Martina ANDERSON Martina ANDERSON
Martina ANDERSON
Yhdistynyt kuningaskunta

syntynyt : ,

Kahdeksas vaalikausi Martina ANDERSON

Poliittiset ryhmät

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Jäsen
 • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sinn Fein (Yhdistynyt kuningaskunta)

Puheenjohtaja

 • 13-10-2014 / 29-01-2017 : Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta

Jäsen

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta
 • 13-10-2014 / 29-01-2017 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 30-01-2017 / 09-03-2017 : Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Aluekehitysvaliokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Aluekehitysvaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta EU:n kansalaisuuden osalta

11-01-2019 LIBE_AD(2019)628589 PE628.589v02-00 LIBE
Martina ANDERSON

LAUSUNTO vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta kiinnittäen erityistä huomiota YK:n CRPD-komitean päätelmiin

25-05-2016 LIBE_AD(2016)578546 PE578.546v02-00 LIBE
Martina ANDERSON

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista

20-12-2018 REGI_AD(2018)632116 PE632.116v02-00 REGI
John HOWARTH

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä ja asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta

19-11-2018 REGI_AD(2018)626678 PE626.678v02-00 REGI
Mirosław PIOTROWSKI

LAUSUNTO Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanon arvioinnista sen väliarvioinnin ja yhdeksättä puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen perusteella

30-03-2017 REGI_AD(2017)594064 PE594.064v03-00 REGI
Matthijs van MILTENBURG

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Toissijaiset tiedustelut

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia toissijaisia tiedusteluja. Työjärjestyksen 130 a artikla, liite III

Ensisijaiset tiedustelut

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset äänestysselitykset

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Eurojustin ja Tanskan välinen rikosoikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN

18-04-2019

. – Denmark is a member of Eurojust but enjoys an opt-out from the Justice and Home Affairs pillar under Protocol 22 to the Treaties. Because of this, when the new Eurojust Regulation 2018/1727 enters into force on 12 December 2019, the country will be considered as a third country with respect to Eurojust.
The Danish authorities have expressed the wish to continue to take part in Eurojust, but waiting for the new Regulation to come into force before making a new agreement could risk an ‘operational gap’. This report endorses an agreement made under the current legal framework that will avoid this. I therefore voted in favour.

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN

18-04-2019

. – This file is an update on the existing regulation 883/2004, which deals with the coordination of social security systems across the EU. However, when workers or individuals move between Member States there are a complicated series of effects on social security systems which this regulation tries to deal with. For example, when someone is injured on holiday and gets medical treatment in another Member State, or when they move between Member States for work, paying insurance in several countries, and then become unemployed.
The outcome at Committee level was quite progressive, including better rules to protect workers at all levels. In general, respect has been maintained for the subsidiarity principle and the establishment of, and rules around, individual social security systems remain the competence of individual Member States, and some loopholes around social fraud have been closed.
Unfortunately negotiations with the Council and Commission reached an impasse. Rather than leaving things dangling, with this vote the Parliament reconfirmed its support for the text adopted in Plenary last November. I voted in favour.

Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN

18-04-2019

. – I voted in favour of this report. Sinn Féin supported the Parliament’s position in the November 2018 vote and welcomes the agreed position between Parliament and Council after negotiations. Ambitious CO2 emissions reduction targets of new heavy-duty vehicles will be set for 2025 and for 2030, and a just transition towards zero-emission mobility is to be ensured, taking into account the social effects of the transition throughout the whole automotive value chain.

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista

Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset

Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto yhteisö- ja solidaarisuustalouteen

30-11-2016 P8_DCL(2016)0124 Rauennut
Lynn BOYLAN Nessa CHILDERS Marian HARKIN Liadh NÍ RIADA Josu JUARISTI ABAUNZ Matt CARTHY Stelios KOULOGLOU Tania GONZÁLEZ PEÑAS Martina ANDERSON Marina ALBIOL GUZMÁN Estefanía TORRES MARTÍNEZ Miguel URBÁN CRESPO
Jättämispäivä : 30-11-2016
Raukeamispäivä : 01-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 35 - 02-03-2017

Kirjallinen kannanotto Leonard Peltierin tapaukseen

24-10-2016 P8_DCL(2016)0113 Rauennut
Lynn BOYLAN Brian HAYES Michèle RIVASI Tania GONZÁLEZ PEÑAS Marina ALBIOL GUZMÁN Josu JUARISTI ABAUNZ Neoklis SYLIKIOTIS Nessa CHILDERS Paloma LÓPEZ BERMEJO Takis HADJIGEORGIOU Matt CARTHY Liadh NÍ RIADA Martina ANDERSON
Jättämispäivä : 24-10-2016
Raukeamispäivä : 24-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 29 - 25-01-2017

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.