John HOWARTH John HOWARTH
John HOWARTH
Ηνωμένο Βασίλειο

9η κοινοβουλευτική περίοδος John HOWARTH

Πολιτικές ομάδες

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Ηνωμένο Βασίλειο)

Αντιπρόεδρος

  • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας

βουλευτές

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Επιτροπή Προϋπολογισμών

Αναπληρωτής

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

03-09-2019 IMCO_AD(2019)639801 PE639.801v03-00 IMCO
Svenja HAHN

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.