Please fill this field
Monika BEŇOVÁ Monika BEŇOVÁ
Monika BEŇOVÁ

Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija

Narė

Slovakija - SMER-Sociálna demokracia (Slovakija)

Gimimo data : , Bratislava

Pagrindinis puslapis Monika BEŇOVÁ

Narė

BURO
Biuras
QUE
Kvestoriai
Kvestorės atsakomybės sritys:
  • Paslaugos Parlamento nariams EP ryšių biuruose
  • Ryšiai su frakcijomis ir nepriklausomais Parlamento nariais, taip pat ir EP ryšių biuruose
  • Parlamento patalpose teikiamos išorės paslaugos (parduotuvės, bankai ir pašto paslaugos)
  • Kiti susisiekimo transporto priemonėmis būdai (dviračiai ir traukinių bilietai)
  • Ryšiai su ES Teisingumo Teismu kvestorių atsakomybės sritis apimančiais atvejais
  • Patariamojo komiteto, nagrinėjančio su Europos Parlamento nariais susijusius skundus dėl priekabiavimo pirmininkė
  • Lyčių lygybės ir įvairovės aukšto lygio grupės narė
ENVI
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
DACP
Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje

Pavaduojanti narė

IMCO
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
FEMM
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
D-US
Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis

Pastarojo meto veikla

Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa 2021–2027 m. laikotarpiu (programa „ES – sveikatos labui“) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) SK

13-11-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Projekt “EU4Health“ (EÚ pre zdravie) predstavuje reakciu Európskeho parlamentu na nové výzvy v oblasti verejného zdravia. Aj keď je pravda, že Európska únia má len obmedzené právomoci v zmysle pravidiel zakotvených v Lisabonskej zmluve, zostávajú dôležité oblasti, v ktorých môže EÚ pomôcť zlepšiť spoluprácu systémov verejného zdravia naprieč EÚ. Toto hlasovanie napríklad zahŕňa úsilie o zintenzívnenie boja proti znižovaniu účinnosti antibiotík, čo je dôležitá výzva, ktorá je každým rokom naliehavejšia. Takisto sa v tomto hlasovaní rozhoduje o vytvorení priestoru v EÚ v oblasti údajov o zdraví, o zdokonalení zdravotných rezerv a pohotovostných zásob, o zriadení európskeho mechanizmu reakcie pre zdravie a o zriadení riadiacej skupiny EU4Health. Je dôležité poznamenať, že mimoriadné udalosti v oblasti verejného zdravia, ako je pandémia Covid-19, nepoznajú hranice. To iba potvrdzuje potrebu koordinovanej reakcie, ktorá je zdôrazňovaná inherentnými slobodami a otvorenosťami európskeho projektu.

Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) SK

13-11-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Plán udržateľných investícií je osobitná správa o harmonizácii financovania Zelenej dohody na úrovni EU. Jednou z najväčších výziev, ktorej dnes EÚ čelí, je stať sa klimaticky neutrálnym regiónom do roku 2050. Aj keď to nevyhnutne vytvorí Európu, ktorá bude inšpiráciou pre zvyšok sveta s veľkým počtom nových pracovných miest, cesta bude ťažká a vyžaduje si mobilizáciu investícií astronomickej výšky. Toto hlasovanie zahŕňa napríklad snahu vyčleniť 30% všetkých výdavkov EÚ na ciele súvisiace s klímou a 10% na zachovanie biodiverzity. Je dôležité si uvedomiť, že jedna vec je mobilizovať dostatočné finančné zdroje na financovanie vykonávania ekologickej dohody. Druhou rovnako dôležitou úlohou je však zabezpečiť, aby sa mobilizované zdroje vynakladali efektívne. Preto správa napríklad navrhuje zahrnutie zásady „neškodiť“ do investičného úsilia EÚ a zosúladenie verejných a súkromných financií s nariadením EÚ o taxonómii. Zameriava sa tiež na uplatňovanie rovnakých zásad udržateľnosti vo všetkých nástrojoch financovania dostupných v EÚ.

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg