Monika BEŇOVÁ Monika BEŇOVÁ
Monika BEŇOVÁ

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Словакия - SMER-Sociálna demokracia (Словакия)

Роден : , Bratislava

Начална страница Monika BEŇOVÁ

Член

BURO
Бюро на Европейския парламент
QUE
Квестори
Отговорности като квестор:
  • Техническа база за членовете на ЕП в бюрата за връзка на Парламента
  • Връзки с политическите групи и независимите членове на ЕП, включително в бюрата за връзка на Парламента
  • Услуги, предлагани от външни изпълнители в сградите на Парламента (магазини, банки и пощенски услуги)
  • Други услуги във връзка с транспортната мобилност (велосипеди и абонаментни карти за пътуване с влак)
  • Връзки със Съда на ЕС по случаи, свързани с отговорностите на квесторите
  • Председател на Консултативния комитет, компетентен относно разглеждането на жалби за тормоз във връзка с членове на Европейския парламент
  • Член на групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие
ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник

IMCO
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
FEMM
Комисия по правата на жените и равенството между половете
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати

Последни дейности

OPINION on the European Forest Strategy - The Way Forward EN

23-06-2020 ENVI_AD(2020)646939 PE646.939v02-00 ENVI
Становища в качеството на докладчик в сянка
Jessica POLFJÄRD

Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане: отлагане на някои срокове поради пандемията от COVID-19 (C9-0134/2020) SK

19-06-2020
Писмени обяснения на вот

Toto hlasovanie sa týka technických ustanovení týkajúcich sa výmeny daňových informácií medzi finančnými inštitúciami Európskej únie. Príslušné povinnosti sú výsledkom vykonávania nariadenia Rady 2011/16 / EÚ. Kríza Covid-19 však spôsobila, že príslušné finančné orgány nemôžu primerane dodržať súčasný termín z dôvodu praktických problémov so zberom a spracovaním údajov. Z týchto dôvodov je potrebné odložiť lehotu na výmenu informácií o finančných účtoch, ktorých príjemcovia sú daňovými rezidentmi v inom členskom štáte. Kríza Covid-19 bohužiaľ ovplyvnila všetky aspekty našej spoločnosti a mnoho bežných procesov prestalo fungovať. Preto je dôležité pomôcť každému, kto potrebuje pomoc, tak aby sme sa dostali z tejto krízy a čo najskôr sa vrátili k normálnym pracovným podmienkam.

Извънредна временна подкрепа по линия на ЕЗФРСР в отговор на разпространението на COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) SK

19-06-2020
Писмени обяснения на вот

Kríza Covid-19 má negatívny vplyv na takmer všetky aspekty našej spoločnosti. Medzi odvetvia, ktoré sú vážne postihnuté, patria aj sektory poľnohospodárstva a potravín. Je nanajvýš dôležité, aby Európsky parlament poskytol všetku podporu potrebnú na zachovanie sily našich potravinárskych a poľnohospodárskych odvetví. V čase krízy vidíme, aké dôležité je, aby bola Európska únia sebestačná, pokiaľ ide o jej poľnohospodársku výrobu. Bohužiaľ, z dôvodu významného obmedzenia pohybu v rámci únie je interný dodávateľský reťazec testovaný až na svoju hranicu, v dôsledku čoho veľa malých vidieckych podnikov značne trpí. Toto hlasovanie predstavuje finančnú pomoc tým, ktorí pôsobia v odvetví potravín a poľnohospodárstva, ktorí boli postihnutí najťažšie a bojujú o svoje prežitie. Je pozitívne, že únia je schopná zmobilizovať zdroje v prospech ťažko pracujúcich ľudí v našom poľnohospodárskom sektore.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg