Martina ANDERSON Martina ANDERSON
Martina ANDERSON
Yhdistynyt kuningaskunta

syntynyt : ,

7. vaalikausi Martina ANDERSON

Poliittiset ryhmät

  • 12-06-2012 / 08-07-2012 : Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Jäsen
  • 09-07-2012 / 30-06-2014 : Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet

  • 12-06-2012 / 30-06-2014 : Sinn Féin (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen

  • 02-07-2012 / 30-06-2013 : Valtuuskunta EU:n ja Kroatian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
  • 02-07-2012 / 30-06-2014 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Suhteista Etelä-Afrikkaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen

  • 20-06-2012 / 04-12-2012 : Vetoomusvaliokunta
  • 20-06-2012 / 04-12-2012 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
  • 20-06-2012 / 30-06-2014 : Aluekehitysvaliokunta
  • 20-06-2012 / 30-06-2014 : Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta

all-activities

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO EU:n nuorisostrategian 2010–2012 täytäntöönpanosta

03-06-2013 REGI_AD(2013)510632 PE510.632v02-00 REGI
Martina ANDERSON

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO alueiden laatumerkeistä: kohti maaseututalouden parhaita käytänteitä

16-10-2013 REGI_AD(2013)516946 PE516.946v02-00 REGI
Oldřich VLASÁK

LAUSUNTO talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2013

19-12-2012 REGI_AD(2012)500427 PE500.427v02-00 REGI
Tamás DEUTSCH

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta]

06-12-2012 ENVI_AD(2012)489647 PE489.647v02-00 ENVI
Nikos CHRYSOGELOS

Päätöslauselmaesitykset

Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset

Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista

Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Vastaukset kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista

Vastaukset jäsenten kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista. Työjärjestyksen 140 artikla, 141 artikla, Liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

KIRJALLINEN KANNANOTTO vammaisten henkilöiden oikeuksiin

16-01-2014 P7_DCL(2014)0008 Rauennut
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ Jill EVANS Antolín SÁNCHEZ PRESEDO Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID François ALFONSI Marisa MATIAS Izaskun BILBAO BARANDICA Nikos CHRYSOGELOS Martina ANDERSON Mark DEMESMAEKER
Jättämispäivä : 16-01-2014
Raukeamispäivä : 16-04-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 142 - 17-04-2014

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.