Please fill this field
Monika BEŇOVÁ Monika BEŇOVÁ
Monika BEŇOVÁ

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Slovākija - SMER-Sociálna demokracia (Slovākija)

Dzimšanas gads : , Bratislava

Sākums Monika BEŇOVÁ

Locekle

BURO
Eiropas Parlamenta Prezidijs
QUE
Kvestori
Kvestores pienākumi:
  • Deputātu telpas EP vietējos birojos
  • Attiecības ar politiskajām grupām un pie politiskajām grupām nepiederošiem deputātiem, tostarp Parlamenta vietējos birojos
  • Ārpakalpojumi Parlamenta telpās (veikali, banku filiāles un pasta pakalpojumi)
  • Citas pārvietošanās iespējas (velosipēdi un vilciena biļetes)
  • Attiecības ar EST lietās, kas attiecas uz kvestoru kompetenci
  • Padomdevējas komitejas sūdzību izskatīšanai par Eiropas Parlamenta deputātu aizskarošu izturēšanos priekšsēdētāja
  • Augsta līmeņa grupa dzimumu līdztiesības un daudzveidības jautājumos, locekle
ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
DACP
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja

IMCO
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
FEMM
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
D-US
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Deputāta darbība pēdējā laikā

OPINION on the European Forest Strategy - The Way Forward EN

23-06-2020 ENVI_AD(2020)646939 PE646.939v02-00 ENVI
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Jessica POLFJÄRD

Administratīvā sadarbība nodokļu jomā: dažu termiņu atlikšana Covid-19 pandēmijas dēļ (C9-0134/2020) SK

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Toto hlasovanie sa týka technických ustanovení týkajúcich sa výmeny daňových informácií medzi finančnými inštitúciami Európskej únie. Príslušné povinnosti sú výsledkom vykonávania nariadenia Rady 2011/16 / EÚ. Kríza Covid-19 však spôsobila, že príslušné finančné orgány nemôžu primerane dodržať súčasný termín z dôvodu praktických problémov so zberom a spracovaním údajov. Z týchto dôvodov je potrebné odložiť lehotu na výmenu informácií o finančných účtoch, ktorých príjemcovia sú daňovými rezidentmi v inom členskom štáte. Kríza Covid-19 bohužiaľ ovplyvnila všetky aspekty našej spoločnosti a mnoho bežných procesov prestalo fungovať. Preto je dôležité pomôcť každému, kto potrebuje pomoc, tak aby sme sa dostali z tejto krízy a čo najskôr sa vrátili k normálnym pracovným podmienkam.

Ārkārtas pagaidu atbalsts no ELFLA, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (grozījumi Regulā (ES) Nr. 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) SK

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Kríza Covid-19 má negatívny vplyv na takmer všetky aspekty našej spoločnosti. Medzi odvetvia, ktoré sú vážne postihnuté, patria aj sektory poľnohospodárstva a potravín. Je nanajvýš dôležité, aby Európsky parlament poskytol všetku podporu potrebnú na zachovanie sily našich potravinárskych a poľnohospodárskych odvetví. V čase krízy vidíme, aké dôležité je, aby bola Európska únia sebestačná, pokiaľ ide o jej poľnohospodársku výrobu. Bohužiaľ, z dôvodu významného obmedzenia pohybu v rámci únie je interný dodávateľský reťazec testovaný až na svoju hranicu, v dôsledku čoho veľa malých vidieckych podnikov značne trpí. Toto hlasovanie predstavuje finančnú pomoc tým, ktorí pôsobia v odvetví potravín a poľnohospodárstva, ktorí boli postihnutí najťažšie a bojujú o svoje prežitie. Je pozitívne, že únia je schopná zmobilizovať zdroje v prospech ťažko pracujúcich ľudí v našom poľnohospodárskom sektore.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg