομής και μετάδοσης. Πρέπει να επενδυθούν πολύ περισσότερα στην παιδεία και την εκπαίδευση απ' ό,τι στο κεφάλαιο παραγωγής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνιστούσε επίσης στα κράτη μέλη να επενδύσουν, μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, στον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή κινηματογραφικών αιθουσών στις λιγότερο ευνοημένες οικονομικά περιφέρειες.

Προς την Επιτροπή διατυπώθηκε το αίτημα να λάβει υπόψη της το διπλό στόχο, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών μέσων και να διαφυλάξει την πολιτιστική ποικιλομορφία. Το μέλημα αυτό εκφράζεται και σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη γενική συμφωνία εμπορίου του ΠΟΕ στον τομέα των υπηρεσιών, το οποίο εγκρίθηκε το 2003, καθώς και στο σχέδιο Συντάγματος που διατηρεί τον κανόνα της ομοφωνίας ("πολιτιστική εξαίρεση") για κάθε απόφαση που άπτεται του διεθνούς εμπορίου πολιτιστικών υπηρεσιών.

Διασφάλιση της πολυφωνίας

Από το 1989, η οδηγία "Τηλεόραση χωρίς σύνορα" οργανώνει την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων στην Κοινότητα, με στόχο να προωθηθεί η πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων. Ενόψει της αναθεώρησης της οδηγίας αυτής, η οποία αρχικά είχε αναγγελθεί για το 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε θέση για το θέμα ήδη από το 2001: για τους βουλευτές, οι τηλεοπτικοί σταθμοί πρέπει να υποχρεώνονται να αφιερώνουν ένα ελάχιστο μέρος του προγράμματός τους στην προώθηση ευρωπαϊκών ταινιών και να επενδύουν ένα μέρος του κύκλου εργασιών τους στην κινηματογραφική βιομηχανία. Το Κοινοβούλιο εξέφρασε επίσης την ευχή να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ώστε να συμπεριλάβει και τις νέες οπτικοακουστικές υπηρεσίες, όπως η μετάδοση μέσω Διαδικτύου, οι ηλεκτρονικοί οδηγοί προγραμμάτων και τα ζητήματα που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία.

Ωστόσο, η αναθεώρηση της οδηγίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Εκφράζοντας την ανυπομονησία τους απέναντι σε αυτή την καθυστέρηση, αλλά και την ανησυχία τους για τις αυξανόμενες συγκεντρώσεις στο συγκεκριμένο τομέα, οι βουλευτές ενέκριναν νέα έκθεση το 2003. Σε αυτήν εκφράζουν την πεποίθησή τους ότι η πολυφωνία αποτελεί ουσιώδη εγγύηση για τη δημοκρατία και την πολιτιστική ποικιλομορφία. Ως εκ τούτου, οι βουλευτές ζητούν να ψηφισθεί νομοθεσία για την ιδιοκτησία των τηλεοπτικών μέσων, προκειμένου να διασφαλισθεί η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και των πολιτισμών.  
Εισηγητές:
  
Βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων: πρόγραμμα κατάρτισης των επαγγελματιών, MEDIA-Formation 2001-2005: Ruth Hieronymi (EPP-ED, D)
Βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων: πρόγραμμα κατάρτισης των επαγγελματιών, MEDIA-Formation 2001-2005: Gianni Vattimo (PES, I)
Βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων: ανάπτυξη, διανομή και προώθηση των έργων, MEDIA Plus 2001-2005: Ruth Hieronymi (EPP-ED, D)
Βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων: ανάπτυξη, διανομή και προώθηση των έργων, MEDIA Plus 2006: Walter Veltroni (PES, I)
Τηλεόραση χωρίς σύνορα - 3η έκθεση: Ruth Hieronymi (EPP-ED, D)
Τηλεόραση χωρίς σύνορα - 4η έκθεση: Roy Perry (EPP-ED, UK)
Νομικές πτυχές που αφορούν τα κινηματογραφικά έργα και άλλα έργα του οπτικοακουστικού τομέα: Luckas Vander Taelen (Greens/EFA, B), δεν είναι πλέον μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Για μια καλύτερη διάδοση των ευρωπαϊκών ταινιών στην εσωτερική αγορά και τις υποψήφιες χώρες: Luckas Vander Taelen (Greens/EFA, B), δεν είναι πλέον μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  
Διαδικαστικά δελτία:
  
Βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων: πρόγραμμα κατάρτισης των επαγγελματιών, MEDIA-Formation 2001-2005
Βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων: πρόγραμμα κατάρτισης των επαγγελματιών, MEDIA-Formation 2001-2005
Βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων: ανάπτυξη, διανομή και προώθηση των έργων, MEDIA Plus 2001-2005
Βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων: ανάπτυξη, διανομή και προώθηση των έργων, MEDIA Plus 2006
Τηλεόραση χωρίς σύνορα - 3η έκθεση
Τηλεόραση χωρίς σύνορα - 4η έκθεση
Νομικές πτυχές που αφορούν τα κινηματογραφικά έργα και άλλα έργα του οπτικοακουστικού τομέα
Για μια καλύτερη διάδοση των ευρωπαϊκών ταινιών στην εσωτερική αγορά και τις υποψήφιες χώρες
  
Τελικές πράξεις που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα:
  
Βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων: πρόγραμμα κατάρτισης των επαγγελματιών, MEDIA-Formation 2001-2005
Βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων: πρόγραμμα κατάρτισης των επαγγελματιών, MEDIA-Formation 2001-2005 (κείμενο που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)
Βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων: ανάπτυξη, διανομή και προώθηση των έργων, MEDIA Plus 2001-2005
Βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων: ανάπτυξη, διανομή και προώθηση των έργων, MEDIA Plus 2006 (κείμενο που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)
Τηλεόραση χωρίς σύνορα - 3η έκθεση (κείμενο που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)
Τηλεόραση χωρίς σύνορα - 4η έκθεση (κείμενο που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)
Νομικές πτυχές που αφορούν τα κινηματογραφικά έργα και άλλα έργα του οπτικοακουστικού τομέα (κείμενο που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)
Για μια καλύτερη διάδοση των ευρωπαϊκών ταινιών στην εσωτερική αγορά και τις υποψήφιες χώρες (κείμενο που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004