Please fill this field
Norbert NEUSER Norbert NEUSER
Norbert NEUSER

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Vācija - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Vācija)

Dzimšanas gads : , Boppard

7. sasaukums Norbert NEUSER

Politiskās grupas

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Vācija)

Biedrs

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Attīstības komiteja
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Attīstības komiteja

Aizstājējs

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ārlietu komiteja
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Palestīniešu likumdošanas padomi
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Mašrika valstīm
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Panāfrikas parlamentu
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ārlietu komiteja

all-activities

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par klimata un enerģētikas politikas satvaru 2030. gadam

11-11-2013 DEVE_AD(2013)521456 PE 521.456v02-00 DEVE
Norbert NEUSER

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, kas nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Kiribati Republiku, no otras puses

25-06-2013 DEVE_AD(2013)510580 PE 510.580v02-00 DEVE
Norbert NEUSER

ATZINUMS par sadarbības veidošanu enerģētikas politikā ar partneriem ārpus ES robežām — stratēģiska pieeja drošas, ilgtspējīgas un konkurētspējīgas energoapgādes nodrošināšanai

30-03-2012 DEVE_AD(2012)480892 PE 480.892v02-00 DEVE
Norbert NEUSER

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Eiropas Savienības un Marokas Karalistes protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts starp abām Pusēm spēkā esošajā Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē

06-11-2013 DEVE_AD(2013)521518 PE 521.518v02-00 DEVE
Cristian Dan PREDA

ATZINUMS par ES līdzekļu devēju koordināciju attīstības palīdzības jomā

28-10-2013 AFET_AD(2013)516945 PE 516.945v02-00 AFET
Jean-Jacob BICEP

ATZINUMS par stāvokli cilvēktiesību jomā Sāhelas reģionā

23-09-2013 DEVE_AD(2013)510830 PE 510.830v03-00 DEVE
Jean ROATTA

Rezolūcijas priekšlikumi

Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi

Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg