Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Občianske práva
Spravodlivosť
a vnútorné záležitosti
Zahraničné vzťahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebiteľa
Doprava / Regionálna politika
Poľnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
Telekomunikácie
Internet
Autorské práva /
Informačná spoločnosť
Audiovizuálne odvetvia
Liberalizácia energetiky
Obnoviteľné zdroje energie
Veda a výskum
(6. rámcový program)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Poslanci za záchranu audiovizuálnych médií

V únii pracuje v audiovizuálnom priemysle viac ako jeden milión ľudí. Okrem ekonomického významu zohráva tento priemysel zásadnú úlohu i v sociálnej a kultúrnej oblasti, keďže drvivá väčšina európskych domácností je vybavená televízorom. Európsky parlament sa rozhodol podporovať európsky audiovizuálny priemysel, čo bolo hlavným cieľom programov MEDIA, a tak čeliť náporu amerických filmov, chrániť pluralitu médií a rozmanitosť kultúr.

70% z filmov, na ktoré ide priemerný Európan do kina, tvorí americká produkcia. Národné a európske filmy predstavujú iba 30%, čo je výrazný nepomer, ktorý sa pravdepodobne ešte zvýši po vstupe nových členských štátov. V Maastrichtskej zmluve, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1993, sa uvádza, že Spoločenstvo musí posmeľovať spoluprácu medzi členskými štátmi a v prípade potreby podporovať a doplniť ich konanie v oblastiach, akými sú umelecká, literárna a audiovizuálna tvorba.

V roku 2001 sa v Únii vyprodukovalo 628 dlhometrážnych filmov, v roku 2002 ich bolo 625 - je to veľa, stále však menej ako v Spojených štátoch, kde bolo v roku 2001 vyrobených 739 dlhometrážnych filmov. Na prvom mieste medzi krajinami EÚ v roku 2002 stojí Francúzsko so 163 filmami , nasledujú Taliansko (96 filmov), Španielsko (80) a Veľká Británia (64). Medzi novými členskými štátmi produkuje najviac Poľsko (v roku 2001 to bolo 29), potom Maďarsko (22) a Česká republika (16).

Aj napriek tejto tvorivosti nie je o európsku kinematografiu veľký záujem ani medzi členskými štátmi. A to je dôvodom, prečo táto oblasť potrebuje pomoc. Vďaka podpore MEDIA Plus, programu Európskeho spoločenstva sa v súčasnosti deväť z desiatich európskych filmov dostanú za hranice krajiny svojho pôvodu . Obdobie rokov 2001-2005 je pokrývané programami "MEDIA Plus" a "MEDIA Formation", ktoré sú adresnejšie i lepšie zabezpečené. V rokoch 2001 - 2005 sa rozbehli lepšie cielené programy "MEDIA Plus" a "MEDIA Formation", dotované zo solídnejších zdrojov. MEDIA Plus je zameraný najmä na zlepšenie konkurencieschopnosti audiovizuálneho priemyslu na európskych a medzinárodných trhoch a na zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva. MEDIA Formation má na starosti rozvíjanie znalostí a schopností odborníkov v oblasti audiovizuálneho priemyslu.

Zvýšiť rozpočet pre programy MEDIA

Parlament tieto programy podporuje, už niekoľkokrát zasahoval pri pokusoch o zvýšenie ich rozpočtových dotácií. V roku 2002 Parlament žiadal, aby sa zvýšil rozpočet MEDIA Plus na obdobie rokov 2001 až 2005 z 350 miliónov eur, o ktorých rozhodla Rada, na 480 miliónov. V tom čase mal však Parlament iba poradnú úlohu a Rada túto žiadosť nezohľadnila. Rada zaujala taký istý postoj k požiadavke na zvýšenie rozpočtu MEDIA Formation z 50 na 70 miliónov eur, aj napriek tomu, že Parlament mal právo spolurozhodovania pre túto oblasť programu.

Najnovšie sa Parlament, na návrh Európskej komisie, vyslovil za predĺženie týchto oboch programov bez zmien do 31. decembra 2006. Odkedy v roku 2003 vstúpila do platnosti Zmluva z Nice , Parlament môže v tejto oblasti spolurozhodovať a presadzovať svoje názory. Úpravy navrhnuté Európskou komisiou zaručujú vyšší rozpočet pre obdobie 2001-2005: pre MEDIA Plus je to 435,6 miliónov eur namiesto pôvodných 350 miliónov a pre MEDIA Formation 57,4 miliónov namiesto 50 miliónov. S ohľadom na rozšírenie EÚ, Parlament navrhol ďalšie zvýšenie rozpočtu, a to o 18 miliónov eur pre MEDIA Plus a o 2 milióny eur pre MEDIA Formation. Teraz sa očakáva odozva zo strany Rady.

Zvýšiť konkurencieschopnosť našich filmov

V správe z vlastnej iniciatívy prijatej v roku 2001, týkajúcej sa zlepšenia pohybu európskych filmov na vnútornom trhu a na trhoch kandidátskych krajín, žiadali poslanci okrem programov MEDIA aj niekoľkoročný plán veľkého formátu na úrovni spoločenstva, aby tak zlepšili konkurencieschopnosť európskeho filmového priemyslu. Pozvali Komisiu, Európsku investičnú banku (EIB) a Európsky investičný fond v rámci iniciatívy „i2i Audiovisuel“ za hranicami ich pôvodu s cieľom podporiť šírenie európskych filmov. Táto iniciatíva je zameraná na podporu digitalizačného vysielania, tak pri nakrúcaní, ako aj pri distribúcii. Dôležité je investovať viac do výchovy a vzdelávania ako do kapitálu produkcie. Európsky parlament odporučil členským štátom, a s pomocou štrukturálnych fondov investovali do modernizácie a konštrukcie kín v ekonomicky znevýhodnených regiónoch.

Komisia bola vyzvaná zamerať sa na dva ciele: zlepšenie konkurencieschopnosti európskeho audiovizuálneho priemyslu a ochrany kultúrnej rozmanitosti. Tieto záujmy boli predmetom rezolúcie Parlamentu, týkajúcej sa Všeobecnej dohody o obchode a službách Svetovej obchodnej organizácie (WTO), prijatej v roku 2003; a taktiež i návrh ústavy, zachovávajúci pravidlo jednomyseľnosti („kultúrna výnimočnosť“) pri každom rozhodnutí, týkajúcom sa medzinárodného obchodu s kultúrnymi službami.

Zabezpečiť pluralizmus

Od roku 1989 zabezpečuje smernica „Televízia bez hraníc“ voľný pohyb služieb rozhlasového a televízneho vysielania v spoločenstve, so zámerom podporiť kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a posilniť európsky audiovizuálny priemysel. V očakávaní revízie tejto smernice, pôvodne ohlásenej na rok 2002, zastáva Parlament od roku 2001 nasledovné stanovisko - poslanci sa domnievajú, že televízne stanice by mali venovať vymedzený vysielací čas európskym filmom a mali by investovať istú sumu z obratu do kinematografie. Parlament si taktiež želal, aby sa rozšírilo pole pôsobnosti tejto smernice i na nové audiovizuálne služby, ako napríklad na vysielanie cez internet, elektronických sprievodcov programova na otázky týkajúce sa intelektuálneho vlastníctva.

Na revíziu tejto smernice sa však stále čaká. Poslanci, ktorých netrpezlivosť v dôsledku tohto oneskorenia narastá a ktorí sú znepokojení neustále sa zvyšujúcou koncentráciou v tomto sektore, schválili v roku 2003 novú správu. Vyjadrujú v nej presvedčenie, že pluralizmus je hlavnou zárukou demokracie a kultúrnej rozmanitosti. Žiadajú prijatie predpisov, týkajúcich sa vlastníctva televíznych médií, aby sa tak zaručil pluralizmus informácií a kultúr.  
Spravodajcovia:
  
Audiovizuálny priemysel: program vzdelávania odborníkov MEDIA 2001-2005: Ruth Hieronymi (EPP-ED, D)
Audiovizuálny priemysel: program vzdelávania odborníkov MEDIA 2001-2005: Gianni Vattimo (PES, I)
Audiovizuálny priemysel: rozvoj, distribúcia a propagovanie filmovej tvorby, MEDIA Plus 2001-2005: Ruth Hieronymi (EPP-ED, D)
Audiovizuálny priemysel: rozvoj, distribúcia a propagovanie filmovej tvorby, MEDIA Plus 2001-2005: Walter Veltroni (PES, I)
Televízia bez hraníc - 3. správa: Ruth Hieronymi (EPP-ED, D)
Televízia bez hraníc - 4. správa: Roy Perry (EPP-ED, UK)
Právne aspekty kinematografickej a inej audiovizuálnej tvorby: Luckas Vander Taelen (Greens/EFA, B) - bývalý clen Európskeho parlamentu
Zlepšenie distribúcie európskych filmov na vnútornom trhu a v kandidátskych krajinách: Luckas Vander Taelen (Greens/EFA, B) - bývalý clen Európskeho parlamentu
  
Úradný vestník - záverecné akty:
  
Audiovizuálny priemysel: program vzdelávania odborníkov MEDIA-Formation 2001-2005
Audiovizuálny priemysel: program vzdelávania odborníkov MEDIA-Formation 2001-2005 (text schválený Európskym parlamentom)
Audiovizuálny priemysel: rozvoj, distribúcia a propagovanie filmovej tvorby, MEDIA Plus 2001-2005 (text schválený Európskym parlamentom)
Audiovizuálny priemysel: rozvoj, distribúcia a propagovanie filmovej tvorby, MEDIA Plus 2006
Televízia bez hraníc: - 3. správa (text schválený Európskym parlamentom)
Televízia bez hraníc: - 4. správa (text schválený Európskym parlamentom)
Právne aspekty kinematografickej a inej audiovizuálnej tvorby (text schválený Európskym parlamentom)
Zlepšenie distribúcie európskych filmov na vnútornom trhu a v kandidátskych krajinách (text schválený Európskym parlamentom)

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004